Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:681

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-11-2018
Datum publicatie
15-11-2018
Zaaknummer
K.G. nr. AUA201802744
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

civiel recht, kort geding, contactverbod

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 november 2018

Behorend bij K.G. nr. AUA201802744

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VERSTEKVONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[naam eiseres],

wonende in Aruba,

hierna ook te noemen: eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen:

[naam gedaagde],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met produties, ingediend op 31 augustus 2018;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 9 oktober 2018, waaruit blijkt dat alleen eiseres, in persoon bijgestaan door haar gemachtigde, is verschenen. Gedaagde is weder opgeroepen nu hij niet correct is opgeroepen.

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 26 oktober 2018, waaruit blijkt dat alleen eiseres, in persoon bijgestaan door haar gemachtigde, is verschenen. Gedaagde is, ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen. Tegen gedaagde is verstek verleend.

1.2

Vonnis in kort geding is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad.

2.2

Eiseres is eigenaar van een woning gelegen te [adres woning] (hierna: de woning), welk perceel eigendomsgrond kadastraal bekend staat als Eerste Afdeling Sectie […] nummer [kadastrale nummers].

2.3

Uit een meldingsformulier van de Korps Politie Aruba (hierna: KPA) van 15 september 2017 blijkt dat eiseres gedaagde niet langer in de woning wilde toelaten en partijen met tussenkomst van de politie, hebben afgesproken dat gedaagde eind september 2017 uit de woning zou vertrekken.

2.4

Uit de mutatieformulieren van de KPA van respectievelijk 8 en 9 januari 2018 en 3, 21 en 22 maart 2018 blijkt dat partijen onenigheid hebben over het toetreden van gedaagde tot de woning.

2.5

Blijkens het proces-verbaal van 2 maart 2018 heeft eiseres aangifte van diefstal gedaan tegen gedaagde omdat gedaagde de woning van eiseres door het raam is binnengetreden en de huissleutels van eiseres heeft meegenomen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad gedaagde te verbieden zich binnen een straal van vijfhonderd meter van de woning c.q. woonplaats van eiseres te [adres woning], althans binnen een straal van vijfhonderd meter van eiseres, te bevinden, alsmede eiseres te machtigen bij overtreding van het verbod zo nodig de sterke arm in te roepen, op straffe van een dwangsom van Afl. 500,- voor elke keer dat gedaagde het verbod overtreedt, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten. Eiseres verzoekt tevens om kosteloos te mogen procederen.

3.2

Eiseres grondt haar vordering erop dat zij, gelet op het door gedaagde gepleegde misdrijf, zijn achtervolgingen en de geuite bedreigingen jegens haar, gegronde redenen heeft om aan te nemen dat gedaagde gewelddadig zal worden. Volgens eiseres is een straatverbod daarom gerechtvaardigd.

3.3

Gedaagde is, ondanks deugdelijk te zijn opgeroepen, niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan eiseres kan toestemming worden verleend om kosteloos te procederen, nu uit een door haar overgelegd bewijs van onvermogen genoegzaam blijkt van haar onvermogen om de kosten van deze procedure uit eigen middelen te voldoen.

4.2

De spoedeisendheid van de gevraagde voorziening volgt uit de aard van de vordering.

4.3

Eiseres heeft onweersproken gesteld dat gedaagde thans in Curaçao verblijft, maar met enige regelmaat naar Aruba komt. Tevens heeft eiseres onweersproken gesteld dat als gedaagde in Aruba is, hij recht meent te hebben op een verblijf in de woning van eiseres, waardoor een dreigende situatie kan ontstaan, hetgeen het verleden heeft uitgewezen. Het gerecht acht hiermee voldoende aannemelijk geworden dat er sprake is van een reële dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen van de kant van gedaagde jegens eiseres en dat ter kering van deze dreiging het gevorderde verbod nodig is.

4.4

De gevorderde omvang van het straatverbod zal worden toegewezen voor zover dit ziet op een straal van 50 meter van de woning en de werkplek van eiseres in plaats van 500 meter.

4.5

Het gerecht zal de duur van het straatverbod bepalen op één jaar en het straatverbod beperken tot de woonplaats en werkplek van eiseres, aangezien een straatverbod een vergaande inbreuk maakt op iemands grondrechten van bewegingsvrijheid en een ruimer verbod is thans, gelet op de gebleken feiten en omstandigheden, niet gerechtvaardigd te achten.

4.6

De gevorderde dwangsom wordt gemaximeerd als in het dictum nader vermeld. Tevens zal de machtiging, om zo nodig de hulp van de sterke arm en justitie in te roepen, worden toegewezen.

4.7

Als de in het ongelijk te stellen partij zal gedaagde de proceskosten van eiseres moeten vergoeden.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- staat eiseres toe kosteloos te procederen;

- verbiedt gedaagde om, na betekening van dit vonnis, zich te bevinden binnen een straal van vijftig meter (50m) van de woning te [adres woning] van eiseres in Aruba;

- verbiedt gedaagde om, na betekening van dit vonnis, zich te bevinden binnen een straal van vijftig meter (50m) van de werkplek van eiseres in Aruba;

- machtigt eiseres om, zo nodig met de hulp van de sterke arm van de politie en justitie, gedaagde te (doen) verwijderen bij overtreding door gedaagde van het straatverbod;

- veroordeelt gedaagde om aan eiseres een dwangsom te betalen van Afl. 500,- voor iedere overtreding - van één - van de voormelde verboden, tot een maximum van Afl. 10.000,- bereikt is;

-veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van eiseres worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 977,90 aan oproepingskosten en Afl. 1.000,- aan gemachtigdensalaris;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Verheijen, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 november 2018 in aanwezigheid van de griffier.