Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:336

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-05-2018
Datum publicatie
04-06-2018
Zaaknummer
A.R. 469 van 2017 / AUA201700435
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis tot levering van de onroerende zaak aan gedaagde is blijven bestaan. Onder deze omstandigheden komt de vordering tot vernietiging van de akte van levering niet voor toewijzing in aanmerking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 mei 2018

Behorend bij A.R. 469 van 2017 / AUA201700435

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres],

hierna te noemen: [eiseres],

te Aruba,

gemachtigde: de advocaat mr. R.L.F. Dijkhoff,

tegen:

[Gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

te Aruba,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de rolbeschikking van 27 september 2017;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de akte uitlating producties zijdens [eiseres].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[eiseres] is de moeder van [gedaagde]. Uit het huwelijk tussen [eiseres] en de vader van [gedaagde] zijn nog twee zoons en een dochter geboren.

2.2

[eiseres] woont aan het adres [adres 1]. [gedaagde] heeft van 11 juli 1994 tot 10 juli 1995 aan het adres [adres 1] gewoond. Sinds 10 juli 1995 woont zij aan het adres [adres 2].

2.3

In een taxatierapport van [architect], architect en taxateur bij [taxateur], van 14 augustus 2013 is de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaak [adres 1], [adres 2] en [adres 3] getaxeerd op Afl. 412.000,-.

2.4

In de maand juli 2015 hebben [eiseres] en [gedaagde] een koopovereenkomst gesloten. Daarbij is overeen gekomen dat [eiseres] de onroerende zaak [adres 1] en [adres 2] aan [gedaagde] verkoopt, onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van [eiseres].

2.5

Bij akte van levering, ten overstaan van notaris [naam notaris] op 30 november 2015 verleden, heeft [eiseres] de onroerende zaak [adres 1] en [adres 2] aan [gedaagde] geleverd, onder het voorbehoud van de vestiging van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van [eiseres].

In deze akte is onder meer vermeld dat de koopprijs Afl. 146.278,- bedraagt, dat [eiseres] en [gedaagde] voor de betaling van de koopprijs een overeenkomst van geldlening zijn aangegaan, waarna [eiseres] afstand heeft gedaan van haar vordering tot betaling van de koopprijs en [gedaagde] het bedrag van schuld heeft erkend. Dat laatste is in een aparte onderhandse akte van schuldbekentenis neergelegd. [eiseres] heeft aan [gedaagde] kwijting verleend voor de betaling van de koopsom.

Verder is daarin vermeld dat onderhoud, gewone lasten en herstellingen door de vruchtgebruiker worden gedragen en verricht, dat ter zake van het registergoed verschuldigde zakelijke lasten voor rekening van de vruchtgebruiker komen en dat de vruchtgebruiker verplicht is de onroerende zaak waar het vruchtgebruik betrekking op heeft ten behoeve van de hoofdgerechtigde te verzekeren tegen gevaren waartegen het gebruikelijk is te verzekeren.

2.6

Bij brief van 10 juni 2015 heeft [naam huisarts], huisarts, als volgt te kennen gegeven: “Na oriënterend lichamelijk en neurologisch onderzoek kwam ik tot de conclusie dat bovengenoemde mevrouw [[eiseres]] in staat is zelfstandig beslissingen te nemen.”

2.7

In een rapport van dr. [naam specialist] van de Memory Clinic van 6 februari 2016 wordt de diagnose “early stage of dementia, probably Alzheimer’s (familiar)” gesteld.

2.8

Bij brief van 24 oktober 2016 heeft [naam huisarts] de Geheugen Poli om haar expertise en verdere evaluatie verzocht in verband met de door hem bij [eiseres] gestelde diagnose van vergeetachtigheid. Als begindatum van deze klacht is in deze brief vermeld 1 maart 2016.

3 DE VORDERING EN DE VERWEREN

3.1

[eiseres] vordert vernietiging van de akte van levering, ten overstaan van notaris [notaris] op 30 november 2015 verleden.

3.2

Aan deze vordering legt zij het volgende ten grondslag. Ten tijde van het verlijden van die akte waren haar geestvermogens verstoord, omdat zij aan dementie dan wel Alzheimer lijdt. Het door haar verklaarde is voorts onder invloed van die stoornis gedaan. In dit verband voert zij aan dat de levering, in het bijzonder hetgeen daarbij verder overeen is gekomen ten aanzien van onder meer de koopprijs, de wijze van betaling en de lasten en verplichtingen voor de vruchtgebruiker, voor haar nadelig was.

3.3

[gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht ziet zich gesteld voor de vraag in hoeverre aantasting van de leveringshandeling, zoals door [eiseres] verzocht, mogelijk is. Daartoe wordt het volgende overwogen. De levering van een onroerende zaak geschiedt steeds ter uitvoering van een daartoe strekkende verbintenis. De levering is dan ook een rechtshandeling die plaatsvindt ter uitvoering van een daaraan voorafgaande rechtsbetrekking. In dit geval is met de levering uitvoering gegeven aan de tussen [eiseres] en [gedaagde] in juli 2015 gesloten koopovereenkomst. Dit blijkt ook uit de tekst van de akte van levering, waarin onder de kop “overeenkomst” is vermeld: “De comparanten verklaren dat door de verkoper en koper in de maand juli twee duizend vijftien een mondelinge overeenkomst is gesloten betreffende de koop van de hierna omschreven roerende zaak onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van de comparante sub 1.” [eiseres] heeft niet gesteld dat deze koopovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd of ontbonden is. Evenmin heeft zij om vernietiging of ontbinding van die overeenkomst verzocht. Dat betekent dat thans van de geldigheid van die koopovereenkomst moet worden uitgegaan. Dat brengt met zich dat voor [eiseres] de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenis tot levering van de onroerende zaak aan [gedaagde] is blijven bestaan. Onder deze omstandigheden komt de vordering tot vernietiging van de akte van levering niet voor toewijzing in aanmerking. Daarbij wordt immers uitvoering gegeven aan een verbintenis die uit hoofde van de koopovereenkomst op [eiseres] rust. Gelet hierop, wordt thans aan een beoordeling van de stellingen van [eiseres] ter zake van haar verstoorde geestesvermogens ten tijde van het verlijden van de akte van levering niet toegekomen.

4.2.

De vordering wordt afgewezen.

4.3

[eiseres] wordt op na te melden wijze in de proceskosten veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

het gerecht:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [gedaagde] worden begroot op Afl. 2.500,-- (2 punten in tarief 5) aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 mei 2018 in aanwezigheid van de griffier.