Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:658

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-10-2019
Datum publicatie
16-10-2019
Zaaknummer
AUA201900557
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Machtiging levering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2019/344
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 oktober 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201900557

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1. naam verzoeker],

2. [naam verzoeker] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKERS, hierna: curatoren,

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg,

Belanghebbende:

[naam curandus], curandus,

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 21 februari 2019,

- de mondelinge behandeling op 23 april 2019, waarbij verzoekers bij hun gemachtigde zijn verschenen,

- de akte uitlating zijdens de curatoren op 4 juni 2019.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 12 september 2018 (behorend bij EJ-AUA201801264) is de curandus onder curatele gesteld en zijn verzoekers tot curatoren benoemd.

2.2

De curandus is samen met anderen deelgenoot in de nalatenschap van haar zus wijlen [naam overledene] (hierna: [naam overledene], die bij testament over haar nalatenschap heeft beschikt. Deze nalatenschap (hierna: de nalatenschap) is nog niet verdeeld.

2.3

Tot de nalatenschap behoort een woonhuis gelegen aan de [adres] te Curaçao.

2.4

Ten name van wijlen [naam overledene] staan de navolgende bankrekeningen bij Orco Bank met de saldi per de datum van overlijden van wijlen [naam overledene] op 29 juli 2014 inclusief rente:

[bankrekeningnummer] Afl. 1.594,78 (rekening courant)

[bankrekeningnummer] Afl. 20.116,38 (spaarrekening)

[bankrekeningnummer] Afl. 100.000,00 (termijn deposito)

[bankrekeningnummer] Afl. 100.000,00 (termijn deposito)

De saldi per 1 november 2017 inclusief rente:

[bankrekeningnummer] Afl. 396,63 (rekening courant)

[bankrekeningnummer] Afl. 217.224,56 (spaarrekening)

2.5

Tot de nalatenschap behoort ook een openstaande schuld bij Landsontvanger van Curaçao ad Naf. 7.152 (GB en OZB CRIB nummer: 172346277).

2.6

[naam overledene] heeft in haar testament d.d. 28 januari 1994 het volgende bepaald:

“B. Ik legateer aan mijn zuster [naam overledene] (…) mijn woonhuis aan de [adres], dan wel mijn rechten op toedeling daarvan uit de burgerlijke maatschap welke bestond (bestaat) tussen mijn overleden echtgenoot en diens broeders en zusters.

C. Onder de last van voormeld legaat benoem ik tot mijn enige erfgenamen mijn broers en zusters, voor die delen en op de wijze als door de wet bepaald, derhalve met plaatsvervulling (…)”

2.7 [

naam overledene] voornoemd is in januari 2017 overleden.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - ertoe dat aan de curatoren machtiging wordt verleend om namens de curandus:

a. de legaat (de woning gelegen aan de [adres] in Curaçao) aan de erven van [naam overledene] te leveren;

b. een akte van verdeling van de nalatenschap te ondertekenen

c. een akte van aanvaarding te ondertekenen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:386 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zijn op het bewind van de curator de omtrent het bewind van de voogd gegeven voorschriften (titel 14, afdeling 6, paragrafen 10 en 11) van overeenkomstige toepassing. Het in die artikelen neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de curandus te beschermen.

4.2

Beoordeeld dient te worden of de betreffende handelingen die de curatoren voor rekening van de curandus wensen te verrichten in het belang van de curandus zijn.

Verzoek onder a

4.3

Het gerecht is, gelet op het verhandelde ter zitting en de overgelegde stukken, van oordeel dat de belangen van de curandus zich niet verzetten tegen inwilliging van het verzoek onder a. Dit verzoek zal derhalve worden toegewezen.

Verzoek onder b

4.4

De curatoren hebben geen concept “akte van verdeling van de nalatenschap” overgelegd, zodat het gerecht niet in staat is om te beoordelen of de belangen van de curandus zich tegen de gewenste verdeling verzetten. Een blanco machtiging voor wat betreft de verdeling van de nalatenschap is niet toewijsbaar.

Verzoek onder c

4.5

Er is ook geen concept “akte van aanvaarding” overgelegd, zodat het gerecht ook ten aanzien hiervan niet kan beoordelen of de gewenste akte van aanvaarding in het belang is van de curandus. Onduidelijk is gebleven wat precies namens de curandus aanvaard zou moeten worden. Het te ontvangen geldbedrag? Uitgelegd dient dan te worden hoe aan dat bedrag is gekomen. Overigens is gesteld noch gebleken van een wettelijke grondslag voor dit verzoek. Dit verzoek zal dan ook worden afgewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

machtigt de curatoren [naam verzoeker] en [naam verzoeker] om voor en namens [naam curandus], geboren op [geboortedatum] in Curaçao, over te gaan tot levering, voor wat betreft het aandeel van de curandus, van het legaat (het woonhuis gelegen te [adres] in Curaçao) aan de erven van [naam overledene].

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 8 oktober 2019 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.