Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:675

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-11-2018
Datum publicatie
13-11-2018
Zaaknummer
AUA201801536
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ, onder curatele geestelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 6 november 2018

behorend bij AUA201801536

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker-vader],

wonende in Aruba,

VERZOEKER,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

om ondercuratelestelling van zijn zoon:

[verweerder-zoon],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDER,

in persoon.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

[Naam], broer van verweerder,

[Naam], zus van verweerder.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 28 mei 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 25 september 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker, de verweerder en de voornoemde broer en zus.

De uitspraak .

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerder onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoeker tot zijn curat. Daartoe wordt aangevoerd dat verweerder wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen..

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van de verzoeker, de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dr. H.A.E. van Gaalen, en de ondervraging van verweerder is gebleken dat hij een chronische psychiatrische stoornis heeft en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Verweerder heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van zijn vader tot zijn curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de verweerder. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BWA juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BWA in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2020.

3.5

Gelet op het door verzoeker overgelegde bewijs van onvermogen van 29 januari 2018, zal aan hem toelating worden verleend om kosteloos te procederen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de verzoeker toestemming om kosteloos te procederen;

stelt [verweerder], geboren op [datum] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn vader, [verzoeker], geboren op [datum] in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 6 november 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.