Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:58

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-01-2019
Datum publicatie
04-02-2019
Zaaknummer
AUA201800964
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte aan te vullen met de gegevens van de vader.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 januari 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201800964

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op de vordering van

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (hierna: de ABS),

[minderjarige], de minderjarige,

[moeder], de moeder,

[vader], de vader.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de vordering van het openbaar ministerie, ingediend op 10 april 2018;

- het advies van de ABS, ingediend op 4 september 2018;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandelingen van 11 september 2018 en 13 november 2018;

- de akte uitlating zijdens de ABS, ingediend op 26 november 2018.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VORDERING

Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de ABS gevorderd dat de rechter gelast dat de geboorteakte ten name van voornoemde op [geboortedatum] 2001 geboren [minderjarige] (hierna: de minderjarige), met nummer [nummer] van het registerjaar 2002, wordt verbeterd in die zin dat de geslachtsnaam van de minderjarige wordt veranderd in [achternaam] en wordt aangevuld met de gegevens van de vader.

3 OVERWEGINGEN

3.1

Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BW) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte in een register van de burgerlijke stand.

3.2

Gebleken is dat de minderjarige op [geboortedatum] 2001 in Aruba is geboren staande het huwelijk tussen de moeder, [moeder], en de heer [vader]. De heer [vader] is derhalve op grond van artikel 1:199 onder sub a BW vader van de minderjarige. In voornoemde geboorteakte ontbreken zijn gegevens. De akte dient met de gegevens van de vader te worden aangevuld.

3.3

Artikel 1:5 lid 1 BW bepaalt dat de geslachtsnaam van een kind die van de vader is, en anders die van de moeder. Op grond van deze bepaling heeft een kind de geslachtsnaam van zijn vader (zoals bedoeld in artikel 1:199 BW). Alleen wanneer een juridische vader ontbreekt, heeft het kind de geslachtsnaam van de moeder (zoals bedoeld in artikel 1:198 BW).

3.4

De minderjarige heeft sinds haar geboorte de geslachtsnaam van de moeder. De moeder en de minderjarige hebben de wens geuit dat de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder zal behouden. Het openbaar ministerie en de ABS verzetten zich niet tegen dit verzoek. De vader is, ondanks behoorlijke oproeping, niet verschenen.

3.5

Algemeen aanvaard is dat in het huidige Arubaanse namenrecht de moeder van een kind wordt achtergesteld bij de vader zonder dat daarvoor voldoende rechtvaardiging is. Deze ongelijke behandeling is in (elk geval) strijdig met artikel I.1 van de Staatsregeling van Aruba en artikel 26 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

3.6

De Arubaanse wetgever heeft dit rechtstekort onder ogen gezien. Bij Landsverordening van 23 september 2016 - tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba), AB 2016, no. 51 (hierna: Landsverordening aanvulling BWA) - is bepaald dat artikel 1:5 BW wordt vervangen door veertien nieuwe wetsartikelen (artikel 1:5 tot en met artikel 1:5m Landsverordening aanvulling BWA).

3.7

Artikel 1:5 Landsverordening aanvulling BWA bepaalt, voor zover hier van belang, dat de ouders bij de keuze van de geslachtsnaam van hun kind kunnen kiezen voor de geslachtsnaam van de vader dan wel voor die van de moeder.

Artikel 1:5i Landsverordening aanvulling BWA luidt:

“1. Indien op grond van huwelijk een kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot de ouders komt te staan, kunnen de ouders gezamenlijk voor of ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren naamskeuze te doen. Van de verklaring van de ouders die voor de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt een akte van naamskeuze opgemaakt. Van de verklaring van de ouders die ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt melding gemaakt in de geboorteakte.

2. Geschiedt de naamskeuze niet uiterlijk ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand als geslachtsnaam van het kind de geslachtsnaam van de vader in de geboorteakte op.

3. Wordt een verklaring houdende naamskeuze voor of ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte afgelegd, dan heeft het kind de gekozen naam vanaf de geboorte.”

De Landsverordening aanvulling BWA is nog niet in werking getreden.

3.8

De Hoge Raad heeft bij beschikking van 13 oktober 2017 (ECLI:NL:2017:2614) overwogen dat nu de Landsverordening aanvulling BWA nog niet in werking is getreden en onbekend is op welke termijn dat het geval zal zijn, de rechter thans voor Aruba dient te bezien of in dit rechtstekort kan worden voorzien. De met (in elk geval) artikel 26 IVBPR en met artikel I.1 Staatsregeling van Aruba strijdige ongelijke behandeling waartoe het huidige artikel 1:5 lid 1 BW leidt, dient immers zo spoedig mogelijk te worden opgeheven. De wetgever heeft met de vaststelling van de Landsverordening aanvulling BWA een keuze gemaakt uit de verschillende stelsels die denkbaar zijn om de ongelijke behandeling op te heffen. De rechter kan door bij die keuze aan te sluiten een oplossing bieden voor het rechtstekort van de geldende wetgeving (rechtsoverwegingen 3.4.6 en 3.4.8).

3.9

In het onderhavige geval willen de moeder en de minderjarige dat de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder behoudt. De vader heeft geen verweer gevoerd. Er is geen sprake van een geschil als bedoeld in artikel 1:5b van de Landsverordening aanvullling BWA. Dat brengt mee dat aansluiting kan worden gezocht bij de regeling van voornoemde artikelen 1:5 en 1:5i van de Landsverordening aanvulling BWA voor wat betreft naamskeuze.

3.10

Gelet op het voorgaande bepaalt het gerecht dat artikel 1:5 lid 1 BW in casu buiten toepassing blijft en de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder behoudt. Het gerecht acht het behouden van de geslachtsnaam van de moeder wenselijk in het belang van de minderjarige nu de minderjarige bij de moeder woont en zij sinds haar geboorte de geslachtsnaam van de moeder draagt.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte nummer [nummers] van het jaar 2002, ten name van [minderjarige], aan te vullen met de volgende gegevens:

Geslachtsnaam vader : [achternaam]

Voornamen vader : [vader]

Plaats van geboorte vader : [plaats], [land]

Dag van geboorte vader : [geboortedatum]-1965

bepaalt dat artikel 1:5 lid 1 lid BW buiten toepassing blijft en dat de minderjarige de geslachtsnaam van de moeder behoudt.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 29 januari 2019 door mr. E.M.D. Angela, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.

Inhoudsindicatie

EJ. Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte aan te vullen met de gegevens van de vader.