Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:689

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
28-10-2019
Zaaknummer
AUA201804191
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ, notaris begroting tarief

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Begroting van 24 september 2019

behorend bij EJ nr. AUA201804191

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BEGROTING

in de zin van artikel 5 van de Landsverordening honorarium en verschotten notarissen

op het verzoek van

[Notariskantoor],

gevestigd in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de notaris,

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Steward,

Belanghebbende:

[belanghebbende],

wonende in Aruba, [adres],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 23 juli 2019,

- de mondelinge behandeling ter zitting van 11 juni 2019, waar alleen de notaris bij zijn gemachtigde voornoemd is verschenen. De belanghebbende heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

- de akte zijdens de notaris, ingediend op 2 juli 2019.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot goedkeuring van de declaratie met kenmerk 19505/162275 voor de som van Afl. 2.469,27, en tot het geven van een bevel aan verweerder tot betaling van dat bedrag, vermeerderd met incassokosten en rente vanaf 30 september 2016 2016, met veroordeling van de belanghebbende in de kosten van de executie van dit geschil.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 5 van de Landsverordening honorarium en verschotten notarissen (hierna: Lhvn). Voor zover hier van belang begroot de rechter, ingevolge die bepaling, in geval van verschil over het berekende tarief, alsook in geval van weigering of verzuim van betaling, het gevorderde bedrag op schriftelijk verzoek van de notaris.

Ingevolge artikel 1 van de Lhvn wordt het tarief voor de werkzaamheden van de notarissen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vastgelegd en in de Landscourant van Aruba bekend gemaakt. Bedoelde beschikking (hierna: de tariefbeschikking) is gepubliceerd in de Landscourant van 23 augustus 2013.

3.2

De notaris heeft aangevoerd dat hij voor de belanghebbende verschillende werkzaamheden heeft verricht in verband met een hypotheek op het pand te [adres 2]. De notaris heeft een bedrag van Afl. 3.013,78 in rekening gebracht waarvan een bedrag van Afl. 2.469,27 onbetaald is gebleven. De rekening is als volgt gespecificeerd:

- honorarium levering -2/3 van Afl. 1.579,-, 1.053,-

- verschotten 100,-

- honorarium hypotheek -2/3 van Afl. 2.572,-, 1.715,-

- verschotten 145,78

vermeerderd met de BBO en de BAZV.

3.3

De koopsom bedroeg Afl. 72.420,- en de hypotheekstelling Afl. 166.000,-. De akte(s) is/zijn uiteindelijk niet doorgegaan.

3.4

Ingevolge de tariefbeschikking bedraagt het honorarium bij een transporttarief van boven Afl. 60.000,- tot en met Afl. 100.000,- Afl. 1.385,- plus 1,56% over het meerdere boven Afl. 60.000,-. Het honorarium bij een hypotheekakte bedraagt bij een tarief boven Afl. 100.000,- tot en met Afl. 200.000,-, Afl. 1.376,- plus 0,78% over het meerdere boven Afl. 100.000,-.

3.5

Zouden de aktes zijn doorgegaan, dan had verzoeker als honorarium voor de transportakte een bedrag van Afl. 1.578,75 in rekening mogen brengen, en voor de hypotheekakte een honorarium van Afl. 1.890,80.

Nu deze aktes niet zijn doorgegaan, dient het bedrag te worden verlaagd. In de tariefbeschikking is geen voorziening getroffen voor het niet doorgaan voor bedoelde aktes, zoals dat wel is gedaan voor het niet doorgaan van veilingen. Het gerecht ziet aanleiding om aan te sluiten bij die bepalingen, en zal het tarief met de helft verlagen.

3.6

Gelet op het bovenstaande zal het tarief dat verweerder in dit geval aan verzoeker verschuldigd is, begroten op:

- honorarium levering -1/2 van Afl. 1.579,-, 789,50

- verschotten 100,-

- honorarium hypotheek -1/2 van Afl. 1.891,- 945,50

verschotten 145,78 +

1.980,78

BBO 1.5% 29,70

BAZV 2% 39,60 +

Totaal te voldoen 2.050,08

Waarvan reeds betaald 650,- -

Nog te voldoen Afl. 1.400,08

3.7

Bovenvermeld bedrag wordt vermeerderd met de incassokosten en rente, vanaf dagtekening van deze beslissing.

3.8

Ingevolge artikel 6 van de Lhvn, zijn alle volgens artikelen 5 en 6 in te dienen, op te maken of uit te reiken stukken vrij van zegel en briefport en worden ze, voor zoveel nodig, kosteloos geregistreerd. Het door verzoeker betaalde bedrag aan griffierechten dient dan ook te worden gerestitueerd.

3.9

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

4 DE BEGROTING

Het gerecht:

- begroot de rekening van verzoeker voor werkzaamheden verricht ten behoeve van [belanghebbende] als volgt:

honorarium levering -1/2 van Afl. 1.579,-, 789,50

verschotten 100,-

honorarium hypotheek -1/2 van Afl. 1.891,- 945,50

verschotten 145,78 +

1.980,78

BBO 1.5% 29,70

BAZV 2% 39,60 +

Totaal te voldoen 2.050,08

Waarvan reeds betaald 650,- -

Nog te voldoen Afl. 1.400,08,

het een en andere te vermeerderen met de overeengekomen rente van 1,5% per maand vanaf de dagtekening van deze beslissing, tot de dag der algehele voldoening,

- verstaat dat het, gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Landsverordening honorarium en verschotten notarissen ten onrechte, betaalde bedrag van Afl. 370,- aan griffierechten, aan verzoeker wordt gerestitueerd,

- bepaalt dat partijen bij aangetekende brief kennis wordt gegeven van deze beslissing.

Deze begroting is gegeven op dinsdag 24 september 2019 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.

Indien de notaris geen genoegen neemt met deze begroting, of indien de cliƫnt weigerachtig is of verzuimt het begrote bedrag te voldoen, kan iedere partij zich binnen veertig dagen na de dagtekening van voornoemde aangetekende brief, schriftelijk tot het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wenden met het verzoek het bedrag van het verschuldigde vast te stellen (artikel 7 van de Landsverordening honorarium en verschotten notarissen).