Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:718

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
08-11-2019
Zaaknummer
AUA201902112
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, verlenging in rehabilitatiecentrum

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 oktober 2019

behorend bij EJ nr. AUA201902112

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker], in zijn hoedanigheid van curator,

wonende in Aruba,

VERZOEK,

gemachtigde: de advocaat mr. J.F.M Zara,

om plaatsing in het Centro di Motivacion van de onder curatele gestelde

[verweerder],

wonende in Aruba, [adres] doch feitelijk verblijvende te Centro di Motivacion,

VERWEERDER, hierna te noemen [verweerder],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 24 juni 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 17 september 2019, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker in persoon en bijgestaan door zijn gemachtigde en [verweerder] in persoon.

De uitspraak is

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 11 april 2002 (EJ-466/01) is de ondercuratelestelling van [verweerder] uitgesproken, met benoeming van verzoeker (zijn vader) als zijn curator en met plaatsing van [verweerder] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 14 juni 2016 (EJ-2943/15) is bepaald dat [verweerder] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion wordt geplaatst ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar.

2.3

Bij bevelschrift van de Minister van Volksgezondheid en Verslavingszorg van 19 februari 2018 is met ingang van die dag de voorlopige plaatsing onder verzekerd toezicht van [verweerder] bevolen voor een periode van maximaal 5 weken, ingaande de dag van diens plaatsing.

2.3

Bij beschikking van dit gerecht van 11 september 2018 (EJ-AUA201801300) is de plaatsing van [verweerder] bevolen in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot plaatsing van [verweerder] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:387, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Ingevolge deze bepaling is de rechter bevoegd om een persoon die uit hoofde van gewoonte van misbruik van verdovende middelen onder curatele is gesteld, uiterlijk voor één jaar, doch zo nodig, telkens uiterlijk voor één jaar te verlengen, ter verpleging in een inrichting (in casu het Centro di Motivacion) te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

4.2

Het gerecht is, gelet op het besprokene ter zitting, van oordeel dat een gedwongen plaatsing (weer) geïndiceerd is. Het verzoek tot opname van [verweerder] in Centro di Motivacion zal dan ook worden toegewezen.

4.3

Ten overvloede zij het volgende overwogen.

Het gerecht is, gelet op artikel 1:387 van het Burgerlijk Wetboek (BW), niet bevoegd om een persoon die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld ter verpleging in een inrichting (daargelaten de vraag of de minister ingevolge lid 2 van voornoemd artikel een dergelijke inrichting heeft aangewezen) te doen plaatsen. In casu is Moore wegens drugsmisbruik onder curatele gesteld.

Plaatsing ter verpleging in een inrichting van een persoon die wegens drugsmisbruik onder curatele is gesteld, is slechts geïndiceerd als die persoon daadwerkelijk behandelbaar is. Als hij wegens een geestelijke stoornis niet ‘gerehabiliteerd” kan worden, dient een verzoek tot plaatsing in een rehabilitatiecentrum te worden afgewezen. Het is namelijk niet de bedoeling om iemand voor altijd in Centro di Motivacion (“soort gesloten psychiatrische inrichting”) op te sluiten. Artikel 1:387 BW is niet bedoeld voor personen met een geestelijke stoornis die onbehandelbaar zijn. Eventueel zal de weg van de Krankzinnigenverordening (AB 1992, GT 15; plaatsing en verblijf in een krankzinnigengesticht) gevolgd dienen te worden.

4.4

Uit het verhandelde ter zitting kan worden afgeleid dat er sprake is van een geestelijke stoornis bij [verweerder] en dat die stoornis van dergelijke aard is dat niet valt te verwachten dat in de nabije toekomst gedacht kan worden aan een dusdanige verbetering dat drugsmisbruik volledig zal verdwijnen.

4.5

Bij een eerstvolgend verzoek om verlenging van de plaatsing van Moore in Centro di Motivacion, dient, gelet op het vorenstaande, (met stukken onderbouwd) duidelijk gemaakt te worden of [verweerder] (gelet op zijn geestelijke stoornis) behandelbaar is bij het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion en wat de prognose is voor wat betreft zijn drugsverslaving.

5 DE BESLISSING:

Het gerecht:

beveelt de plaatsing van [verweerder] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacionter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ingaande uiterlijk een jaar na heden.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 29 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.