Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:518

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-08-2018
Datum publicatie
13-09-2018
Zaaknummer
A.R. nr. AUA201800831
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel recht, waardeloos verklaren hypotheekrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 29 augustus 2018

Behorend bij (E.J.) A.R. nr. AUA201800831

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[VERZOEKER],

wonende in Aruba, te dezen gedomicilieerd ten kantore van de in Aruba gevestigde notaris mr. M.J.C. Tromp,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [verzoeker],

procederende in persoon.

Als belanghebbenden in deze zaak zijn aangemerkt:

HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN CURAÇAO,

gevestigd in Curaçao,

hierna ook te noemen: APC,

en:

HET ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN ARUBA,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: APFA.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van deze ambtshalve van een zogeheten AR-procedure naar een zogeheten EJ-procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 27 maart 2018;

- de schriftelijke reactie van het APC van 26 juni 2018;

- de schriftelijke reactie van het APFA van 16 maart 2018 (overgelegd als productie bij het verzoekschrift).

Beschikking is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

[verzoeker] verzoekt dat het Gerecht bij beschikking:

a. voor recht verklaart dat de hierna vermelde hypothecaire inschrijving ten behoeve van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen waardeloos is;

b. [verzoeker] machtigt om die hypothecaire inschrijving algeheel door te laten halen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Blijkens inschrijving ten hypotheekkantoor van Aruba op [datum] in register [deel] deel [nummer] nummer [nummer] van een afschrift van een notariële akte van hypotheek (hierna: de inschrijving) is ten behoeve van het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen gevestigd het recht van eerste hypotheek op het ten name van thans wijlen [de erflaatster]1 (hierna: de erflaatster) staande recht van erfpacht tot [datum] op een perceel eigendomsgrond, groot 1.304 m2, gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie [nummer] [nummer [nummer], met de daarop gebouwde woning, plaatselijk bekend als [het hypotheekrecht] (hierna: het hypotheekrecht), en dat ten laste van de thans wijlen [ex-genoot van de erflaatster] (ex-echtgenoot van de erflaatster) als schuldenaar voor een hoofdsom van NAf. 25.000,--.

3.2 [

verzoeker] is één van de kinderen/erfgenamen van de erflaatster.

3.3 [

verzoeker] en de overige gerechtigden tot de nalatenschap van erflaatster hebben op 19 december 2017 een koopovereenkomst gesloten met derden met betrekking tot het hiervoor omschreven registergoed, doch kunnen dat goed niet leveren in verband met de inschrijving.

3.4 [

verzoeker] legt aan zijn verzoek de met de hiervoor onder 1. vermelde schriftelijke reacties van het APC (die de rechtsopvolger is van het hiervoor onder a. en 3.1 vermelde pensioenfonds) en het APFA onderbouwde stelling ten grondslag dat de inschrijving waardeloos is in de zin van het bepaalde in artikel 3:274 BW in samenhang met het eerste lid van artikel 3:29 BW. Uit de verklaring van het APC als zijnde de rechtsvoorganger van het Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen volgt dat zij niets heeft kunnen vinden in haar bestanden of administratie met betrekking tot het hypotheekrecht, en datzelfde geldt mutatis mutandis voor het APFA naar welk pensioenfonds het APC heeft verwezen voor verdere informatie.

3.5

Vorenstaande brengt mee dat het Gerecht het net als [verzoeker] aannemelijk oordeelt dat bedoelde meer dan 50 jaar geleden gesloten hypothecaire geldlening volledig is afbetaald, waardoor de op de hypotheekgever rustende verbintenis tot terugbetaling van de geleende geldsom plus rente en kosten teniet is gegaan. Er moet daarom vanuit worden gegaan dat het hypotheekrecht ook teniet is gegaan, en dat bij wijze van omissie zijdens de hypotheekhouder de inschrijving van het hypotheekrecht in de daartoe bestemde registers tot op heden niet is doorgehaald. Dit één en ander betekent dat de inschrijving van het hypotheekrecht thans waardeloos is in de zin van de wet. Het door [verzoeker] verzochte zal daarom worden toegewezen als na te melden, met inachtneming van de omstandigheid dat in een EJ-procedure als de onderhavige behoudens in bijzondere gevallen (waar in dit geval geen sprake van is) geen verklaringen voor recht worden gegeven.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt vast en verklaart dat de hiervoor onder 3.1 omschreven inschrijving van het aldaar omschreven hypotheekrecht waardeloos is;

-machtigt [verzoeker] om die inschrijving algeheel door te (doen) halen zodra deze beschikking kracht van gewijsde heeft verkregen;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 augustus 2018 in aanwezigheid van de griffier.

1 Geboren te Caracas, Venezuela, op 1 februari 1928 en overleden in Aruba op 5 maart 2017.