Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:626

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
AUA201902267
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding, zwaar verantwoordelijke positie, onvoldoende verbetering, onaanvaardbaar gevaar voor patiënten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 september 2019

Behorend bij E.J. no. AUA201902267

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

de stichting

FUNDACION SERVICIO LABORATORIO MEDICO ARUBA,

gevestigd in Aruba,

verzoekster,

hierna ook te noemen: FSLMA,

gemachtigde: de advocaat mr. J.L. Peterson,

tegen:

[Verweerster],

wonende in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: [verweerster],

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de nadere beslissing van dit Gerecht dat de mondelinge behandeling van de zaak zal plaatsvinden ter terechtzitting van maandag 26 augustus 2019 om 10:00 uur.

1.2

FSLMA is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. [vertegenwoordiger 1] en mw. [vertegenwoordiger 2] (Team Manager respectievelijk HR Adviseur bij FSLMA). [Verweerster] is samen met haar gemachtigde verschenen. [Verweerster] heeft gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om bij wijze van antwoord te reageren op het verzoekschrift van FSLMA, en dat onder overlegging van een voorgedragen pleitnota voorzien van toegelaten producties. Vervolgens heeft FSLMA gerepliceerd onder overlegging van een voorgedragen pleitnota, eveneens voorzien van toegelaten producties. Tot slot heeft [verweerster] gedupliceerd.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

FSLMA verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst ontbindt wegens de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen, kosten rechtens.

2.2 [

Verweerster] voert verweer en concludeert dat FSLMA niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens. Subsidiair - voor het geval het Gerecht tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst overgaat - concludeert [verweerster] tot toekenning aan haar van een door FSLMA te betalen billijkheidsvergoeding gelijk aan 7,5 maandsalarissen, kosten rechtens.

2.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken

3 DE BEOORDELING

3.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat FSLMA niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van [verweerster] wordt daarom verworpen.

3.2

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

3.2.1

Op 24 juli 2015 is [verweerster] krachtens een tussen haar en de Stichting Ziekenverpleging Aruba (hierna: SZA) in loondienst getreden van SZA. Die overeenkomst is gesloten onder de voorwaarde dat [verweerster] zou worden gedetacheerd bij de afdeling pathologie van het Landslaboratorium. Na oprichting van FSLMA, welke stichting het Landslaboratorium zou overnemen, zou [verweerster] in dienst treden van FSLMA.

3.2.2 [

Verweerster] is krachtens een daartoe tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst per 1 november 2017 in loondienst getreden in de functie van administratief medewerkster.

3.2.3

De aan FSLMA gerichte schriftelijke klacht van patholoog dr. [patholoog 1] mede namens zijn collegae (waarnemende) pathologen dr. [patholoog 2], dr. [patholoog 3] en dr. [patholoog 4] van 19 oktober 2018 (hierna: de klacht) vermeldt onder meer:

(…).

In de periode van 2014 tot 2016 heeft mw. [verweerster] als Flexo kracht op de afdeling Pathologie naar wensen gefunctioneerd en mede daardoor werd ze zelfs aanbevolen om een vaste betrekking aan te gaan met de stichting Ziekenhuisverpleging Aruba in de functie als medisch secretaresse. Nadat zij in vaste dienst is getreden werden haar werkzaamheden langzamerhand inhoudelijk onvolkomen verricht. Hierop is mw. [verweerster] meerdere malen op geattendeerd en aangesproken door mijn waarnemende collegae, teamleider en mijzelf.

Na haar indiensttreding bij de Stichting FSLMA als administratieve medewerker op de afdeling Pathologie zijn haar werkzaamheden gekelderd naar een onacceptabel niveau. In het belang van patiënt veiligheid en kwaliteit wordt al geruime tijd geen medisch verantwoorde taken meer aan haar toevertrouwd. Ook haar onacceptabele werkhouding met negatieve attitude zorg voor een onprofessionele bejegening van haar leidinggevenden.

Mede door alle klachten en de laatste zwaarwegende reden te benoemen als patiëntenzorg ondermijning, dd 12-10-2018 incident, richt ik mij namens de vakgroep Pathologie tot u met dit klachtenrapport. Mw. [verweerster] voldoet niet aan de gestelde kwalificaties van professionele standaarden om te handelen in het belang van de patiënt veiligheid en voor het garanderen van kwaliteit op de werkvloer.

(…).”.

3.2.4

De klacht is door [vertegenwoordiger 1] en [vertegenwoordiger 2] voornoemd besproken met [verweerster] op 1 februari 2019.

3.2.5

Het schrijven van [vertegenwoordiger 1] voornoemd in haar hoedanigheid van Teamleider afdeling Pathologie van 18 april 2019 vermeldt onder meer:

(…).

Op 28/03/19 zijn we door de MLD arts, dr. [naam dokter] gebeld, omdat de uitslag van patiënt [naam patiënt] DOB [geboortedatum] 1960 “te noemen patiënt” afgenomen op 5/2/19 nog niet bekend was. Het materiaal bleek niet in ons PALGA pathologie systeem te zijn geregistreerd. In het ontvangst logboek bij de administratie van het FSLMA was het materiaal wel voor ontvangst getekend. Derhalve hebben we alle aanvraagformulieren gedateerd op 5/2/2019 doorgespit. Hieruit is gebleken dat de patiënte gegevens van de patiënt [naam patiënt] verwisseld zijn met die van een andere patiënt. De FIN nummer (unieke cijfercode per patiënt) werd verkeerd geregistreerd door de administratie kracht mevr. [verweerster], omdat de patiënte sticker niet goed bleek te zijn afgedrukt. Er ontbrak een cijfer van het FIN nummer. De FIN nummers van elke patiënt kunnen in het systeem worden opgezocht, echter in plaats van in het systeem te kijken, welke FIN nummer bij deze patiënt hoort of actief de inzender te bellen, heeft mevrouw [verweerster] gewoon een 0 van de laatste cijfer gemaakt terwijl dit een 6 moest zijn.

Dr. [patholoog 5] (waarnemend patholoog) heeft op 28/3/2019 Dr. [naam dokter] gebeld om haar te informeren, dat het materiaal terecht is en dat het in onze PALGA pathologie informatie systeem wordt gecorrigeerd en dat we de uitslag zo spoedig als mogelijk zullen faxen. Gelukkig was de toegekende diagnose niet maligne in dit geval. Even ter verduidelijking een maligne diagnose aan een verkeerde patiënt toekennen kan desastreuze gevolgen hebben, niet alleen blijvende toxische schade van de medicatie, maar ook emotionele en sociale consequenties met zich meebrengen.

(…).

Door verwisseling als gevolg van een verkeerde invoer van de patiëntengegevens kan de echt zieke patiënt met een onderliggende maligniteit onterecht zijn of haar therapie mislopen, met alle fatale gevolgen.

(…).”.

3.2.6

Het aan [verweerster] gerichte schrijven van FSLMA van 18 april 2019 vermeldt onder meer:

(…).

Met ingang van 29 maart 2019 bent u op non-actief gesteld met behoud van alle arbeidsvoorwaarden in verband met het onderzoek naar de foutieve registratie waarbij de verkeerde diagnose bij de verkeerde patiënt is geregistreerd. Er is besloten om deze non-actiefstelling te verlengen met een maximum van 3 weken (…).

In overleg met de Raad van Bestuur is besloten om gedurende deze 3 weken te kijken naar plaatsingsmogelijkheden binnen het HOH en/of FSLMA.

(…).”.

3.2.7

FSLMA heeft [verweerster] aangeboden om bij SZA een andere de functie te vervullen. [Verweerster] heeft dat aanbod niet aanvaard.

3.2.8

Bij aan [verweerster] gericht schrijven van FSLMA van 14 mei 2019 is de non-actiefstelling van [verweerster] nogmaals met 3 weken verlengd.

3.2.9

Het aan [verweerster] gerichte schrijven van FSLMA van 5 juni 2019 vermeldt onder meer:

(…).

Met ingang van 29 maart 2019 bent u op non-actief gesteld met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. Op 14 mei jl. is er een gesprek met u geweest waarin u een beëindigingsovereenkomst is aangeboden. Afgesproken is dat u 2 weken de tijd krijgt om hierop te reageren. Helaas hebben we tot op heden niets van u mogen vernemen en gaan we ervan uit dat u de beëindigingsovereenkomst niet accepteert.

Er zal via de advocaat een ontbindingsverzoek worden ingediend. Gedurende de ontbindingsprocedure zult u geen werkzaamheden verrichten.

(…).”.

3.3

In het licht van voormelde feitelijkheden stelt het Gerecht voorop dat het niet twijfelt aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de hiervoor onder 3.2.3 vermelde schriftelijke klacht met betrekking tot [verweerster] en de daarbij horende voor partijen genoegzaam bekende bijlage, nu die klacht afkomstig is van 4 pathologen gezamenlijk.

3.4

De inhoud van de klacht en de daarbij horende bijlage brengt mee dat het Gerecht het aannemelijk oordeelt dat [verweerster] met onaanvaardbaar gevaar voor patiënten niet geschikt is voor de functie van medisch secretaresse op de afdeling pathologie. [Verweerster] is – anders dan voorheen – bij herhaling niet of onvoldoende secuur in haar werkzaamheden gebleken met als gevolg dat onder meer bij herhaling verkeerde patiëntengegeven ingevoerd worden door [verweerster], hetgeen voor de desbetreffende patiënten ernstige ja zelfs fatale gevolgen kan hebben. Dit klemt temeer om het volgende.

3.5

De klacht is door [vertegenwoordiger 1] en [vertegenwoordiger 2] voornoemd besproken met [verweerster] op 1 februari 2019. In het licht daarvan heeft [verweerster] de inhoud van het hiervoor onder 3.2.5 vermelde verslag of schrijven van [vertegenwoordiger 1] voornoemd in haar hoedanigheid van Teamleider afdeling Pathologie niet of onvoldoende bestreden. Vast komt daarom te staan dat [verweerster] kort na voormeld op 1 februari 2019 gehouden gesprek (op grond waarvan zij ter zake van het maken van bedoelde fouten als gewaarschuwd had te gelden) weer met gevaar voor rampzalige gevolgen voor betrokken patiënten ernstig in de fout gaat ter zake van het invoeren van patiëntengegevens. Aldus komt verder vast te staan dat [verweerster] niet of onvoldoende voor verbetering vatbaar is daar waar dit naar het oordeel van het Gerecht strikt noodzakelijk is, hetgeen haar zwaar verantwoordelijke positie als medisch secretaresse op de afdeling pathologie van het FSLMA onhoudbaar maakt.

3.6

Vast staat in vorenstaand verband dat FSLMA [verweerster] heeft aangeboden om in een andere functie tewerk te worden gesteld, van welke functie is gesteld noch gebleken dat dit geen passende was of dat [verweerster] daarmee onaanvaardbaar achteruit zou gaan in haar arbeidsvoorwaarden. [Verweerster] heeft dit aanbod om voor haar moverende redenen niet aanvaard. Niet gezegd kan worden in dit licht dat FSLMA niet haar best heeft gedaan om [verweerster] een passend alternatief aan te bieden.

3.7

Al het vorenstaande levert naar het oordeel van het Gerecht reeds een gewichtige reden (in de zin van gewijzigde omstandigheden) op die de ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Die overeenkomst zal worden ontbonden als na te melden. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen. Met name rechtvaardigen de beweerdelijke pesterijen op de werkvloer van FSLMA naar [verweerster] toe geen ander oordeel, nu zonder nadere doch ontbrekende uitleg niet valt in te zien dat die pesterijen te maken hebben met het herhaaldelijk foutief invoeren van patiëntengegevens door [verweerster].

3.8

Het hiervoor omschreven disfunctioneren van [verweerster] ligt in haar risicosfeer en staat aan toekenning van een door FSLMA te betalen ontbindingsvergoeding in de weg.

3.9 [

Verweerster] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van FSLMA, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 206,37 =) Afl. 656,37 aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten) en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-ontbindt per 1 oktober 2019 de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, zonder toekenning aan [verweerster] van een ontbindingsvergoeding naar billijkheid;

-veroordeelt [verweerster] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van FSLMA, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 656,37 aan verschotten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 17 september 2019.