Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:692

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-10-2019
Datum publicatie
29-10-2019
Zaaknummer
AUA201901763
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel -ej -ondercuratelestelling (geestelijke stoornis)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 15 oktober 2019

behorend bij EJ nr. AUA201901763

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Naam Verzoeker I],

[Naam Verzoeker II],

beide wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. L.J. Pieters,

om ondercuratelestelling van hun vader:

[Naam verweerder],

wonende in Aruba, te [Adres],

VERWEERDER,

in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 maart 2019,

  • -

    de mondelinge behandeling ter zitting van 3 september 2019, waarbij aanwezig waren verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde, en verweerder in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van zijn zoon [naam verzoeker II] tot zijn curat. Daartoe wordt aangevoerd dat verweerder aan Alzheimer dementie lijdt waardoor hij niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3.2

Uit het verhandelde ter zitting en de overgelegde verklaringen van de Specialist Ouderengeneeskunde, Drs. E. Johanns, is gebleken dat verweerder lijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.3

Verweerder heeft (met zoveel woorden) te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn zoon tot zijn curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de verweerder. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.5

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2021.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam verweerder], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn zoon, [naam verzoeker II], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 15 oktober 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.