Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:573

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-09-2019
Datum publicatie
13-09-2019
Zaaknummer
AR 201702713
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voorwaarden verzekering; geen adequate beveiliging ten tijde van inbraak komt voor risico eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 september 2019

Behorend bij AR no. 2197 / AUA201702713

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap BERSAH ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres,

hierna te noemen: “Bersah”,

gemachtigde: mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap NAGICO ARUBA N.V.,

gevestigd te Aruba,

gedaagde,

hierna te noemen: “Nagico”,

gemachtigde: mrs. E.A.T. Kuster en A.J.N. Fräser.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het inleidend verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende betwist staan tussen partijen de volgende feiten vast:

2.1

Bersah heeft een onderneming gespecialiseerd op het gebied van verkoop en levering van vlees- en visproducten aan grossiers, hotels, restaurants, etc.

2.2

Bersah heeft bij Nagico een inbraakverzekering afgesloten onder polisnummer AB00554/15.

2.3

De toepasselijke Burglary Policy Conditions bepalen, voor zover hier relevant:

Conditions

1. The Insured shall take all reasonable precautions for the safety of the property insured as regards selection and supervision of employees and securing all doors, windows and other openings and if, in the proposal or any other statement made of the issue or continuance of this insurance, or in connection with a claim hereunder, there shall be any misrepresentation or overstatement or omission, or, if the circumstances in which the insurance was entered into shall be altered unless notice has been given to the Company and the written consent of the Company to continue the insurance has been obtained, the Company shall not be liable to make any payment hereunder.

(..)

Clauses/Warranties

3. Burglar Alarm Warranty

Warranted that the premises is protected by a burglar alarm installed, inspected and maintained in excellent and effective working condition.

The Company shall not be liable under this Policy for any loss or damage arising whilst the premises are closed against customers or callers or are left without a responsible adult therein unless at such time the said burglar alarm and all other fastenings and protections existing on the premises at the date of this endorsement as mentioned hereunder are in full and effective operation.

In the event of the Insured receiving written notification from the police authority or security services regarding the withdrawal of their service in responding to alarm calls, the Insured shall immediately send such notification to the Company.

No claims shall be payable if this conditions is not complied with.

2.4

Op of omstreeks 26/27 juli 2017 heeft er een inbraak bij Bersah plaatsgevonden. De door Bersah als gevolg van de inbraak geleden schade bedraagt Afl. 36.173,95. Bersah heeft naar aanleiding van de inbraak een General Claims Report Form ingediend bij Nagico.

2.5

Het beveiligingsbedrijf Benjamin Security Services N.V., dat het verzekerde perceel beveiligde, heeft in een brief gedateerd 13 september 2017 het volgende aan Nagico bericht:

On behalf of Bersah Aruba N.V. we have remove one side of the beam detector due to construction on that area. This will be temporarily.

2.6

Nagico heeft geweigerd de claim van Bersah uit te keren. Bij brief gedateerd 18 september 2017 heeft zij het volgende aan Bersah bericht:

We take reference to the claim submitted on July 27, 2017 whereby several items were stolen from a container parked on your premises.

Please be informed that coverage under the Burglary policy is subject to a Burgler Alarm Warranty. This Warranty implies that the insured premises must be protected by a burglar alarm maintained in excellent and effective working condition.

After inquiring why no alarm report was submitted with your claim, we were informed that the system was disabled/disactivated on your behalf for construction purposes. We were not consulted in this regard, hence we would have suggested other alternatives where you would still be policy compliant.

Based on the above your claim cannot be admitted, considering that the Burglar Alarm Warranty was not comlied with. (..)

3 DE VORDERING EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Bersah vordert, samengevat, dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nagico veroordeelt tot betaling aan Bersah van Afl. 36.173,95, vermeerderd met wettelijke rente, dan wel enige andere beslissing neemt die het Gerecht vermeent te behoren, met veroordeling van Nagico in de proceskosten, eveneens vermeerderd met wettelijke rente.

3.2

Bersah legt samengevat het volgende aan haar vordering ten grondslag. Ondanks aanmaning heeft Nagico nagelaten het verschuldigde bedrag aan Bersah te voldoen. Bersah ontkent dat zij het alarmsysteem had uitgeschakeld. Het alarmsysteem was als gevolg van een verbouwing alleen verplaatst.

3.3

Nagico voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Bersah in de proceskosten. Nagico voert samengevat het volgende verweer. Ingevolge artikel 3 van de Clauses/Warranties was voorwaarde voor dekking dat er sprake moest zijn van een geactiveerd en goed functionerend alarmsysteem in combinatie met de overige van de ten tijde van het aangaan van de verzekering aanwezige (geaccepteerde en goedgekeurde) beveiliging rondom het perceel. Voorts volgt uit punt 1 van de Conditions dat de verzekerde voldoende voorzorgsmaatregelen om het perceel te beveiligen dient te nemen en dat wijzigingen/veranderingen aan de situatie zoals die gold ten tijde van het aangaan van de verzekering verplicht van te voren doorgegeven moeten worden. Bersah heeft aan deze voorwaarden niet voldaan. Het alarmsysteem betreft een Infrared Beam Sensor-System, dat uit een transmitter en een receiver bestaat die om te kunnen functioneren in een rechte lijn tegenover elkaar dienen te staan om zo sensorcellen heen en weer te sturen die het alarm af laten gaan als die onderbroken worden. Doordat Bersah een onderdeel van het alarmsysteem had verplaatst, was er geen verbinding tussen de transmitter en receiver, waardoor het alarmsysteem niet functioneerde. Daarnaast heeft Bersah na het afsluiten van de verzekering de achtermuur van het perceel met het prikkeldraad dat zich daarop bevond deels afgebroken zonder Nagico daarover te informeren. Door het afbreken van deze muur en het uitschakelen van het alarmsysteem werd het mogelijk gemaakt om ongestoord en onopgemerkt de container die bij de inbraak werd opengebroken te bereiken. Nagico is niet schriftelijk akkoord gegaan met voornoemde wijzigingen. Verder heeft Nagico aangevoerd dat de container zo had gepositioneerd dat de deuren gemakkelijk opengemaakt kon worden, te meer daar er een ondeugdelijk slot op zat. Bersah heeft om die redenen geen redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om het perceel en de container op een deugdelijke wijze te beveiligen. Er is derhalve geen dekking onder de polisvoorwaarden.

3.4

Op de stellingen van partijen zal in de beoordeling, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Nagico heeft als verweer gevoerd dat aan verschillende voorwaarden voor verzekering niet is voldaan, waardoor er geen dekking is onder de polis. Zij heeft de in haar brief van 18 september 2017 genoemde grond voor afwijzing van de claim, te weten dat Bersah door het alarmsysteem uit te schakelen dan wel te deactiveren niet heeft voldaan aan de voorwaarde dat het verzekerde perceel beveiligd diende te zijn door middel van een goed onderhouden en goed werkend alarmsysteem en dat zij Nagico daarover ook niet heeft geconsulteerd, uitgebreid toegelicht. Nagico heeft gemotiveerd gesteld waarom er volgens haar geen sprake is geweest van een goed onderhouden en werkend alarmsysteem ten tijde van de inbraak. Nagico heeft aan de hand van foto’s, die meteen na de inbraak van de situatie ter plekke zijn gemaakt, toegelicht dat een onderdeel van het alarmsysteem was verwijderd, waardoor het alarmsysteem niet functioneerde en het voor indringers mogelijk was om ongemerkt en ongestoord bij de container te komen, deze open te breken en daaruit goederen weg te nemen. Bersah heeft de stellingen van Nagico op dit punt onvoldoende gemotiveerd betwist. Zij heeft slechts bloot, zonder enige nadere toelichting, gesteld dat het alarmsysteem alleen werd verplaatst en dat daarbij de transmitter en receiver ook na de verplaatsing tegenover elkaar opgesteld bleven. Bersah heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat, in tegenstelling tot hetgeen Nagico heeft aangevoerd, ondanks de gestelde verplaatsing het alarmsysteem volledig in werking was ten tijde van de inbraak. Zij heeft in dit verband ook geen alarmrapport van de nacht van de inbraak, waar Nagico blijkens de inhoud van haar brief van 18 september 2017 om had verzocht, overgelegd. Dit terwijl de stellingen van Nagico mede worden ondersteund door de overgelegde verklaring van Benjamin Security N.V., waarin wordt verklaard dat één kant van de beam detector werd verwijderd vanwege een verbouwing. In deze verklaring wordt niet vermeld dat 1., het alarmsysteem werd verplaatst en 2., dat het alarmsysteem nog naar behoren functioneerde.

4.2

Bersah heeft evenmin voldoende onderbouwd gesteld dat zij, uitgaande van het feit dat het alarmsysteem tijdelijk niet naar behoren functioneerde, adequate tijdelijke beveiligingsmaatregelen had genomen om het risico op een inbraak zo veel mogelijk te beperken. Het feit dat het beveiligingsbedrijf de bewuste nacht een aantal keren is langsgereden bij wijze van surveillance, zoals door Nagico naar voren is gebracht, kan niet toereikend worden geacht. Van Bersah kon, zoals terecht door Nagico is aangevoerd, tenminste worden verwacht dat zij bijvoorbeeld tijdens sluitingstijden onafgebroken een beveiliger ter plekke zou hebben ingehuurd gedurende de periode dat het alarmsysteem niet naar behoren functioneerde, hetgeen zij niet heeft gedaan.

4.3

Het gerecht is op grond van het voorgaande van oordeel dat Nagico genoegzaam heeft aangetoond dat er geen sprake is geweest van een adequate beveiliging ten tijde van de inbraak en dat dit voor risico van Bersah komt en dat Nagico op goede grond dekking onder de polis heeft kunnen weigeren wegens het niet voldoen aan de voorwaarde zoals beschreven onder 3 van de toepasselijke Clauses/Warranties van de Burglar Policy.

4.4

Gelet op het voorgaande kunnen de overige, voor het eerst in deze procedure door Nagico aangevoerde gronden voor uitsluiting onbesproken gelaten worden. De vordering zal worden afgewezen.

4.5

Bersah dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van Nagico, te dragen, welke kosten worden begroot op Afl. Afl. 2.500,- aan gemachtigdensalaris (2 punten bij tarief 5).

5. DE BESLISSING

Het Gerecht,

5.1

wijst de vordering af;

5.2

veroordeelt Bersah in de proceskosten, gevallen aan de zijde van Nagico en tot op heden begroot op Afl. 2.500,- aan gemachtigdensalaris.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd abusievelijk niet uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 28 augustus 2019, maar werd ter openbare terechtzitting van woensdag 4 september 2019 uitgesproken en door de rolrechter ondertekend, in aanwezigheid van de griffier.