Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:705

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-10-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
AUA201901399
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, Arbeid, doorbetaling loon, wede tewerk stelling, bepaald en onbepaald arbeidsobereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 oktober 2019

Behorend bij E.J. nr. AUA201901399.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoekster],

te Aruba,

verzoekster, hierna te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G Illes,

tegen:

de naamloze vennootschap

CHECKPOINT PROMOTIONS N.V.,

te Aruba,

verweerder, hierna te noemen: Checkpoint Promotions,

gemachtigde: [naam gemachtigde].

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- het verweerschrift met producties;

- de behandeling ter zitting van 11 september 2019, waar zijn verschenen [verzoekster],

bijgestaan door haar gemachtigde, en Checkpoint Promotions, vertegenwoordigd

door haar aandeelhouder [naam gemachtigde].

1.2

Vervolgens is de datum voor het geven van een beschikking nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 13 augustus 2018 hebben partijen een arbeidsovereenkomst gesloten. Daarbij zijn partijen onder meer het volgende overeengekomen:

Artikel 1

1. De werknemer treedt met ingang van 3 juli 2018 in dienst in de functie van manager van afdeling Media Monitoring en Find Aruba account executive.

2. De werknemer zal de volgende werkzaamheden verrichten: Team Manager van Media monitoring, Account manager van Media Monotoring. Monotoring van kranten, websites, social media, radio, tv, en account executive voor de brand findaruba.

Artikel 2

Duur arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 6 maanden.

2. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging vereist is, op 31 december 2018.

(…)

Salaris

Artikel 4

1. De werknemer ontvangt een netto salaris van Awg. 3800,67 per maand (…)”

2.2

Bij brief van 22 augustus 2018 heeft de directeur van het Uitvoeringsorgaan AZV het volgende te kennen gegeven:

“Hierbij verklaart het Uitvoeringsorgaan AZV, dat [verzoekster] naar het buitenland dient te worden uitgezonden voor medische behandeling. De medische behandeling zal in Colombia plaatsvinden en de uitzendperiode zal zijn van 26-aug-2018 tot en met 05-sep-2018. (…)”

2.3

Met ingang van 24 augustus 2018 is [verzoekster] door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) arbeidsongeschikt verklaard tot – uiteindelijk – 7 januari 2019.

2.4

Bij e-mailbericht van 18 februari 2019 heeft de interimmanager van Checkpoint Promotions SVB te kennen gegeven dat [verzoekster] niet meer werkzaam is bij Checkpoint Promotions.

2.5

Bij brief van 11 maart 2019 heeft [verzoekster] de nietigheid van het ontslag ingeroepen en te kennen gegeven bereid te zijn de bedongen arbeid te blijven verrichten, bij arbeidsgeschiktheid.

3 HET VERZOEK

3.1 [

verzoekster] heeft verlof verzocht om kosteloos te procederen. Voorts vordert zij voor recht te verklaren dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, doorbetaling van loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging, en – op verbeurte van een dwangsom – wedertewerkstelling, en veroordeling van Checkpoint Promotions tot vergoeding van de proceskosten, alles uitvoerbaar bij voorraad.

3.2

Aan dat verzoek legt [verzoekster] ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan zonder inachtneming van het bepaalde in artikel 7:1613x, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW), zodat daarop de bepalingen inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing zijn. De arbeidsovereenkomst is dan ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die nog altijd voortduurt en niet met ingang van 31 december 2018 van rechtswege is beëindigd, aldus [verzoekster].

3.3

Checkpoint Promotions heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 7A:1613x, tweede lid, BW kan een arbeidsovereenkomst slechts voor bepaalde tijd worden aangegaan indien deze:

a. noodzakelijk is om te voorzien in een behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten, (…), hetzij

b. betrekking heeft op de vervanging van een of meer tijdelijk afwezige arbeiders, hetzij

c. betrekking heeft op de uitvoering van een nauwkeurig omschreven werk of project, hetzij

d. betrekking heeft op het verrichten van losse, ongeregelde arbeid.

Ingevolge het derde lid, zijn, indien een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd zonder inachtneming van het eerste of tweede lid, daarop de bepalingen inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing.

4.2

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd ingevolge artikel 7A:1615o BW, indien zich een dringende reden voordoet, of ingevolge artikel 4 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomst (Lba) indien daarvoor toestemming is verleend door de directeur van de Directie Arbeid en met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn ingevolge artikel 7A:1615i BW.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Lba is het de werkgever verboden de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder toestemming van de Directeur. Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, geldt het verbod, bedoeld in het eerste lid, niet indien de beëindiging geschiedt om een dringende aan de werknemer of de werkgever onverwijld medegedeelde reden.

4.3

Ter beoordeling van het Gerecht ligt dan ook de vraag voor of de arbeidsovereenkomst voldoet aan de vereisten voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en, indien dit niet het geval is, of de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is beëindigd.

4.4

Vast staat dat [verzoekster] niet uitsluitend ten behoeve van een nauwkeurig omschreven project bij Checkpoint Promotions werkzaam is geweest. Behalve dat het project Find Aruba in de arbeidsovereenkomst niet nauwkeurig is omschreven, valt uit artikel 1 van de arbeidsovereenkomst, waarin de functies en de daarbij behorende werkzaamheden van [verzoekster] zijn vermeld, af te leiden dat deze niet beperkt zijn tot het project Find Aruba. Daar komt nog bij dat [verzoekster] ter zitting onweersproken heeft gesteld dat dat project een voortdurend project is, althans in elk geval nog altijd voortduurt, geruime tijd na verloop van de in de arbeidsovereenkomst vermelde periode van zes maanden.

Nu ook overigens niet aan de vereisten van artikel 7A:1613x, tweede lid, BW is voldaan, zijn ingevolge artikel 7A:1613x, derde lid, BW de regels inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de arbeidsovereenkomst van toepassing.

4.5

In dit geval is geen toestemming verleend door de directeur van de Directie Arbeid en doen zich geen dringende redenen voor, zodat de arbeidsovereenkomst in strijd met het verbod van artikel 4, eerste lid, van de Lba is beëindigd. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Lba zijn handelingen in strijd met artikel 4, eerste lid, nietig. Ingevolge het tweede lid kan de werknemer ten aanzien van handelingen van de werkgever deze nietigheid gedurende zes maanden inroepen. Zoals hiervoor onder 2.5 is vermeld, heeft [verzoekster] bij brief van 11 maart 2019 en aldus tijdig de nietigheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door Checkpoint Promotions ingeroepen, hetgeen zij, gelet op het hiervoor overwogene, terecht heeft gedaan. Dat brengt met zich dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog onverkort bestaat. De vordering om voor recht te verklaren dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst van kracht is, komt dan ook voor toewijzing in aanmerking.

4.6

Bij voormelde brief van 11 maart 2019 heeft [verzoekster] zich beschikbaar gesteld voor de bedongen arbeid. Gelet hierop, komt de vordering tot doorbetaling van loon vanaf 1 januari 2019 tot aan de dag waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd eveneens voor toewijzing in aanmerking. De gevorderde wettelijke verhoging zal ingevolge artikel 7A:1614q BW overeenkomstig vaste rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof worden gematigd tot 15%.

4.7

De gevorderde wedertewerkstelling zal worden afgewezen. Ter zitting heeft [verzoekster] te kennen gegeven haar functie op dit moment wegens medische redenen nog altijd niet te kunnen uitoefenen. Verder heeft Checkpoint Promotions onbetwist gesteld dat de taken die [verzoekster] uitoefende al gedurende enige tijd door een ander worden uitgevoerd en dat voor [verzoekster] geen andere functie meer voorhanden is.

4.8

Checkpoint Promotions zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, op na te melden wijze worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

- verleent [verzoekster] toestemming om kosteloos te procederen;

- verklaart voor recht dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen van kracht is;

- veroordeelt Checkpoint Promotions om aan [verzoekster] haar loon van Afl. 3.800,67 netto per maand door te betalen met ingang van 1 januari 2019 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging, tot een maximum van 15%;

- veroordeelt Checkpoint Promotions in de proceskosten, aan de zijde van [verzoekster] begroot op Afl. 619,- (Afl. 450,- + Afl. 169,-) aan (aan de griffier van het Gerecht te betalen) verschotten pro deo en Afl. 2.500,- (2 punten tarief 5) aan gemachtigdensalaris;

- verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit Gerecht, en werd in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2019, in tegenwoordigheid van de griffier.