Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:486

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-08-2018
Datum publicatie
23-08-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201800742
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 21 augustus 2018

behorend bij EJ nr. AUA201800742

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[verzoeker sub 1],

wonende in Nederland,

[verzoeker sub 2],

[verzoeker sub 3],

[verzoeker sub 4],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigden: de advocaten mrs. S.M. Paesch en M.M.M.C. Ecury,

om ondercuratelestelling van hun moeder:

[verweerder],

wonende in Aruba, te [adres],

VERWEERDER, hierna te noemen [verweerster],

in persoon.

Belanghebbenden:

[belanghebbende sub 1], de zoon,

[belanghebbende sub 2], de echtgenoot.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 20 maart 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling op 5 juni 2018 , waaruit blijkt dat zijn verschenen mevrouw [verzoeker sub 1] (dochter), de heer [belanghebbende sub 2] (de echtgenoot) bijgestaan door hun gemachtigden voornoemd,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling te [adres] van 9 augustus 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen mevrouw [verweerster] (de moeder), mevrouw [verzoeker sub 2] (dochter), [belanghebbende sub 2] (de echtgenoot).

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat verweerster onder curatele wordt gesteld met benoeming van haar zoon [verzoeker sub 4] tot haar curat. Daartoe wordt aangevoerd dat [verweerster] aan een geestelijke conditie lijdt, waardoor zij al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt om haar eigen belangen te behartigen.

3. DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek is gegrond op artikel 1:378, lid 1 en onder sub a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge deze bepaling kan de rechter een meerderjarige onder curatele stellen wegens een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Uit de verklaringen van de verzoekers, de verzorgster, de specialist ouderengeneeskunde, H. Lanting, en de ondervraging van verweerster is gebleken dat zij cognitieve problemen heeft die passen bij een gevorderde dementie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

Verweerster heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van haar zoon tot haar curator. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde ter griffie van dit gerecht in te dienen, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2019.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [verweerster], geboren op [geboortedatum] 1931 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator haar zoon, [verzoeker sub 4], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curator binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 21 augustus 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.