Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:577

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-09-2019
Datum publicatie
13-09-2019
Zaaknummer
A.R. AUA201803300
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 september 2019

Behorend bij A.R. AUA201803300

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

wonende in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen:

[GEDAAGDE],

wonende in Aruba, te [adres],

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: gedaagde,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis d.d. 30 januari 2019;

- de comparitie van partijen op 30 april 2019.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Eiseres vordert - kort gezegd - verdeling van de gemeenschapsboedel van partijen, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

2.2

Gedaagde heeft de vordering niet weersproken.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit het door eiseres overgelegde door de daartoe bevoegde instantie verstrekte bewijs van onvermogen blijkt dat zij de kosten van deze procedure niet kan dragen. Aan haar zal daarom verlof worden verleend tot kosteloos procederen.

3.2

Vast staat tussen partijen in elk geval het volgende. Partijen zijn op 27 december 1997 in Colombia in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Op 4 februari 2010 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken, waarbij tevens is bevolen de verdeling van de gemeenschap van goederen. Het vonnis is ingeschreven op 30 maart 2010. Tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap (hierna: de gemeenschap) behoren in elk geval de volgende vermogensbestanddelen:

  1. de echtelijke woning gelegen in Aruba te [adres] (hierna de woning);

  2. een op de woning rustende hypothecaire lening bij de Aruba Bank N.V.;

  3. een pick-up [merk] [model];

  4. een auto [merk] [model].

3.3

Nu eiseres wenst over te gaan tot verdeling van de gemeenschap en gedaagde dat verzoek niet heeft betwist zal het Gerecht die verdeling vaststellen op de voet van en overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:185 BW.

3.4

Uitgangsdatum in verdelingszaken is dat als peildatum voor de vaststelling van de omvang van de boedel geldt de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Partijen hebben geen andere peildatum bepleit. Het Gerecht zal zoals te doen gebruikelijk dan ook als peildatum voor de vaststelling van de omvang van de boedel de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, zijnde 30 maart 2010, hanteren.

3.5

Partijen hebben grotendeels overeenstemming bereikt. Het Gerecht zal de verdeling conform die overeenstemming vaststellen en ten aanzien van de nog resterende punten op de (eveneens) hiernavolgende wijze beslissen.

Voormalige echtelijke woning

3.6

Gedaagde wenst de woning toebedeeld te krijgen. Eiseres heeft zich daar niet tegen verzet. Ter zake van de marktwaarde van de woning zijn partijen ter terechtzitting een bedrag van Afl. 440.000,- overeengekomen. Hierbij hebben partijen gekeken naar het taxatierapport van 26 februari 2019 en de omvang van de woning ten tijde van de peildatum.

Gebruiksvergoeding en reeds betaalde hypotheeklasten

3.7

Niet in geschil is dat gedaagde vanaf 30 maart 2010 alleen in de woning verblijft. Tussen partijen is niet in geschil dat gedaagde sinds de echtscheiding de volledige hypotheeklasten heeft betaald. Ter terechtzitting zijn partijen overeengekomen dat de door gedaagde sedert de echtscheiding betaalde (hypotheek)lasten zullen worden weggestreept tegen de vergoeding die gedaagde diende te betalen aan eiseres voor het gebruik van de echtelijke woning sedert de echtscheiding. Deze posten worden derhalve tegen elkaar weggestreept.

Huurinkomsten

3.8

Ter terechtzitting heeft eiseres haar vordering met betrekking tot de huurinkomsten ingetrokken.

Hypothecaire lening

3.9

Ter terechtzitting zijn partijen overeengekomen dat de resterende hypotheekschuld een bedrag van Afl. 103.000,- bedraagt. Deze schuld zal aan gedaagde worden toegekend.

Overwaarde woning

3.10

De overwaarde van de woning bedraagt Afl. 337.000,- (Afl. 440.000,- (waarde huis) minus Afl. 103.000,- (resterende hypotheek)). Gedaagde dient aan eiseres een bedrag van Afl. 168.500,- (de helft van de overwaarde) te betalen, wegens overbedeling.

Auto’s

3.11

Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat de pick-up [merk] [model] aan gedaagde en de auto [merk] [model] aan eiseres wordt toebedeeld. Deze posten worden derhalve tegen elkaar weggestreept zonder dat een partij aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zal zijn. Het Gerecht zal dienovereenkomstig beslissen.

3.12

Ter comparitie staat thans tussen partijen vast dat gedaagde aan eiseres een bedrag van Afl. 6.700,- heeft betaald. Dit moet worden verrekend met wat gedaagde aan eiseres dient te betalen ten titel van overbedeling. Het Gerecht zal dienovereenkomstig beslissen.

3.13

De hiervoor vastgestelde verdeling brengt mee dat gedaagde ten titel van overbedeling en na verrekening een bedrag van Afl. 161.800,- (Afl. 168.500,- minus

Afl. 6.700,-) verschuldigd is aan eiseres.

3.14

Gezien de aard van dit geschil en het feit dat partijen gewezen echtgenoten zijn, zullen de proceskosten gecompenseerd worden in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

4.1

verleent eiseres toestemming om kosteloos te procederen;

4.2

verdeelt de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen op de hiervoor in dit vonnis bepaalde wijze;

4.3

bepaalt dat de woning gelegen in Aruba te [adres] aan gedaagde wordt toebedeeld;

4.4

bepaalt dat de pick-up [merk] [model] aan gedaagde wordt toebedeeld;

4.5

bepaalt dat de auto [merk] [model] aan eiseres wordt toebedeeld;

4.6

veroordeelt gedaagde om uit hoofde van overbedeling na verrekening te betalen aan eiseres Afl. 161,800,-;

4.7

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.8

compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

4.9

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 september 2019 in aanwezigheid van de griffier.