Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:691

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-11-2018
Datum publicatie
19-11-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201801589
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, toestemming op grond van artikel 1:386, eerste lid, juncto 1:345, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) om namens curandus over te gaan tot verkoop en overdracht van het registergoed

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jurisprudentie Erfrecht 2018/430
Jurisprudentie Erfrecht 2021/430
JERF Actueel 2018/430
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 13 november 2018

Behorend bij EJ nr. AUA201801589.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[VERZOEKSTER],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, de curatrice,

gemachtigde: de advocaat mr. D.M. Canwood,

Belanghebbende:

[Belanghebbende], hierna: curandus,

wonende in Aruba, [Adres].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 7 juni 2018,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 2 oktober 2018, waaruit blijkt dat is verschenen de verzoekster in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij beschikking van dit gerecht van 10 oktober 2017 (behorend bij EJ-AUA201701573) is de curandus onder curatele gesteld en is verzoekster tot curatrice benoemd.

2.2

De curandus is samen met anderen deelgenoot in de nalatenschap van wijlen [naam], welke nalatenschap nog niet is verdeeld.

2.3

Tot die nalatenschap behoort het recht van erfpacht op een perceel domeingrond, groot vierhonderd negenentachtig vierkante meter (489 m2), gelegen te [straat] in Aruba, kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie [letter], [kadastraal nummers], met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] (hierna: het registergoed).

2.4

Blijkens het overgelegde taxatierapport d.d. 16 april 2018 bedraagt de vrije marktwaarde van voornoemde woning Afl. 340.000,- en de executiewaarde Afl. 272.000,-.

2.5

De overige deelgenoten in de nalatenschap willen voornoemde woning verkopen voor een koopsom van Afl. 205.000,-. Zij hebben reeds een koper gevonden en willen tot levering overgaan.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - ertoe dat aan de curatrice machtiging wordt verleend op grond van artikel 1:386, eerste lid, juncto 1:345, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) om namens curandus over te gaan tot verkoop en overdracht van het registergoed voor een verkoopsom van Afl. 205.000,-.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het in artikel 1:386 eerste lid juncto artikel 1:345, eerste lid, onderdeel a, BWA neergelegde vereiste van rechterlijke machtiging heeft de strekking de belangen van de curandus te beschermen.

4.2

Beoordeeld dient te worden of de voorgenomen verkoop in het belang van de curandus is.

4.3

Niet gebleken is dat de verkoop niet in het belang van de curandus is. Uit de overgelegde stukken is echter gebleken dat er een verschil van Afl. 135.000,- bestaat tussen de marktwaarde en de beoogde verkoopprijs van Afl. 205.000,-. Het gerecht is, gelet op voornoemd verschil en het belang van de curandus, van oordeel dat bij de berekening door de notaris van het bedrag dat aan de curandus toekomt ten gevolge van de verkoop uitgegaan dient te worden van de huidige vrije marktwaarde van de woning ad Afl. 340.000,- (en niet de koopsom). Nu voorts onduidelijk is op welke wijze de curandus na de verkoop van het aan haar toekomend bedrag zal gaan profiteren, komt het gerecht het ook geraden voor dat dat bedrag (waarbij bij de berekening uitgegaan dient te worden van de vrije marktwaarde en de notariskosten in verband met de verkoop en levering ten laste van de kopers dienen te komen) gestort wordt op een spaarrekening op naam van de curandus. Onder deze voorwaarden wordt de verzochte machtiging verleend.

4.4

Gelet op artikel 1:386 lid 1 BWA in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BWA zal worden bepaald dat de curatrice binnen een jaar na verkoop van het registergoed bij het gerecht rekening en verantwoording aflegt van haar bewind over de goederen van de curandus.

5 BESLISSING

Het gerecht:

machtigt de curatrice, [verzoekster], geboren op [geboortedatum] 1974 in Aruba, om voor en namens de curandus [belanghebbende], geboren op [geboortedatum] 1923 in Aruba, over te gaan tot de verkoop en levering, voor wat betreft het aandeel van curandus, van voornoemde woning te [adres] in Aruba, voor de koopsom van Afl. 205.000,-, onder de voorwaarde dat het aandeel van de curandus - uitgaande van de vrije marktwaarde van het registergoed en waarbij de notariskosten ten laste komen van de kopers - wordt gestort op een spaarrekening op naam van de curandus,

bepaalt dat de curatrice binnen een jaar na verkoop van het registergoed bij het gerecht rekening en verantwoording aflegt van haar bewind over de goederen van de curandus.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 13 november 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.