Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:465

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-07-2018
Datum publicatie
05-09-2018
Zaaknummer
K.G. AUA201802092
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Beschikking
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Artikel 1:387 lid 1 BW en artikel 1:388 BW. Vastzetting en voorlopige opname van verweerder in Centro Di Motivation.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 27 juli 2018

Behorend bij K.G. AUA201802092

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek om voorlopige voorzieningen van:

[Verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen:


[Verweerder],

wonende in Aruba,

verweerder,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 19 juli 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen eiser bijgestaan door zijn gemachtigde en gedaagde in persoon.

1.2

Het onderhavige verzoek is door de griffie geregistreerd als een kort geding. De gemachtigde van verzoeker heeft tijdens de mondelinge behandeling verzocht het verzoekschrift te beschouwen als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening hangende de bodemzaak die op 12 juli 2018 is ingediend onder EJ 201802082. Het gerecht zal dit verzoek toestaan, nu het klaarblijkelijk om het treffen van een voorlopige voorziening hangende die bodemzaak gaat.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoeker heeft verweerder geadopteerd.

2.2

Verweerder is op 22 juni 2018 opgenomen in P.A.A.Z. en is vervolgens tijdelijk in Centro Di Motivation geplaatst.

2.3

Verzoeker heeft op 12 juli 2018 een verzoekschrift tot onder curatelestelling en de verplichte opname in een inrichting van verweerder verzocht. De mondelinge behandeling van deze procedure onder nummer EJ 201802082 staat gepland op 30 oktober 2018.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Verzoeker verzoekt blijkens zijn verzoekschrift dat het gerecht hangende het onderzoek in de bodemzaak de vastzetting c.q. vasthouding c.q. voorlopige opname van gedaagde in Centro Di Motivation beveelt, in ieder geval met ingang van 26 juli 2018 totdat in de bodemzaak zal zijn beslist, dan wel zodanige ander voorziening treft die het gerecht in goede justitie vermeent te behoren.

3.2

Verzoeker stelt ter onderbouwing van zijn verzoek dat verweerder slechts voor een periode van vijf weken is opgenomen en derhalve om en nabij 27 juli 2018 uit Centro Di Motivation ontslagen zal worden. Als gevolg van zijn geestelijke stoornis alsook vanwege zijn alcohol- en/of drugsgebruik is verweerder niet in staat, althans wordt hij bemoeilijkt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Verweerder lijdt aan een bipolaire stoornis en dient daarvoor onder behandeling en medicatie te blijven. Daarnaast is verweerder reeds geruime tijd drugs- en/of alcoholverslaafd. Dit in combinatie leidt tot zoveel agressiviteit dat zowel verzoeker, de overige familie, de maatschappij en verweerder zelf in bescherming genomen dienen te worden. Er bestaat daarom een onverwijlde noodzaak om hangende het onderzoek in de bodemzaak de vastzetting c.q. vasthouding c.q. voorlopige opname van verweerder in Centro Di Motivation te bevelen.

3.3

Verweerder voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.

3.4

Op de stellingen van partijen zal in het hiernavolgende, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:387 lid 1 BW kan de rechter in eerste aanleg de persoon die uit hoofde van gewoonte van drankmisbruik dan wel gewoonte van misbruik van verdovende middelen of stimulerende middelen onder curatele is gesteld, hetzij gelijk met deze voorziening, hetzij daarna ter verpleging in een inrichting doen plaatsen ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Indien er onverwijlde noodzakelijkheid bestaat en de vertraging tot de afloop van het rechterlijk onderzoek gevaarlijk zou kunnen zijn, is de rechter bevoegd om, hangende dat onderzoek, zodanige voorlopige behoedmiddelen en desnoods de vastzetting te bevelen als de omstandigheden vorderen.

4.2

Het verzoek tot vastzetting kan ingevolge artikel 1:388 BW worden gedaan door de betrokken persoon, zijn echtgenoot of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn, tot de derde graad ingesloten, zijn voogd, zijn curatoren door het openbaar ministerie. Verzoeker kan derhalve in zijn verzoek worden ontvangen.

4.3

Uit de door verzoeker overgelegde stukken blijkt dat verweerder lijdt aan een bipolaire stoornis. Dit is ook door verweerder zelf bevestigd. Verweerder krijgt daarvoor medicatie voorgeschreven. Verder heeft verzoeker aangevoerd dat verweerder verslaafd is aan drank en/of verdovende middelen. Verweerder heeft (alleen) bevestigd dat hij sinds zijn zestiende verslaafd is aan marihuana. Hij heeft aangeven dat hij kan stoppen en al drie weken niets heeft gebruikt. De rechter acht evenwel niet aannemelijk dat verweerder zonder hulp van zijn verslaving af kan komen en dat hij eenmaal weer op vrije voeten geen marihuana meer zal gebruiken. Verweerder ontkent dat hij alcoholische drank tot zich neemt. Verzoeker heeft een strafrechtelijke aangifte door hemzelf betreffende een incident dat heeft plaatsgevonden op 22 juni 2018 overgelegd. Verweerder heeft bevestigd dat hij die dag agressief was. Verder heeft verzoeker een verklaring van de moeder van verweerder en medische informatie betreffende de situatie van verweerder overgelegd, waaronder een verklaring van de huisarts d.d. 25 mei 2018 waarin vermeld wordt dat verweerder zijn pillen niet innam, dat hij op straat hing en anderen kwaad wilde doen. Ook is er door de huisarts gerapporteerd over de stoornis van verweerder en dat verweerder in het verleden al erg agressief is geweest. Verder is een vrij recent krantenartikel overgelegd waarin verslag wordt gedaan van incidenten waarbij verweerder in het openbaar agressief gedrag zou hebben vertoond en mensen bang zou hebben gemaakt.

4.4

Hoewel geen stukken zijn overgelegd betreffende titel en gronden op basis waarvan verweerder thans tijdelijk in Centro Di Motivacion is geplaatst, is aan de hand van de verstrekte informatie en ook de verklaring van verweerder ter mondelinge behandeling zelf voldoende aannemelijk geworden dat verweerder mede door drankmisbruik en/of gewoonte van misbruik van verdovende middelen in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Het gerecht acht voldoende aannemelijk geworden dat verweerder mede door toedoen van zijn marihuana- en wellicht ook een alcoholverslaving zijn medicatie niet inneemt en daardoor agressief kan worden. De rechter deelt ook de zorgen van verzoeker dat verweerder kennelijk geen geschikte verblijfadres heeft, hij op straat rondhangt als hij op vrije voeten is en dat onzeker is of verweerder zijn medicatie blijft innemen als hij uit Centro Di Motivacion wordt ontslagen.

4.5

Verzoeker heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat er bij Centro Di Motivacion na 27 juli 2018 nog plaats is voor verweerder. Het gerecht zal het verzoek daarom toestaan onder de voorwaarde dat er plaats is bij dit centrum.

4.6

De kosten zullen worden gecompenseerd.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

beveelt de vastzetting en voorlopige opname van [verweerder], geboren op [geboortedatum], in het Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling hangende het onderzoek in de bodemzaak onder nummer EJ 2018020282 en totdat in die bodemzaak zal zijn beslist, ingaande heden, een en ander voor zover er plaats is bij dit centrum.

5.2

compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven op 27 juli 2018 door mr. M. Schoemaker rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.