Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:330

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-05-2018
Datum publicatie
04-06-2018
Zaaknummer
AR 925 van 2017/AUA201700721
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Uitgangspunt is dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd tenzij de wet anders bepaalt (art. 131 lid 1 Rv). In beginsel kan het bewijs dus ook door geluidsopnamen worden geleverd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 mei 2018

Behorend bij AR 925 van 2017/AUA201700721

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISERES],

wonende te Aruba,

eiseres

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

1. [GEDAAGDE 1],

2. [GEDAAGDE 2], ook wel h.o.d.n. [naam eenmanszaak],

beiden wonende te Aruba,

gedaagden,

procederend in persoon, thans mr. G.W. Rep.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende processtukken:

- het verzoekschrift, ingediend op 5 mei 2017;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek,

- de akte uitlating producties.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiseres heeft blijkens een schriftelijke huurovereenkomst gedateerd 1 april 2015 aan [gedaagde 2] verhuurd een woning plaatselijk bekend als [adres] (hierna: de woning) tegen een huurprijs van Afl. 2.000,00 per maand exclusief utiliteiten.

2.2

Tussen partijen werd afgesproken dat gedaagden geen huur verschuldigd waren over de periode april 2015 t/m september 2015 vanwege door [gedaagde 2] verrichte bouwwerkzaamheden aan de woning.

2.3

Na daartoe bekomen verlof heeft eiseres op 11 april 2017 conservatoir beslag doen leggen op een tweetal auto’s van [gedaagde 2] en een bankrekening van [gedaagde 2] voor een begrote vordering van Afl. 45.000,00 uit hoofde van achterstallige huurpenningen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert, samengevat, dat het gerecht, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden veroordeelt tot betaling van Afl. 38.000,00 aan achterstallige huurpenningen, te vermeerderen met een bedrag van Afl. 2.000,00 per maand vanaf april 2017 tot de dag dat gedaagden de woning zullen hebben ontruimd en met wettelijke rente en (buiten) gerechtelijke kosten, veroordeling van gedaagden in de proceskosten, die van voormelde beslagen daaronder begrepen.

3.2

Eiseres stelt dat gedaagden vanaf de maand oktober 2015 in gebreke zijn gebleven met betaling van de verschuldigde huurpenningen.

3.3

Gedaagden voeren verweer. Zij stellen dat zij de huurpenningen tot en met de maand april 2017 wel hebben betaald. Eiseres weigerde betalingsbewijzen af te geven. Daarnaast hebben gedaagden ongeveer Afl. 350,00 per maand aan tuinonderhoud betaald, terwijl eiseres beloofde dat ze mee zou betalen aan het onderhoud van de tuin. Ook zijn er buiten de (aanvankelijk) afgesproken verbouwingswerkzaamheden werkzaamheden aan de woning door [gedaagde 2] uitgevoerd in opdracht van eiseres. In onderling overleg werden af en toe de kosten van tuinonderhoud van de verschuldigde huur afgetrokken. Gedaagden hebben de huur zelf opgezegd vanaf 31 mei (het gerecht begrijp 31 mei 2017). Gedaagden vorderen bij conclusie van dupliek een totaal bedrag van Afl. 72.073,90 van eiseres vanwege door de beslagen veroorzaakte schade, autoverzekering, belasting auto, verbouwingskosten woning en taxatiekosten.

3.4

Op de stellingen van partijen zal in het hiernavolgende, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Gedaagden hebben bij conclusie van dupliek onder meer een usb stick met daarop geluidsopnamen van gesprekken die zijn gevoerd tussen eiseres en [gedaagde 1] overgelegd. Eiseres heeft bij akte uitlating producties gesteld dat zij de geluidsopnamen niet heeft ontvangen waardoor zij niet in de gelegenheid is gesteld om deze te beluisteren en daarop te reageren. Zij verzoekt daarom om de geluidsopnamen buiten beschouwing te laten.

4.2

Uitgangspunt is dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd tenzij de wet anders bepaalt (art. 131 lid 1 Rv). In beginsel kan het bewijs dus ook door geluidsopnamen worden geleverd. De rechter en eiseres dienen echter wel op een adequate wijze kennis te kunnen nemen van dergelijke geluidsopnamen. Gedaagden zullen in de gelegenheid gesteld worden om bij akte een uitgewerkt verslag van de geluidsopnamen in het geding te brengen. Zij dienen daarbij tevens aan eiseres alsnog een usb stick met de geluidsopnamen te verstrekken. Voorts dienen gedaagden bij akte nader te onderbouwen ter toelichting of staving van welke stelling(en) de geluidsopnamen zijn bedoeld en welk (onder)deel van de geluidsopnamen daartoe van belang zijn. Bij het uitblijven daarvan kan het gerecht de geluidsopnamen terzijde laten.

4.3

Het gerecht heeft voorts geconstateerd dat de door eiseres in het geding gebrachte huurovereenkomst alleen door [gedaagde 2] als huurder is ondertekend. Eiseres heeft niet nader onderbouwd waarom [gedaagde 1] eveneens in rechte is betrokken ter zake de gevorderde achterstallige huurpenningen. Het gerecht zal eiseres bij akte in de gelegenheid stellen om alsnog deugdelijk te onderbouwen op welke grondslag [gedaagde 1] naast [gedaagde 2] in rechte is betrokken.

4.4

Partijen zullen bij antwoordakte kunnen reageren op de door de andere partij te nemen akte.

4.5

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende,

5.1

verwijst de zaak naar de rol van 27 juni voor akte zijdens beide partijen gelijktijdig, zoals hiervoor bedoeld, direct peremptoir, waarna beide partijen nog een antwoordakte zullen kunnen nemen, eveneens direct peremptoir.

5.2

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 mei 2018 in aanwezigheid van de griffier.