Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:49

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
29-01-2019
Zaaknummer
AUA201802546
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet nietig; doorbetaling loon en wedertewerstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 22 januari 2019

Behorend bij E.J. nr. AUA201802546

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker, hierna te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. S.M. Paesch,

tegen:

1. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] V.B.A. h.o.d.n. [B],

2. de naamloze vennootschap

PLANT HOTEL N.V. h.o.d.n. ARUBA MARRIOTT RESORT & STELLARIS CASINO,

gevestigd in Aruba,

verweerster, hierna te noemen: Marriott,

gemachtigde: de advocaat mr. A.E. Barrios.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 16 augustus 2018;

 • -

  het verweerschrift, overgelegd op 2 oktober 2018;

 • -

  de producties aan de zijde van [verzoeker], ingediend op 31 oktober 2018;

 • -

  de producties aan de zijde van Marriott, ingediend op 1 november 2018;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 12 november 2018;

 • -

  de akte uitlating aan de zijde van [verzoeker], ingediend op 20 november 2018.

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1 [

[verzoeker] is op 28 augustus 2012 in dienst getreden bij Marriott laatstelijk in de functie van bellman, tegen een bruto loon van laatstelijk Afl. 9,30 per uur.

2.2

Op 7 juni 2018 is [verzoeker] geschorst in afwachting van een onderzoek. Bij brief van 12 juni 2018 is [verzoeker] op staande voet ontslagen, omdat hij in zijn vrije tijd op het terrein van Marriott bevond zonder voorafgaande toestemming van Marriott.

2.3

In die ontslagbrief staat, voor zover hier van belang:

On June 5, 2018, around 12:30am, you were seen exiting a guest elevator at the Surf Club with two ladies. Since this was your off day, and employees are not allowed to be on company premises during their off time unless with prior approval, and under no circumstances are employees allowed to visit guest room, this prompted an investigation.

(…) on June 3, 2018, you are also seen entering our Surf Club lobby with a lady, and entering the guest elevator. This happened around 10:54pm.

(…)

As you are aware, employees are not allowed to be on premises on their off time, unless with prior written approval of a manager. You did not have this approval. Furthermore, employees are under no circumstances allowed to be in guest’ rooms on their off time. This was explained to you several times during your employment and, more recently on March 29, 2018. During this meeting, the importance of strictly abiding to the rules with regards to being on property during your off time, and not being allowed to visit guest in their hotel rooms, was stressed to all employees. Furthermore, under no circumstances are employees to have keys assigned and issued to guests in their own possession.

(…)

The incidents of June 3rd, 2018, and June 5th, 2018, individually as well as jointly, as well as in connection with previous incidents as mentioned above, have caused the company to lose all trust in you and constitutes an urgent for the immediate termination of the labor agreement with the company as per today, June 12, 2018.

2.4 [

[verzoeker] heeft bij brief van 8 juni 2018, voor zover hier van belang, onder meer verklaard:

I understood that I was suspended pending investigation for visiting a friend who is a guest here at Surf Club, while I didn’t have the on property permission form, However as it was the guest who invited me to go to his room to teach me how to make Stromboli, I had the permission of the guest to be on property in his room and didn’t think I need the on property permission form. I thought you only need this form when you come to a restaurant after your shift.

(…)

I confirm that I attended the updated handbook roll out; however don’t remember that it was said that I’m not allowed to go into guest rooms after my shift.(…)

2.5

Bij brief van 20 juni 2018 heeft [verzoeker] de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

3 HET VERZOEK

3.1 [

[verzoeker], verzoekt bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

 • -

  te verklaren voor recht dat het door Marriott verleende ontslag nietig is;

 • -

  Marriott te veroordelen tot doorbetaling aan [verzoeker] van zijn loon, te vermeerderen met de gebruikelijke fooien vanaf 12 juni 2018, tevens het achterstallige loon vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente;

 • -

  Marriott te bevelen [verzoeker] weder te werk te stellen;

 • -

  Marriott te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2 [

[verzoeker] grondt zijn vordering erop dat er geen sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

3.3

Marriott voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet-ontvankelijk verklaren van [verzoeker], dan wel afwijzing van het door [verzoeker] verzochte, met veroordeling van [verzoeker] in de kosten van de procedure.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of [verzoeker] Marriott een dringende reden heeft gegeven, die het gegeven ontslag op staande voet rechtvaardigt.

4.2

Vast staat dat [verzoeker] in zijn vrije tijd op 3, 4 en 5 juni 2018 het terrein van Marriott heeft betreden, een extra sleutel heeft aangevraagd op verzoek van een gast en deze gast in zijn hotelkamer heeft bezocht. Dit is op grond van vigerend beleid van Marriott ten strengste verboden, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gekregen van een manager. In casu staat vast dat [verzoeker] geen toestemming heeft gevraagd noch heeft gekregen.

4.3 [

[verzoeker] heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat hij niet op de hoogte was van deze regels. Hij is van mening dat hij door in zijn vrije tijd diensten te verlenen aan gasten, Marriott juist een dienst bewijst. [verzoeker] stelt voorts dat hij op uitdrukkelijk verzoek van een gast een extra sleutel heeft geregeld. De front desk agent heeft deze sleutel vervolgens aan [verzoeker] verstrekt, zonder te vragen of hij daarvoor toestemming had gekregen. Tevens stelt [verzoeker] dat hij een goede werknemer is en dat het ontslag een disproportioneel middel is.

4.4

Met Marriott is het gerecht van oordeel dat de stelling van [verzoeker] dat hij niet wist dat hij in strijd met de vigerende regels handelde onaannemelijk is. Marriott heeft - onweersproken - gesteld dat zij het personeel regelmatig informeert over het vigerende beleid en/of regels, alsmede de wijzigingen die hierin worden aangebracht. Deze regels worden bovendien vrijwel wekelijks besproken in de afdelingsvergaderingen. Tevens staat vast dat [verzoeker] ten tijde van zijn indiensttreding het handboek van Marriott heeft ontvangen, waarin deze regels zijn vervat. Hierin is vermeld dat schending van een van de regels mogelijk tot een ontslag op staande voet kan leiden. Naar het oordeel van gerecht kan het dan ook niet anders dan dat [verzoeker] redelijkerwijs wist of kon weten dat hij op 3, 4 en 5 juni 2018 de regels van Marriott overtrad.

4.5

Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet dienen alle feiten en omstandigheden van het geval in ogenschouw te worden genomen. Uit de schriftelijke verklaring (overgelegd als productie 5 bij verzoekschrift) volgt dat [verzoeker] op uitdrukkelijk verzoek van een gast, die zeer regelmatig verblijft in het Marriott, heeft gehandeld. Deze gast heeft onder meer schriftelijk verklaard dat hij [verzoeker] volledig vertrouwt en hij graag gebruik maakt van zijn diensten. Ook heeft deze gast verklaard dat hij [verzoeker] uitgenodigd had in zijn kamer, omdat hij stromboli ging maken en hij [verzoeker] wilde laten zien hoe dit gerecht gemaakt wordt. Voorts staat vast dat [verzoeker] de ten behoeve van deze gast aangevraagde extra sleutel probleemloos kreeg van de receptiemedewerker. Aldus staat vast dat niet alleen [verzoeker] tegen de regels van Marriott handelde. Hoewel hiermee de vast staande overtredingen van [verzoeker] niet goed kunnen worden gepraat, dienen deze omstandigheden wel in ogenschouw te worden genomen bij de vraag of het ontslag op staande voet echt het enige middel was om [verzoeker] duidelijk te maken dat hij over de schreef was gegaan.

4.6

Tevens houdt het gerecht rekening met het feit dat [verzoeker] sinds 2012 naar tevredenheid functioneerde en jaarlijks is beloond vanwege zijn uitstekende en klantgerichte prestaties. De vaststaande overtredingen passen bij de wijze waarop [verzoeker] functioneerde. Hij deed er alles aan om het de gasten van Marriott naar de zin te maken. Uiteraard mag een werknemer niet zo ver gaan dat hij hierbij de regels van Marriott aan zijn laars lapt, maar het is het gerecht niet duidelijk geworden waarom van Marriott in redelijkheid niet gevergd kon worden te volstaan met een ernstige waarschuwing en/of schorsing, al dan niet met behoud van loon of desgewenst een beëindiging via de reguliere weg van de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaarde Marriott desgevraagd dat zij geen mogelijkheid ziet voor herstel van het dienstverband, omdat zij geen vertrouwen meer heeft in [verzoeker]. [verzoeker] zou gezegd hebben dat hij geen reden ziet om de regels van Marriott na te leven. Indien deze stelling juist is, vormt deze houding van [verzoeker] op zich zelf een gewichtige reden voor de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Marriott heeft tijdens de mondelinge behandeling de (voorwaardelijke) ontbinding reeds aangekondigd. De ontbindingsrechter zal dan ook dienen te oordelen over de grondslag van de te verzoeken / reeds verzochte ontbinding.

4.7

Uit het voorgaande volgt dat het ontslag op staande voet nietig is. Marriott wordt dan ook veroordeeld tot betaling van het loon van [verzoeker] vanaf 12 juni 2018 tot aan de dag dat het dienstverband rechtsgeldig is geëindigd. Ook de vordering strekkende tot toelating tot het werk wordt toegewezen. Marriott kan desgewenst het ontslag op staande voet omzetten in een schriftelijke waarschuwing en [verzoeker] - voorafgaande aan zijn herintreding - duidelijk maken dat een volgende overtreding van de bedrijfsregels wel een dringende reden zal opleveren, aangezien hij nu een gewaarschuwde man is. Aan het bevel tot tewerkstelling wordt geen dwangsom verbonden, nu [verzoeker] verzuimd heeft dit te vorderen.

4.8

Marriott wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

5.1

verklaart voor recht dat het ontslag op staande voet d.d. 12 juni 2018 nietig is;

5.2

veroordeelt Marriott het loon van [verzoeker] te betalen vanaf 12 juni 2018 tot aan de dag dat het dienstverband rechtsgeldig is geëindigd, vermeerderd met de wettelijke verhoging ex artikel 7A:614q BW en de wettelijke rente tot aan de dag der voldoening;

5.3

beveelt Marriott om [verzoeker] toe te laten tot het werk;

5.4

veroordeelt Marriott in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [verzoeker] worden begroot op Afl. 50,00 griffierecht en Afl. 2.500,- aan gemachtigdensalaris;

5.5

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit Gerecht, en werd uitgesproken op 22 januari 2019 in aanwezigheid van de griffier.

1 [1] Zie onderaan bijlage Formele relaties

2 [2] Zie onderaan bijlage Overzicht rechtsgebieden

3 [3] Zie onderaan bijlage Bijzondere kenmerken van uitspraak