Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:588

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
1644 van 2017/AUA201701888
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, comparitie van partijen, verdeling gemeenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 september 2018

Behorend bij A.R. no. 1644 van 2017/AUA201701888

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[EISERES IN CONVENTIE, VERWEERSTER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

[GEDAAGDE IN CONVENTIE, EISER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. C.J. Hart.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;

-de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie;

-de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie;

-de conclusie van dupliek in reconventie, met één productie;

-de op 4 juli 2018 door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genomen akte uitlating productie.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

2.1 [

eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen (hierna: de gemeenschap) gelast althans vast stelt zoals omschreven onder 6. van het verzoekschrift;

b. bepaalt voor het geval [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] weigerachtig is en blijft om aan die verdeling mee te werken dat dit vonnis in de plaats treedt van eventuele daartoe noodzakelijk op te maken akten;

c. bepaalt dat die akten rechtsgeldig in de daartoe bestemde registers kunnen worden ingeschreven.

d. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer.

in reconventie

2.3 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert dat het Gerecht na een nog te houden comparitie van partijen bij vonnis de verdeling van de gemeenschap vast stelt zoals door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voorgesteld in zijn conclusie van antwoord in conventie en tevens van eis in reconventie onder 4 tot en met 20, kosten rechtens.

2.4 [

eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer.

in conventie en in reconventie

2.5

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

3.1

Vast staat tussen partijen het volgende. Partijen zijn met elkaar in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd op 2 augustus 2005 in Cuba, en zij hebben gedurende dat huwelijk niet alsnog huwelijkse voorwaarden doen opmaken. Bij beschikking van 5 oktober 2015 van dit Gerecht is de echtscheiding uitgesproken tussen partijen.

3.2.1

Ingevolge het eerste lid in verbinding met het tweede lid van artikel 1:163 BW komt de echtscheiding tot stand door de inschrijving van in dit geval voormelde beschikking in de registers van de Burgerlijke Stand van Aruba, welke inschrijving geschiedt op verzoek van partijen of één van hen. Het derde lid van dat wetsartikel bepaalt dat indien het verzoek tot die inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden nadat de echtscheidingsbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan, die beschikking haar kracht verliest.

3.2.2

Gesteld noch is gebleken dat de tussen partijen gewezen echtscheidingsbeschikking is ingeschreven zoals hiervoor omschreven, en evenmin is gesteld of gebleken dat dit tijdig is verzocht. Op grond van het dossier kan niet worden vastgesteld of (en wanneer precies) er een echtscheiding tot stand is gekomen tussen partijen. Gevolg daarvan is dat evenmin kan worden vastgesteld dat de huwelijksgoederengemeenschap tussen partijen als ontbonden heeft te gelden, hetgeen een vereiste is voor de verdeling daarvan.

3.3

Bij voormelde stand van zaken zal het Gerecht, alvorens verdere stappen te ondernemen in de onderhavige zaak en zoals door partijen gewenst, een comparitie van partijen gelasten zoals na te melden ter verkrijging van nadere inlichtingen en ter beproeving van een al dan niet gedeeltelijke minnelijke regeling. Partijen dienen in persoon ter comparitie te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

3.4

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden - ook in het nadeel van die partij - dat het passend vindt.

3.5

De partij die zich bij de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting) in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

3.6

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

3.7

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

3.8

De meest gerede partij dient ter zitting een uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Aruba te produceren waaruit kan blijken dat en wanneer precies de tussen partijen uitgesproken echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register. Indien het Gerecht ter comparitie niet kan vaststellen dat er een echtscheiding tot stand is gekomen tussen partijen (en dan daarom niet kan vaststellen dat sprake is van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap) zullen partijen bij eindvonnis niet-ontvankelijk worden verklaard in het door hen verzochte.

3.9

Zo vast komt te staan dat sprake is van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap kunnen partijen zich veel tijd en kosten besparen indien zij ter zitting verschijnen met overeenstemmingen op de punten die hun nog verdeeld houden, waaronder begrepen de waarde van de bij partijen genoegzaam bekende auto’s. Indien over die waarde geen overeenstemming wordt bereikt, dienen partijen ieder voor zich meerdere (rechts)personen voor te stellen die deskundig zijn om de waarde van bedoelde auto’s te taxeren en daarover rapport uit te brengen.

3.10

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in conventie en in reconventie

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of treffen van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, op maandag 29 oktober 2018 om 10:00 uur in de enquêtezaal van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat partijen dan in persoon aanwezig moeten zijn, desgewenst met gemachtigden;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van maandag 26 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.