Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:264

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-05-2018
Datum publicatie
23-05-2018
Zaaknummer
A.R. 2528 van 2016/AUA201600736
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, verdeling nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/197
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 9 mei 2018 (bij vervroeging)

Behorend bij A.R. 2528 van 2016/AUA201600736

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres 1]

wonende te Aruba,

eiseres, hierna ook te noemen: [eisers]

procederend voor zich zelf en als gemachtigde voor

[Eiseres 2],

[Eiseres 3],

[Eiseres 4],

[Eiseres 5],

procederend in persoon,

tegen:

[Gedaagde 1],

[Gedaagden 2],

[Gedaagden 3],

[Gedaagden 4],

[Gedaagden 5],

allen domicilie kiezende te Aruba,

gedaagden, hierna ook te noemen: [gedaagden],

gemachtigde: de advocaat mr. M.G.A. Baiz.

1 DE PROCEDURE

in conventie en reconventie

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn samen met anderen (zie productie 1 bij conclusie van antwoord in conventie) deelgenoten in de nalatenschap van [overledene], overleden op 20 december 2005.

2.2

Tot de nalatenschap behoren:

I. ACTIVA

A. Onroerende goederen:

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 1];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 2];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 3];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 4];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 5];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 6];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 7];

- een perceel eigendomsgrond met opstal, plaatselijk bekend als [adres 8];

B. Naamloze vennootschappen:

- 80 aandelen in Botica San Nicolaas N.V.;

- een onbekend aantal aandelen in Alvahick Hotel en Casino N.V.;

C. Saldo op diverse bankrekeningen:

- het saldo op een CMB-rekening # [bankrekeningnummer 1];

- het saldo op een CMB rekening # [bankrekeningnummer 2];

- het saldo op een spaarrekening CMB # [spaarrekeningnummer 3];

- het saldo op een spaarrekening CMB # [spaarrekeningnummer 4];

- het saldo van een time deposit bij CMB # [time deposit rekeningnummer 5];

- het saldo van een onbekende rekening bij de Scotia Bank;

- het saldo op een spaarrekening bij RBC # [spaarrekeningnummer 6]; (t.n.v. [belanghebbende 1], [woonplaats]);

- huurpenningen van een of meerdere van de hiervoor vermelde onroerende goederen.

II. (Potentiele) PASSIVA

De belasting- en of andere schulden zijn onbekend.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

3.1 [

eisers] vorderen (in conventie) bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde 1] te gelasten om medewerking te verlenen aan de verkoop en overdracht van het bedrijfspand aan de [adres 1] en het pand aan de [adres 2], voor een koopsom van
Afl. 4.670.000,00 resp. Afl. 195.000,00, kosten koper, ten overstaan van notaris [naam notaris 1] en met benoeming van een onzijdig persoon om de weigerachtige deelgenoten te vertegenwoordigen, een en ander met compensatie van de proceskosten.

3.2 [

eisers] baseren de vordering - samengevat - op het volgende.

[eisers] wensen tot verkoop en levering over te gaan van de met name genoemde onroerende zaken. Deze panden staan sinds lange tijd leeg en raken steeds meer in verval. Het is in het belang van alle deelgenoten deze onroerende zaken zo spoedig mogelijk te verkopen.

3.3 [

gedaagde 1] voeren samengevat het volgende verweer.

Naast de twee panden bestaat de nalatenschap uit meerdere vermogensbestanddelen, die voor verdeling in aanmerking komen. Zij verzetten zich niet tegen de verkoop van beide panden, maar wensen eerst een taxatierapport te ontvangen. Ook wensen [gedaagden] nadere informatie over de potentiële kopers en met name of deze kopers financieel in staat zijn om de panden te financieren.

in reconventie

3.4 [

gedaagden] vorderen in reconventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. een accountant te benoemen om de economische waarde van de aandelen van de naamloze vennootschappen Botica San Nicolaas en Alvahick Hotel en Casino vast te stellen;

B. een taxateur te benoemen om de waarde van de onroerende goederen te bepalen;

C. [gedaagden] toestemming te verlenen om over te gaan tot openbare dan wel onderhandse verkoop van de tot de gemeenschappelijke boedel behorende onroerende zaken voor een inzetprijs gelijk aan door [gedaagden] opgegeven executiewaarden dan wel door de taxateur vastgestelde executiewaarden;

D. notaris [naam notaris 2] te benoemen als de notaris ten overstaan van wie de leveringsaktes verleden zullen worden en de verdeling/vereffening zal dienen plaats te vinden;

E. [eiseres 1] te bevelen om binnen 30 dagen na dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de naamloze vennootschappen Botica San Nicolaas N.V. en Alvahick Hotel en Casino N.V., sinds het overlijden van [overledene], op straffe van een dwangsom van Afl. 500,00 per dag of gedeelte daarvan dat zij hiermee in gebreke blijft;

F. [gedaagden] toestemming te verlenen om over te gaan tot openbare dan wel onderhandse verkoop van de naamloze vennootschappen Botica San Nicolaas N.V. en Alvahick Hotel en Casino N.V. voor een inzetprijs, gelijk aan de door de benoemde accountant vastgestelde economische waarde;

G. [eiseres 1] te bevelen om binnen 30 dagen na dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen van de geïncasseerde huurpenningen uit de verhuur van de onroerende goederen, behorende tot de gemeenschappelijke boedel sinds het overlijden van [overledene] op straffe van een dwangsom van Afl. 500,00 per dag of dagdeel dat zij hiermee in gebreke blijft;

H. [eiseres 1] te veroordelen om de ontvangen huurpenningen in te brengen in de gemeenschappelijke boedel;

I. voor recht te verklaren dat de aanstelling van [eiseres 1] als directeur van de Botica San Nicolaas N.V. nietig/onrechtmatig is;

J. [eiseres 1] per direct te verbieden enige daad van beheer te verrichten en/of namens de vennootschappen op te treden, op straffe van een dwangsom;

K. [eisers] te bevelen om na de verkoop/levering van de onroerende goederen medewerking te verlenen aan de verdeling cq de vereffening van de boedel;

L. een onzijdig persoon te benoemen in het geval [eisers] hun medewerking weigeren, althans nalatig zijn om mee te werken aan de verdeling cq de vereffening van de boedel;

M. Indien [eisers] niet voldoen aan het bevel als hiervoor bedoeld, te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de vereiste machtigingen;

N. te bepalen dat de kosten van deze procedure ten laste van de boedel komen.

3.5 [

gedaagden] gronden hun vorderingen erop dat de boedel meer omvat dan alleen de door [eisers] genoemde onroerende zaken en dat zij thans tot afwikkeling van de gehele boedel wensen over te gaan. Voorts staat vast dat [eiseres 1] zich onbevoegd tot directeur van Botica San Nicolaas N.V. heeft benoemd. Tot op heden geeft [eiseres 1] feitelijk leiding aan dit bedrijf en heeft zij geen rekening en verantwoording afgelegd.

3.6 [

eisers] voeren tegen de vordering in reconventie het navolgende verweer.

Zij hebben geen bezwaar tegen verdeling van alle bestanddelen van de boedel. Er is geen sprake van een onrechtmatige benoeming van [eiseres 1] tot directeur van de Botica. Ook [belanghebbende 2] is destijds tot directeur benoemd met instemming van de overige erven. Bovendien was de benoeming noodzakelijk om het bedrijf te laten voortbestaan.

[eisers] verklaren zich bereid om alle stukken te overleggen die noodzakelijk zijn om tot een verdeling te geraken.

4 DE BEOORDELING

in conventie en reconventie

4.1

Ieder der deelgenoten kan de rechter verzoeken de verdeling van een onverdeelde boedel vast te stellen. Uit de door [eisers] respectievelijk [gedaagden] ingenomen standpunten komt naar voren dat alle deelgenoten de verdeling van de volledige nalatenschap wensen.

4.2 [

gedaagden] hebben bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie een opsomming gegeven van de activa. [eisers] hebben deze opsomming niet weersproken. Wel hebben [eisers] aangegeven dat de nalatenschap niet uitsluitend uit baten maar ook uit schulden bestaat. Nu de activa verder niet zijn betwist gaat het gerecht ervan uit dat de opsomming hiervan zoals verwoord in r.o. 2.2 van dit vonnis compleet is. Over de eventuele schulden hebben partijen geen informatie verstrekt. De meest gereden partij kan deze informatie alsnog verstrekken, uiterlijk een week voorafgaande aan de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.3

Alvorens tot verdeling over te kunnen gaan dienen de vermogensbestanddelen van de gemeenschappelijke boedel gewaardeerd te worden.

Ten aanzien van de onroerende goederen zijn reeds diverse taxatierapporten in het geding gebracht. Deze zijn echter gedateerd, zodat hier geen rekening mee gehouden kan worden. Het gerecht is dan ook voornemens om een taxateur te benoemen, die de diverse eigendomspercelen met opstallen zal dienen te taxeren. Alvorens dit te doen zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld zich over de persoon van de te benoemen taxateur en de te stellen vragen mogen uitlaten op de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.4

Vast staat dat tot de te verdelen boedel tevens twee naamloze vennootschappen behoren, waarvan [gedaagden] vorderen om dezen te mogen verkopen. Het is het gerecht niet duidelijk waarom beide vennootschappen verkocht moeten worden. Uit de verder niet weersproken productie 10 bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie leidt het gerecht af dat het bedrijf ‘Botica San Nicolaas’ een gezond bedrijf is met een aanzienlijke winstreserve. Voorts begrijpt het gerecht dat [eiseres 1] dit bedrijf na het overlijden van erflater heeft voorgezet. Het is het gerecht niet bekend of [eiseres 1] dit bedrijf wenst voor te zetten en zo ja, of zij bereid is de deelgenoten uit te kopen. Ook ontbreekt over de naamloze vennootschap Alvahick Hotel&Casino relevantie informatie. Zo is onduidelijk of dit bedrijf activiteiten heeft en zo ja wie hier de dagelijkse leiding heeft. Ook is onduidelijk wie de aandeelhouder(s) is of zijn. Partijen zullen over beide vennootschappen dan ook nadere informatie dienen te verstrekken op de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.5

Wat betreft de door [eiseres 1] af te leggen rekening en verantwoording acht het gerecht zich evenmin voldoende voorgelicht. Onduidelijk is wat de gang van zaken is geweest zowel ten aanzien van de Botica in San Nicolaas als het hotel en casino, na het overlijden van erflater. Partijen zullen op dit punt dan ook nadere informatie dienen te verstrekken op de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.6

Ook ontbreekt adequate informatie ten aanzien van de gevorderde verdeling van huuropbrengsten. De meest gerede partij dient dan ook informatie te verstrekken de panden die verhuurd zijn (geweest), gedurende welke periode, wat de huuropbrengsten waren, waar deze huurpenningen zijn cq hoe deze zijn besteed etc.

De meest gerede partij dient deze informatie bij voorkeur schriftelijk te verstrekken uiterlijk een week voorafgaande aan de hierna te bepalen comparitie van partijen.

4.7

Tot slot dient de meest gerede partij actuele overzichten te verstrekken van de in r.o. 2.2 sub C. van dit vonnis vermelde bankrekeningen. Deze afschriften dienen uiterlijk één week voorafgaande aan de hierna te bepalen comparitie van partijen bij het gerecht te worden ingediend en aan de wederpartij te worden verstrekt.

4.8

Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over mogelijke schulden/vorderingen die op de nalatenschap drukken. Voor zo ver hiervan sprake is kan de meest gereden partij hierover informatie verstrekken op de hierna te bepalen comparitie van partijen. Eventuele schriftelijke bescheiden ter onderbouwing hiervan dienen uiterlijk één week voorafgaande aan de hierna te bepalen comparitie van partijen bij het gerecht te zijn ingediend, onder gelijktijdige verstrekking aan de wederpartij.

4.9

Zodra de omvang en waardering van de nalatenschap definitief is, zal de zaak worden verwezen naar een boedelnotaris met het verzoek om de nalatenschap af te wikkelen conform de in deze procedure genomen beslissingen. Partijen mogen zich op de hierna te bepalen comparitie van partijen tevens uitlaten over de te benoemen boedelnotaris.

4.10

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie en reconventie

5.1

gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, op maandag 18 juni 2018 om 10.00 uur in een nader aan te duiden zaal van het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba;

5.2

bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en ofwel rechtens ofwel op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten,

5.3

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 mei 2018 (bij vervroeging) in aanwezigheid van de griffier.