Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:500

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
22-08-2018
Datum publicatie
10-09-2018
Zaaknummer
A.R. 2528/AUA201600736
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, benoemen executeur nalatenschap..

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/360
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 22 augustus 2018

Behorend bij A.R. 2528/AUA201600736

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres 1]

wonende te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: [eisers].

procederend voor zich zelf en als gemachtigde voor

[Eiseres 2],

[Eiser 3],

[Eiseres 4],

[Eiseres 5],

procederend in persoon,

tegen:

[Gedaagde 1],

[Gedaagde 2],

[Gedaagde 3],

[Gedaagde 4],

[Gedaagde 5],

allen domicilie kiezende te Aruba,

gedaagden, hierna ook te noemen: [gedaagden],

gemachtigde: de advocaat mr. M.G.A. Baiz.

1 De verdere procedure

in conventie en reconventie

1.1

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 18 juni 2018;

- de akte d.d. 26 juni 2018 aan de zijde van [eisers];

- de mondelinge uitlating ter rolle aan de zijde van [gedaagden]

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling

2.1

Uit de akte aan de zijde van [eisers] alsmede de mondelinge uitlating ter rolle van 4 juli 2018 aan de zijde van [gedaagden] volgt dat partijen overeenstemming hebben over de benoeming van [naam X] tot (beheers)executeur van de nalatenschap van [nalater]. Het gerecht heeft [naam X] benaderd en geïnformeerd of hij bereid is deze opdracht te aanvaarden en welk bedrag aan voorschrot dient te worden betaald. Hierop heeft [naam X] laten weten dat hij de opdracht aanvaardt en dat zijn voorschot - gelet op de omvang van de nalatenschap en de te verwachten werkzaamheden - Afl. 10.000,00 bedraagt.

2.2 [

naam X] heeft het gerecht tevens aangegeven dat hij er vertrouwen in heeft dat partijen dit voorschot rechtsreeks aan hem zullen betalen en dat dit niet via het Gerecht hoeft te lopen. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, heeft [naam X] de mogelijkheid om een verzoekschrift ex 429a Rv in te dienen en het Gerecht te verzoeken om te bepalen dat hij recht heeft op loon conform de Faillissementsrichtlijnen en hem een voorschot ten laste van de boedel toe te kennen. Om deze reden zal in dit tussenvonnis geen voorschot worden vastgesteld en kan aanstonds tot benoeming van [naam X] worden overgegaan.

2.3 [

naam X] zal zorgdragen voor het opmaken van de boedelbeschrijving en de diverse bestanddelen van de nalatenschap laten waarderen. Ten aanzien van de onroerende goederen hebben partijen afgesproken dat Arcotech benaderd zal worden. De bedrijven en aandelen, behorende tot de nalatenschap dienen gewaardeerd te worden door een onafhankelijke accountant dan wel andere deskundige. [naam X] is bevoegd om de desbetreffende deskundige(n) aan te zoeken.

2.4

Zodra de boedelbeschrijving definitief is, kan [naam X] deze aan notaris [naam notaris] overdragen, die - in lijn met de wens van partijen - voor de feitelijke verdeling zal zorgdragen.

2.5

Het gerecht zal de zaak naar de parkeerrol verwijzen. Partijen kunnen op elk moment de zaak terug plaatsen op de gewone rol voor akte uitlating voortprocederen.

2.6

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

benoemt tot (beheers)executeur van de nalatenschap van [nalater], overleden op 20 december 2005:

De heer [naam X]

[adres]

[plaats], Aruba

telefoon: [telefoonnummer];

3.2

bepaalt dat partijen nadere inlichtingen en gegevens aan [naam X] dienen te verstrekken als daarom verzocht wordt, hem toegang dienen te verschaffen tot voor het onderzoek noodzakelijke plaatsen, en hem ook voor het overige gelegenheid dienen te geven tot het verrichten van het onderzoek;

3.3

draagt de griffier op aan [naam X] een kopie van het dossier te verstrekken;

3.4

verwijst de zaak naar parkeerrol van woensdag 12 december 2018;

3.5

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 22 augustus 2018 in aanwezigheid van de griffier.