Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:559

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-08-2019
Datum publicatie
30-08-2019
Zaaknummer
AUA201900930
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

EJ. Tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Voor de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van deze beschikking, voor zover deze het gegeven verlof betreft, bestaat geen grond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 augustus 2019

Behorende bij EJ nr. AUA201900930

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

de rechtspersoon naar het recht van België

VIALIS BELGIUM N.V. ,

gevestigd te Boom, België, domicilie kiezende te Aruba ten kantore van haar gemachtigde,

VERZOEKSTER, hierna: Vialis,

gemachtigden: de advocaten mrs. M.F. Murray en S.J.C. Anthonio,

tegen

[verweerder],

wonende in Aruba, [adres],

VERWEERDER, hierna: [verweerder].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift ingediend op 25 maart 2019;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 11 juli 2019, waar zijn verschenen Vialis bij haar gemachtigde mr. S.C.J. Anthonio en [verweerder] in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 9 juni 2015, A.R. nr. A/14/02467, van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, België, is [verweerder] veroordeeld tot betaling aan Vialis van 84.860,46 euro, vermeerderd met rente en kosten. Vialis en [verweerder] zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan.

2.2

Bij arrest van 5 september 2018, A.R. nrs. 2015/AR/2056 en 2015/AR/2578, van het Hof van Beroep te Gent, twaalfde bis kamer, België, is voornoemd vonnis bevestigt, met deze aanpassing dat de vordering van Vialis ten aanzien van [verweerder] gegrond is voor een bedrag van 98.365,48 euro, vermeerderd met rente en kosten.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, verlof wordt verleend tot het jegens [verweerder] in Aruba tenuitvoerleggen van voormeld arrest van 5 september 2018, kosten rechtens.

4 DE BEOORDELING

4.1

Naar het oordeel van het gerecht is voldaan aan de vereisten, zoals die voortvloeien uit artikel 985 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en artikel 31 e.v. van het ten dezen toepasselijke Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag). Ingevolge artikel 34 van het EEX-verdrag kan het verzoek slechts om een van de in de artikelen 27 en 28 van het EEX-verdrag genoemde redenen worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat in deze zaak een van deze redenen zich voordoen. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen, met inachtneming van het navolgende.

4.2

Voor de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van deze beschikking, voor zover deze het gegeven verlof betreft, bestaat geen grond. Uit artikel 39, eerste volzin, van het EEX-verdrag vloeit immers reeds voort dat het verleende verlof tot gevolg heeft dat het buitenlandse vonnis in Aruba kan worden ten uitvoer gelegd, zij het dat gedurende de termijn waarbinnen overeenkomstig artikel 36 van dit verdrag verzet tegen deze beschikking kan worden gedaan en tot het tijdstip dat op dat verzet is beslist, die tenuitvoerlegging is beperkt tot het treffen van conservatoire maatregelen. Artikel 39, tweede volzin, van het EEX-verdrag brengt mee dat het verlof zich mede uitstrekt tot het treffen van die conservatoire maatregelen.

4.3 [

verweerder] zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van Vialis.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent aan Vialis verlof om het arrest van 5 september 2018, A.R. nrs. 2015/AR/2056 en 2015/AR/2578, van het Hof van beroep te Gent, twaalfde bis kamer, België, in Aruba jegens [verweerder] ten uitvoer te leggen;

verstaat dat het verlof zich tevens uitstrekt tot het treffen van conservatoire maatregelen;

veroordeelt [verweerder] in de kosten van deze procedure aan de zijde van Vialis gemaakt, tot op heden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht en Afl. 1.250,- aan gemachtigdensalaris;

verklaart deze beschikking, voor zover het de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht en uitgesproken op dinsdag 20 augustus 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.