Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:587

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
2502 van 2017/AUA201703090
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Ontbinding koopovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 26 september 2018

Behorend bij A.R. no. 2502 van 2017/AUA201703090

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[EISER IN CONVENTIE, VERWEERDER IN RECONVENTIE],

wonende in Aruba,

eiser in conventie, verweerder in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiser in conventie, verweerder in reconventie],

gemachtigde: de advocaat mr. A.A.D.A. Carlo,

tegen:

[GEDAAGDE IN CONVENTIE, EISER IN RECONVENTIE],

wonende en gevestigd in Aruba,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

hierna ook te noemen: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

procederende in persoon.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;

-de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie;

-de jegens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ter rolzitting van 4 juli 2018 verleende akte van niet dienen van een conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

2.1 [

eiser in conventie, verweerder in reconventie] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. de tussen partijen gesloten koopovereenkomst ontbindt althans vernietigt;

b. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te betalen Afl. 18.615,42, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 15 november 2017;

c. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordeelt in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer.

in reconventie

2.3 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert dat het Gerecht bij vonnis [eiser in conventie, verweerder in reconventie] veroordeelt:

d. om aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te betalen Afl. 6.866,91;

e. om een consignatieovereenkomst te sluiten met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

2.4 [

eiser in conventie, verweerder in reconventie] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzochte, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren kosten rechtens.

in conventie en in reconventie

2.5

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

in conventie

3.1 [

eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft (al dan niet nader) gesteld dat hij krachtens een tussen partijen op 2 juli 2016 gesloten overeenkomst van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft gekocht en geleverd gekregen een tweede hands auto, te weten een [merk] [model], bouwjaar 2000 (hierna: de auto), voor een prijs van Afl. 13.500,-- (hierna: de koopovereenomst), met dien verstande dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] die auto voor een derde aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft verkocht doch de koopovereenkomst op eigen naam heeft gesloten en voor eigen rekening heeft uitgevoerd. Verder heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (al dan niet nader) gesteld dat tussen partijen is afgesproken dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na levering van de auto de volgende werkzaamheden (hierna: de herstelwerkzaamheden) voor zijn rekening zou uitvoeren: reparatie van de airco, plaatsing van vier nieuwe banden, het geven van een grote servicebeurt, vervanging van de stuurbekrachtigingsdop; vervanging van de pakking van het kleppendeksel, vervanging van de lagers van de voorwielen, vervanging van de linker en rechter “outer and inner tie rod” en het vervangen van de rechter “inner CV joint bolt”. Deze stellingen heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet of onvoldoende helder (al dan niet nader) bestreden, waardoor ze vast komen te staan.

3.2

In het licht van vorenstaande heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verder (al dan niet nader) het volgende gesteld. Tot heden heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de reparatiewerkzaamheden niet (volledig) uitgevoerd. Door het nalaten daarvan voldoet de auto niet aan de overeenkomst en kan met de auto niet op normale en veilige wijze aan het verkeer worden deelgenomen. Dit temeer omdat als gevolg van het niet (tijdig en volledig) uitvoeren van de herstelwerkzaamheden andere gebreken zijn ontstaan aan de auto. Ook deze stellingen heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet of onvoldoende (al dan niet nader) bestreden, waardoor ook die vast komen te staan.

3.3

De aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gerichte brief van 22 mei 2017 van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vermeldt onder meer het volgende:

(…).

Op (02-07-2016) heb ik met u een overeenkomst gesloten inzake de verkoop en levering van een personenvoertuig ([merk] [model]). U heeft zich middels deze overeenkomst verbonden om alle daarin opgenomen verplichtingen na te komen.

Zoals ik u reeds mondeling en middels Whatsapp heb gemeld, voldoet de afgeleverde zaak niet aan de gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in de overeenkomst, en vertoont deze al geruime tijd gebreken (…). Ten gevolge van het niet tijdig herstellen van (…) de gebreken zijn er nieuwe gebreken ontstaan (…), hetgeen aan uw nalatige gedrag valt toe te rekenen. Door alle gebreken kan ik al een aantal weken geen gebruik maken van mijn auto, waardoor ik genoodzaakt ben een vervangend voertuig te regelen. Deze door mij gemaakte kosten zal ik op u verhalen.

Tot op heden bent u uw verplichtingen uit hoofde van de tussen ons gesloten overeenkomst, ondanks herhaalde herinneringen, helaas niet nagekomen. Ik stel u hierbij dan ook in gebreke. Tevens dring ik hierbij ook aan om binnen 14 dagen na dagtekening alsnog aan voornoemde verplichting te voldoen. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, komt u in verzuim te verkeren.

(…).”.

3.4

Al het vorenstaande brengt mee dat het Gerecht met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] van oordeel is dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toerekenbaar te kort is gekomen in en in verzuim is geraakt met betrekking tot zijn contractuele verplichtingen jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om de herstelwerkzaamheden volledig uit te voeren, en dat de auto daarom niet beantwoordt aan de overeenkomst. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft tegen deze achtergrond verder onbestreden gesteld dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het verzuim niet heeft gezuiverd.

3.5

De wanprestatie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] rechtvaardigt naar het oordeel van het Gerecht de ontbinding van de koopovereenkomst; de vordering onder a. zal in die zin worden toegewezen. Die ontbinding brengt met zich dat de auto door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] teruggeleverd moet worden aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de koopsom ad Afl. 13.500,-- moet terugbetalen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (zijnde de zogeheten ongedaanmakingsverbintenissen). Hierbij wordt nog overwogen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen aanspraak heeft gemaakt op een door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te betalen vergoeding voor de tijd dat hij met de (gebrekkige) auto heeft gereden.

3.6

Verder brengt de wanprestatie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met zich dat hij door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geleden schade als gevolg daarvan dient te vergoeden. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft in dat verband onbestreden gesteld dat hij Afl. 4.211,42 heeft betaald voor een vervangende auto over de periode 15 mei 2017 tot 7 augustus 2017 en Afl. 100,-- aan kosten voor het slepen van de auto. Voor vergoeding van de autobanden ziet het Gerecht geen grond in het licht van de eigen stelling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op dit onderdeel zijn verplichtingen wel is nagekomen. Het is naar het oordeel van het Gerecht niet redelijk om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op te zadelen met de eigen keuze van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om de auto te voorzien van nieuwe banden. Het ligt te dezen op de weg van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om de auto voorzien van de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] alsnog geleverde conforme banden terug te leveren aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. Het komt en blijft voor risico en rekening van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als dat niet meer mogelijk is. Dit één en ander brengt mee dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten titel van schadevergoeding zal worden veroordeeld om Afl. 4.311,42 te betalen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie].

3.7

Resumerend geldt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal worden veroordeeld om (13.500,-- + 4.411,42 =) Afl. 17.911,42 te betalen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. De door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] over dat bedrag gevorderde wettelijke rente zal, als zijnde onbestreden, worden toegewezen als na te melden. Het Gerecht zal verstaan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de auto terug moet leveren aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

3.8 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op (750,-- + 187,95 =) Afl. 937,95 aan verschotten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten, tarief 5).

in reconventie

3.9

De vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder e. zal worden afgewezen, nu het rechtens niet mogelijk is om [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen of te bevelen om een overeenkomst te sluiten met wie dan ook. Een overeenkomst betreft immers een wilsovereenstemming tussen de overeenkomst sluitende partijen.

3.10

De vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder d. zal eveneens worden afgewezen, nu het Gerecht evenmin grondslag ziet voor toewijzing daarvan. Gesteld noch is gebleken met name dat partijen zijn overeengekomen dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Afl. 25,-- per dag moet betalen aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor het stallen of parkeren van de auto op het terrein van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]. De enkele eenzijdige mededeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op 10 juli 2017, dat die laatste gerekend vanaf 11 juli 2017 dat bedrag dient te betalen voor iedere dag dat de auto zich op het terrein van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bevindt, levert geen grond op voor betaling van de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verlangde parkeer- of stallingsvergoeding. Dit klemt temeer omdat uit de conventionele procedure volgt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een non-conforme auto heeft geleverd aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie], welke in het kader van de ontbinding teruggeleverd moet worden aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie].

3.11 [

gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze reconventionele procedure gevallen aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde (1 punt, tarief 3).

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

in conventie

-ontbindt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst;

-veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te betalen Afl. 17.911,42, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 15 november 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

-veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 937,95 aan verschotten en

Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

-verstaat dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de auto terug moet leveren aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie];

-wijs af het meer of anders door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verzochte;

in reconventie

-wijst af het door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verzochte;

-veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de kosten van deze reconventionele procedure gevallen aan de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 26 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.