Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:17

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-01-2019
Datum publicatie
16-01-2019
Zaaknummer
AUA201802243
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, KvK, aandeelhoudersvergadering, benoemen en ontslaan directeur, statuten, procuratiehouder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 8 januari 2019

Behorend bij EJ nr. AUA201802243

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoeker 1],

[Verzoeker 2],

beide wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

1. de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba,

gevestigd te J.E. Irausquin Boulevard 10

VERWEERDERS, hierna te noemen: KvK,

gemachtigde: de advocaat mr. A. Wever,

[Verweerder 2],

[Verweerder 3],

beide wonende in Aruba,

VERWEERDERS,

gemachtigde: de advocaat mr. D.C.A. Crouch.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift;

 • -

  het verweerschrift van de KvK;

 • -

  het verweerschrift van [verweerder 2+3], tevens inhoudende een zelfstandig tegenverzoek:

 • -

  de overgelegde aantekeningen ter zitting van [verzoekers].;

 • -

  de overgelegde aantekeningen ter zitting van de KvK;

 • -

  de overgelegde aantekeningen ter zitting van [verweerder 2+3];

 • -

  de aantekeningen van de griffier van de zitting van 6 november 2018.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bij oprichtingsakte van 4 oktober 2010 is Scott’s Brats Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (hierna: Scott’s Brats) opgericht. Bij dezelfde akte werd [Naam X] benoemd als directeur van Scott’s Brats.

2.2

Op 21 juni 2018 heeft (hierna [verzoeker 2]) de KvK verzocht [verzoeker 2] per 8 mei 2018 in het handelsregister in te schrijven als directeur van Scott´s Brats en [verweerder 2] per gelijke datum uit te schrijven als functionaris. [verzoeker 2] heeft daarbij overgelegd een geschrift van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2018..

2.3 [

verweerder 2] heeft, naar eigen zeggen op 8 juni 2018, de KvK verzocht wijzigingen aan te brengen in het handelsregister ten aanzien van het bestuur van Scott’s Brats in die zin dat [Naam X] zou worden uitgeschreven als directeur met inschrijving van [verweerder 2] als directeur in plaats van procuratiehouder.

2.4

Bij schrijven van 28 juni 2018 heeft de Kamer van Koophandel [verweerder 2] bericht dat de verzochte wijzigingen van Scott’s Brats worden herroepen omdat het wijzigingsverzoek van [verweerder 2] gemotiveerd wordt betwist.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Verzoekers verzoeken, zakelijk en verkort weergegeven, het Gerecht de KvK te gelasten in het Handelsregister [verzoeker 2] in te schrijven als directeur van de Scott´s Brats en [verweerder 2] uit te schrijven als procuratiehouders.

3.2

Verzoekers stellen zich op het standpunt dat [verzoeker 2] bij besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2015 en 8 mei 2018 benoemd is als directeur. Voorts stellen zij zich op het standpunt dat [verweerder 2] bij besluit van 8 mei 2018 vrijwillig is afgetreden als procuratiehouder. Eisers menen dat deze besluiten bevoegd en rechtmatig zijn genomen zodat KvK geen reden heeft deze besluiten niet op te nemen in de registers.

3.3 [

verweerder 2] heeft als zelfstandig tegenverzoek het Gerecht verzocht de KvK te gelasten hem in het Handelsregister in te schrijven als directeur van Scott´s Brats.

3.4 [

verweerder 2] stelt zich op het standpunt dat verzoekers niet ontvankelijk zijn in hun verzoeken omdat zij in strijd hebben gehandeld met artikel 18v Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (Rv). Subsidiair meent [verweerder 2] dat [verzoeker 2] zich niet kan inschrijven bij de KvK als directeur van Scott’s Brats omdat hij zelf schriftelijk op 18 mei 2018 aan alle aandeelhouders te kennen heeft gegeven af te zien van het aanvaarden van het directeurschap van Scott’s Brats. Meer subsidiair stelt [verweerder 2] zich op het standpunt dat het besluit [verzoeker 2] tot directeur te benoemen, is komen te vervallen door het besluit van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 25 juni 2018. In deze vergadering is de beslissing van [verzoeker 2] om geen directeur meer te worden van Scott’s Brats bekrachtigd en is besloten dat [verweerder 2] aanblijft als directeur. Voor zover nodig is in de algemene aandeelhouders vergadering op 4 oktober 2018 nogmaals besloten dat [verzoeker 2] niet meer de directeur van Scott’s Brats zal zijn. [verweerder 2] wijst erop dat hij nimmer ontslag heeft genomen als procuratiehouder. Voorts acht [verweerder 2] het niet in het belang van Scott’s Brats dat [verzoeker 2] als directeur wordt ingeschreven in het handelsregister.

[verweerder 2] meent dat KvK in strijd heeft gehandeld met artikel 16, eerst lid, van het Handelsregisterverordening door de inschrijving van [verweerder 2] als directeur van Scott’s Brats VBA te herroepen. De KvK had daartoe een verzoekschrift bij het Gerecht moeten indienen.

3.5

De KvK heeft uiteengezet dat zij op basis van de haar ter beschikking staande informatie geen besluit tot wijziging van de inschrijving kan nemen en een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg afwacht alvorens nadere actie te ondernemen.

4 DE BEOORDELING

4.1

In de statuten van Scott’s Brats is in artikel 12- voor zover hier relevant - opgenomen dat het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit een of meer directeuren (lid 1). De directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen (lid 2). De directie is bevoegd om procuratiehouders aan te stellen en te ontslaan (lid 3).

In artikel 16 van de statuten – voor zover hier relevant - is bepaald dat tot het oproepen van een algemene vergadering van aandeelhouders de directie en ieder der directeuren gelijkelijk bevoegd is (lid 1).

Oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een schriftelijke oproeping gericht aan het adres van de betrokkenen (lid 2). De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen (lid 4).

Iedere aandeelhouder met stemrecht en iedere andere stemgerechtigde kan een verzoek richten tot de directie om een onderwerp te agenderen voor de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders. Indien het verzoek is gedaan nadat de termijn voor oproeping voor deze vergadering is verstreken, wordt het onderwerp voor de eerst daarop volgende vergadering op de agenda geplaatst (lid 6).

In artikel 18, tweede lid, van de statuten is bepaald dat indien de voorschriften in leden 2 tot en met 4 van artikel 16 niet in acht genomen zijn, slechts geldige besluiten kunnen worden genomen indien het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle met betrekking tot dat onderwerp stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5 ONTVANKELIJK

5.1

Het Gerecht ziet geen aanleiding voor het oordeel dat verzoekers niet ontvankelijk moeten worden verklaard omdat zij in strijd hebben gehandeld met artikel 18v Rv. De enkele stelling van [verweerder 2] dat verzoekers het Gerecht onjuist danwel onvoldoende hebben voorgelicht, is daartoe onvoldoende.

Directeurschap [verzoeker 2]

5.2

Het Gerecht ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of het verzoek van [verzoeker 2] om ingeschreven te worden als directeur kan worden toegewezen. Het Gerecht beantwoordt die vraag bevestigend. Daartoe overweegt het Gerecht als volgt.

5.3

Bij zijn verzoek heeft [verzoeker 2] een geschrift inhoudende “Meeting of Shareholders Scott’s Brats VBA” overgelegd. Uit dit geschrift blijkt dat op 8 mei 2018 een aandeelhoudersvergadering heeft plaatsgevonden waarbij alle vier de aandeelhouders aanwezig waren.. Op deze vergadering heeft [verweerder 2] een motie ingediend zichzelf te verwijderen als directeur en [verzoeker 2] aan te wijzen als directeur van Scott’s Brats. Dit voorstel is unaniem aangenomen en ondertekend door alle aandeelhouders te weten, [verweerder 2], [verweerder 3], [verzoeker 2] en [verzoeker 1]. [Verweerder 2] heeft de inhoud van dit geschrift niet betwist noch de rechtsgeldigheid van het besluit van de aandeelhoudersvergadering. Het Gerecht is van oordeel dat gelet op artikel 16 van de statuten dit besluit bevoegd en rechtmatig is genomen, zodat [verzoeker 2] zich op grond van dit besluit kan inschrijven als directeur van Scott’s Brats in het Handelsregister.

5.4

Het betoog van [verweerder 2] dat [verzoeker 2] zich niet meer kan beroep op dit besluit nu hij zelf op 18 mei 2018 schriftelijk te kennen heeft gegeven geen directeur meer te willen zijn, volgt het Gerecht niet. Nog daargelaten dat uit het schrijven van verzoekers op 18 mei 2018 niet ondubbelzinnig kan worden opgemaakt dat [verzoeker 2] afziet van de functie van directeur, wordt een directeur gelet op het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders geschorst en ontslagen. Aan het schrijven van [verzoeker 2] kan derhalve niet de rechtsgevolgen worden verbonden die [verweerder 2] daaraan wenst te verbinden.

5.5

Het betoog van [verweerder 2] dat het besluit [verzoeker 2] tot directeur te benoemen, is komen te vervallen door het besluit genomen tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 25 juni 2018, volgt het Gerecht evenmin. In de notulen van deze vergadering is opgenomen onder punt 10 “other points” dat de aandeelhoudersvergadering de brief van [verzoeker 2] van 18 mei 2018 waarin hij aangeeft geen directeur van Scott`s Brats te worden en tegelijkertijd aanvaardt dat [verweerder 2] bereid is directeur van Scott’s Brats te blijven, accepteert. Voorts blijkt uit de notulen dat verzoekers, aandeelhouders van aandelen 4 tot en met 8, afwezig waren. Het Gerecht stelt vast dat de oproep van deze aandeelhoudersvergadering in strijd met artikel 16, vierde lid, van de statuten niet vermeld dat het directeurschap van [verzoeker 2] op de vergadering aan de orde zou komen, zodat verzoekers geen kennis hadden van dit agendapunt.

Desgevraagd heeft [verweerder 2] ter zitting gesteld dat het directeurschap van [verzoeker 2] in de oproep is opgenomen onder de agendapunten “nog ter vergadering aangebrachte nieuwe agendapunten” danwel de “rondvraag”. Het Gerecht volgt [verweerder 2] hierin niet. Gelet op de algemene strekking van deze agendapunten hebben verzoekers niet hoeven te begrijpen dat de algemene aandeelhoudersvergadering een besluit zou nemen over het directeurschap van [verzoeker 2].

Nu dit agendapunt op de schriftelijke oproep van de aandeelhoudersvergadering ontbreekt en de aandeelhouders [verzoeker 2] en [verzoeker 1] niet aanwezig waren bij de aandeelhoudersvergadering, is het besluit ten aanzien van het directeurschap niet rechtsgeldig genomen. Dat verzoekers op voorhand te kennen hadden gegeven niet aanwezig te zullen zijn op de vergadering, maakt dat niet anders.

5.6

Met betrekking tot het betoog van [verweerder 2] dat [verzoeker 2] niet kan worden ingeschreven als directeur omdat in de vergadering van aandeelhouders van 3 oktober 2018 is besloten dat [verzoeker 2] geen directeur meer is van Scott’s Brats en dat [verweerder 2] met onmiddellijk ingang directeur zal zijn, overweegt het Gerecht als volgt.

Blijkens de notulen van de algemene aandeelhouders vergadering waren [verweerder 2] (houder van aandelen 1 tot en met 5) en [verweerder 3] (houder van aandelen 6 tot en met 10) aanwezig. Echter uit het aandelenregister blijkt dat [verzoeker 1] per 31 december 2015 de aandelen genummerd 4 tot en met 6 bezit en [verzoeker 2] per 31 december 2015 de aandelen 7 en 8. Niet gebleken is dat verzoekers deze aandelen hebben vervreemd conform artikel 8 van de statuten.

Nu het dossier geen oproep bevat van de aandeelhoudersvergadering van 3 oktober 2018 en niet alle aandeelhouders aanwezig waren, kan aan de in deze vergadering genomen besluiten evenmin rechtsgevolgen worden verbonden.

5.7

Het bovenstaande leidt dan ook tot de conclusie dat het verzoek van verzoekers [verzoeker 2] in te schrijven als directeur van Scott’s Brats dient te worden toegewezen.

6 Het verzoek om [verweerder 2] uit te schrijven als procuratiehouder.

6.1

Het Gerecht ziet onvoldoende grond om de KvK te gelasten het verzoek om [verweerder 2] uit te schrijven als procuratiehouder toe te wijzen. Daartoe overweegt het Gerecht dat uit de verslaglegging van algemene aandeelhouders van 8 mei 2018 niet ondubbelzinnig kan worden opgemaakt dat [verweerder 2]’s functie van procuratiehouder wordt beëindigd. Uit de verslaglegging van de aandeelhoudersvergadering blijkt slechts dat een motie is ingediend en aanvaard om [verweerder 2] als directeur te verwijderen. Het gerecht acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit een kennelijk verschrijving betreft, en dat in plaats van directeur “procuratiehouder” moet worden gelezen.

7 Zelfstandig tegenverzoek

7.1

Uit hetgeen onder rechtsoverwegingen 5.5 en 5.6 is overwogen, volgt dat het zelfstandig tegenverzoek van [verweerder 2] om ingeschreven te worden als directeur van Scott’s Brats dient te worden afgewezen.

8. Hetgeen overigens is aangevoerd behoeft geen bespreking.

9 DE BESLISSING

Het Gerecht:

gelast de Kvk [verzoeker 2] als directeur van Scott´s Brats in te schrijven in het handelsregister;

wijst af de overige verzoeken

veroordeelt [verweerder 2] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van verzoekers worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht en Afl. 2.500,00 aan salaris van de gemachtigde;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag, 8 januari 2019 door de rechter mr. M. Soffers in tegenwoordigheid van de griffier.