Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2019:122

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-02-2019
Datum publicatie
12-03-2019
Zaaknummer
AUA201900149
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Ontbinding. Wijziging van omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 februari 2019

E.J. no. AUA201900149

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

BEDROCK TOURS N.V.,

gevestigd in Aruba,

verzoekster, hierna ook te noemen: Bedrock,

gemachtigden: de advocaten mrs. J.C.F. Kip en C.B.A. Coffie,

tegen:

[verweerster],

wonende in Aruba,

verweerster, hierna ook te noemen: [verweerster],

gemachtigde: de heer [gevolgmachtigde].

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 16 januari 2019;

- de brief met producties van Bedrock, ingediend op 1 februari 2019;

- het verweerschrift, ingediend ter zitting op 6 februari 2019;

- de pleitaantekeningen van Bedrock;

- de behandeling ter zitting van 6 februari 2019 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier, waaruit blijkt dat zijn verschenen Bedrock bijgestaan door haar gemachtigden en [verweerster] in persoon bijgestaan door haar gemachtigde.

1.2

Vervolgens is de datum voor de beschikking bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Bedrock exploiteert een vervoerbedrijf dat onder meer rondritten en excursies organiseert voor met name toeristen.

2.2 [

verweerster] is op 26 april 2017 bij Bedrock in de functie van bus hostess & sales/marketing representative part time in dienst getreden. Tussen partijen is afgesproken dat [verweerster] maximaal 36 uren per week werkt. Haar laatst genoten salaris bedraagt Afl. 12,- bruto per uur.

2.3

In de arbeidsovereenkomst staat, voor zover van belang:

(…)

1.4

The Employee shall, in addition to the foregoing, perform all such other duties and/or tasks as may be reasonable required by the Employer from time to time, even if such required duty and/or task is not usually performed by the Employee.

(…)

2. Working schedules and hours

The Employee shall be required to follow the (“Part Time Working Schedule”) esatblished or amended from time to time by the Employer. The Employee will be expected to work a maximum of 36 hours per week and shall perform her duties in either a 5 or 5½ day work week. A day is considered hours of business in a day which due to the nature of the charter business may be erratic. The Employer also reserves the right to schedule the Employee on day, afternoon and/or evening shifts depending on the needs and the requirements of the business on a day-by-day basis”.

2.4

Bij brief van 21 november 2017 heeft [verweerster] een schriftelijke waarschuwing gekregen omdat zij twee gasten bij een restaurant heeft achtergelaten en Bedrock onnodig taxikosten heeft moeten vergoeden voor deze twee gasten.

2.5

Bij brief van 2 mei 2018 heeft [verweerster] een schriftelijke waarschuwing gekregen omdat zij op een maandag en dinsdag telefonisch onbereikbaar was voor Bedrock. Deze waarschuwing is mondeling door de directeur van Bedrock aan [verweerster] medegedeeld.

2.6 [

Verweerster] heeft vanaf 8 mei 2018 niet meer gewerkt met behoud van salaris.

2.7 [

Verweerster] heeft op 14 juni 2018 op haar facebook het volgende gepost: “Henter dia mi ta sinta yama KK y [X] sin contesta y awo Si bo ta bin post riba mi co, bai den coño ohm”. Op diezelfde dag heeft [verweerster] voor deze post van Bedrock een schriftelijk waarschuwing ontvangen.

2.8

Op 8 november 2018 heeft de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek het verzoek van Bedrock tot het verkrijgen van toestemming tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

3 HET VERZOEK

3.1

Bedrock verzoekt het gerecht – uitvoerbaar bij voorraad – de arbeidsovereenkomst met [verweerster] dadelijk of op zo kort mogelijke termijn wegens gewichtige redenen te ontbinden, primair op grond van een dringende reden, subsidiair op grond van veranderingen in de omstandigheden, zonder toekenning van enige vergoeding en met veroordeling van [verweerster] in de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2 [

verweerster] voert verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

De vraag die voorligt is of zich een gewichtige reden voordoet bestaande uit omstandigheden die een dringende reden als bedoeld in artikel 7A:1615p BW opleveren dan wel dat die veranderingen in de omstandigheden opleveren, welke van dien aard zijn dat het dienstverband dadelijk of op korte termijn behoort te eindigen.

4.2

Bedrock stelt dat voor haar in mei 2018 de maat vol was, omdat [verweerster] in die maand meer dan tien keer van het werk is weggebleven en zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofd werkverzuim. Bedrock verwijst naar diverse waarschuwingen waaruit blijkt dat [verweerster] niet op het werk is verschenen en onbereikbaar was. Volgens Bedrock bepaalde [verweerster] zelf wanneer zij wel of niet kon werken en wanneer zij met vakantie ging. Aan [verweerster] werd meerdere keren uitgelegd dat zij haar werktijden niet zelf kon bepalen, aldus Bedrock. Daarnaast stelt Bedrock dat [verweerster] haar superieur grovelijk heeft beledigd door in een facebook post ‘kk’ en ‘bai den conjo’ op nemen, hetgeen volgens haar de afkorting van ‘stront’ respectievelijk ‘ga naar je moer’ betekent. Tot slot stelt Bedrock dat de arbeidsrelatie door het gedrag van [verweerster] zo ernstig verstoord is geraakt dat er geen uitzicht meer is op een vruchtbare samenwerking tussen partijen. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst Bedrock naar verschillende verklaringen van de leiding en collega’s van Bedrock waaruit blijkt dat [verweerster] een onprofessionele en negatieve houding heeft, de collega’s ophitst tegen de leiding en onvoldoende functioneert.

4.3 [

Verweerster] betwist dat sprake is van een dringende reden nu de aangevoerde redenen geen dringende redenen opleveren zoals staat opgenomen in de limitatieve opsomming van artikel 7A:1615p lid 2 BW. [Verweerster] betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofd werkverzuim. Volgens [verweerster] had zij toestemming van [naam mede directrice], de (mede)directeur van Bedrock, om vakantie op te nemen en gaf zij vooraf aan op welke dagen zij wel of niet kon werken nu zij niet voltijd maar part time in dienst was van Bedrock. Ten aanzien van de post op facebook stelt [verweerster] dat zij met ‘kk’ de handelsnaam van Bedrock ‘kukoo kunuku’ bedoelde. Daarnaast stelt [verweerster] dat zij met ‘bai den conjo’ ‘tjonge jonge’ bedoelde en dat deze uitlating noch beledigend is noch aan haar leidinggevende gericht was. [Verweerster] doet daarbij een beroep op het recht op vrijheid van meningsuiting. Tot slot stelt [verweerster] dat zij een goede relatie heeft met haar collega’s en dat de aantijgingen van Bedrock over haar werkhouding slechts roddels zijn althans dat Bedrock haar weg wil pesten.

4.4

Anders dan [verweerster] stelt, zijn de in artikel 7A:1615p lid 2 BW opgesomde dringende redenen, niet limitatief. Bij een dringende reden moet het gaan om een dusdanig zwaarwegende reden dat van de werkgever niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst nog langer voort te zetten. Het gerecht is van oordeel dat er in dit geval geen sprake is van een dringende reden, maar wel een zodanige verandering van omstandigheden die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [verweerster] wegens gewichtige reden rechtvaardigt. Het gerecht overweegt hiertoe als volgt.

4.5

Naar het oordeel van het gerecht miskent [verweerster] dat zij niet haar eigen uren kan bepalen nu zij ook als parttimer, in dienst van Bedrock, onderworpen is aan het gezag van Bedrock en in beginsel gehouden is de opdrachten van haar werkgever op te volgen. [Verweerster] is geen oproepkracht die wel de eigen uren kan bepalen. Dat [verweerster] de opdrachten van haar werkgever niet steeds heeft opgevolgd blijkt reeds uit haar eigen verklaring. Ten aanzien van het incident van de post van [verweerster] op haar facebook is het aannemelijk dat [verweerster] met ‘kk’ de handelsnaam van Bedrock ‘kukoo kunuku’ bedoelde, maar is het niet aannemelijk dat [verweerster] met ‘bai den coño’ ‘tjonge jonge’ bedoelde. In deze post klaagt [verweerster] over haar werkgever en haar superieur [X]. Voor een derde is uit de post te herleiden dat [verweerster] haar werkgever ‘naar haar moer stuurt’. Naar het oordeel van het gerecht is dit een beledigende opmerking in de richting van de werkgever. Gelet hierop en gelet op de eerder gegeven waarschuwingen is het gerecht van oordeel dat de verhouding tussen partijen op scherp is komen te staan. De noodzakelijke vertrouwensband tussen Bedrock en [verweerster] is door het gedrag van [verweerster] verdwenen en van Bedrock kan ook in redelijkheid niet langer worden gevergd het dienstverband met [verweerster] voort te zetten. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden wegens gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, te weten het ontbreken van de vereiste vertrouwensbasis. Het gerecht zal de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbinden met ingang van 1 maart 2019.

4.6

Nu de ontstane vertrouwensbreuk aan [verweerster] is te wijten en het dienstverband in dit geval van korte duur is, acht het gerecht geen termen aanwezig om aan [verweerster] enige vergoeding toe te kenen.

4.7

Het gerecht acht termen aanwezig om de kosten te compenseren.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

- ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 1 maart 2019;

- bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt;

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. S. Verheijen, rechter in dit gerecht, en werd in het openbaar uitgesproken op dinsdag 26 februari 2019, in tegenwoordigheid van de griffier.