Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:514

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-09-2018
Datum publicatie
12-09-2018
Zaaknummer
A.R. no. AUA201800088
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Merkenrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 5 september 2018

behorend bij A.R. no. AUA201800088

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de onderneming met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de deelstaat Delaware (Verenigde Staten van Amerika)

IMG UNIVERSE L.L.C.,

gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, voor deze zaak gedomicilieerd ten kantore van haar hierna genoemde in Aruba gevestigde advocaat,

eiseres,

hierna ook te noemen: IMG,

gemachtigde: de advocaat mr. J.P. Sjiem Fat,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2

IMG is wereldwijd en ook in Aruba rechthebbende van het dienstmerk MISS UNIVERSE. IMG is in Aruba ook rechthebbende van het dienstmerk MISS UNIVERSE ARUBA. Die dienstmerken (hierna: de merkrechten) zijn op 8 augustus 2008 ingeschreven bij het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba (hierna: BIE) door de rechtsvoorganger van IMG, te weten Miss Universe L.P., LLP. Die rechtsvoorganger heeft de merkrechten in 2016 in eigendom overgedragen aan IMG.

2.3

De merkrechten, waarvan IMG de exclusieve rechthebbende is, zijn zowel hier te lande alsmede in internationaal verband jarenlang intensief gebruikt en zijn daardoor en door gemaakte reclame met betrekking tot de merkrechten “ingeburgerd” geraakt.

2.4

Arubanen zijn over het algemeen dol op missverkiezingen, die steevast kunnen rekenen op grote publieke belangstelling.

2.5

De diensten die door IMG onder vermelding van de merkrechten worden aangeboden betreft voornamelijk “entertainment” in de zin van jaarlijks in Aruba te organiseren missverkiezingen waaraan jonge meerderjarige vrouwen deelnemen.

2.6 [

gedaagde] heeft op 13 april 2017 als rechthebbende daarvan het hieronder afgebeelde teken (zijnde een combinatie van beeld en woord; hierna: het merkteken) MISS TEEN ARUBA UNIVERSE bij BIE doen inschrijven in het Arubaanse merkenregister onder nummer [nummer].

2.7

De diensten die [gedaagde] onder vermelding van het merkteken aanbiedt of wenst aan te bieden betreft voornamelijk “entertainment” in de zin van missverkiezingen waaraan tienermeisjes deelnemen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

IMG verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. voor recht verklaart dat IMG exclusief rechthebbende is in Aruba van de merken MISS UNIVERSE en MISS UNIVERSE ARUBA, en dat het door [gedaagde] ingeschreven teken MISS TEEN ARUBA UNIVERSE inbreuk maakt op voormelde merkrechten van IMG;

b. [gedaagde] verbiedt het teken MISS TEEN ARUBA UNIVERSE te gebruiken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 100.000,-- per overtreding van dat verbod;

c. [gedaagde] beveelt de inschrijving van het teken in het Arubaanse merkenregister onder nummer [nummer] door te (laten) halen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, zulks zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen en zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van Afl. 100.000,-- per dag dat [gedaagde] dit bevel niet opvolgt;

d. [gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

3.2 [

gedaagde] voert verweer, en concludeert dat IMG niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte, althans tot afwijzing daarvan, kosten rechtens.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Er zijn gronden gesteld noch gebleken waaruit volgt dat IMG niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar verzochte. Het ontvankelijkheidsverweer van [gedaagde] wordt daarom verworpen.

4.2

Niet in geschil is tussen partijen dat IMG exclusief rechthebbende is van de merkrechten. Dat onderdeel van het onder a. verzochte zal daarom worden toegewezen.

4.3

De in dit geschil centraal te beantwoorden vraag is of het door [gedaagde] gebruikte en/of te gebruiken merkteken inbreuk maakt op de merkrechten in de zin van het eerste lid van artikel 10 van de merkenverordening. Met IMG is het Gerecht van oordeel dat daarvan sprake is. Het merkteken stemt in hoofdzaak (zowel visueel als auditief als qua betekenis) overeen met de aan IMG toebehorende merkrechten, en wel zodanig dat bij het in missverkiezingen geïnteresseerde Arubaanse publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan, in die zin dat als [gedaagde] met gebruikmaking van het merkteken een missverkiezing voor tienermeisjes organiseert bij dat publiek al snel de gedachte kan ontstaan dat IMG - die blijkens het hiervoor onder 2.3 vermelde zowel nationaal alsook internationaal als gerenommeerd organisator van missverkiezingen bekend of te boek staat - de (al dan niet achterliggende) organisator van dat evenement is. De hiervoor onder 2.6 weergegeven toevoeging van het woord “Teen” in of aan het woordelement van het merkteken en de toevoeging aan dat element van een afbeelding van een jonge dame maken dat niet anders. Die toevoegingen aan bedoeld woordelement hebben onvoldoende onderscheidende werking ten opzichte van (de betekenis van) de aan IMG toebehorende merkrechten.

4.4

Vorenstaande brengt reeds mee dat de vorderingen van IMG zullen worden toegewezen als na te melden, en dat alle overige stellingen van partijen onbesproken kunnen blijven. Dwangsommen zullen gematigd en wat betreft het onder c. verzochte tevens gemaximeerd worden opgelegd aan [gedaagde], omdat ook daarvan voldoende prikkel uitgaat naar [gedaagde] toe tot nakoming van dit vonnis.

4.5 [

gedaagde] zal, als de in het ongelijk te stellen partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van IMG, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 199,90 =) Afl. 649,90 aan verschotten en Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van liquidatietarief 5, ad Afl. 1.250,-- per punt).

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

5.1

verklaart voor recht dat IMG exclusief rechthebbende is in Aruba van de merkrechten MISS UNIVERSE en MISS UNIVERSE ARUBA, en dat het door [gedaagde] ingeschreven merkteken MISS TEEN ARUBA UNIVERSE op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op die merkrechten van IMG;

5.2

verbiedt [gedaagde] het merkteken MISS TEEN ARUBA UNIVERSE te gebruiken, en bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van IMG een dwangsom verbeurt van

Afl. 25.000,-- voor iedere overtreding van dat verbod;

5.3

beveelt [gedaagde] de inschrijving van voormeld merkteken in het Arubaanse merkenregister onder nummer [nummer] door te (laten) halen binnen 14 dagen nadat dit vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen;

5.4

bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van IMG een dwangsom verbeurt van

Afl. 1.000,-- voor iedere dag dat hij voormeld bevel niet opvolgt;

5.5

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van IMG, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 649,90 aan verschotten en

Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

5.6

verklaart het hiervoor onder 5.2 en 5.5 vermelde uitvoerbaar bij voorraad;

5.7

wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 5 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.