Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:236

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-04-2018
Datum publicatie
30-04-2018
Zaaknummer
B.B. 2014 van 2017 / AUA2017002382
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betalingsbevel. Diverse werkzaamheden verricht, verschuldigde loon niet betaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 april 2018

Behorend bij B.B. 2014 van 2017 / AUA2017002382

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

op het verzet van:

de naamloze vennootschap

MARIEL TRADING N.V h.o.d.n. DEL MAR TRADING,

te Aruba,

opposante,

hierna ook te noemen: opposante,

gemachtigde: haar directeur [directeur],

tegen:

de naamloze vennootschap

CARIBBEAN ACCOUNTING & TAX CONSULTANTS N.V.,

te Aruba,

geopposeerde,

hierna te noemen: CATC,

gemachtigde: de advocaat mr. M.H.J. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het oorspronkelijke verzoekschrift van CATC;

- het bij beschikking van het gerecht van 7 juni 2017 in zaak BB no. 499 van 2017 bij verstek uitgesproken betalingsbevel;

- het verzetschrift;

- de conclusie van antwoord in oppositie;

- de conclusie van repliek in oppositie;

- de akte uitlating producties zijdens CATC.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Vanaf – in ieder geval – januari 2011 verrichte CATC administratieve werkzaamheden voor Del-Mar Trading.

2.2

Bij factuur van 30 december 2012 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 7.105,- in rekening gebracht voor “administrative services up till December 28 -2012- including compilation financial statements 2010 and 2011 (Draft).” Deze factuur is op 15 maart 2013 betaald.

2.3

Bij factuur van 30 juli 2013 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 2.118,81 in rekening gebracht voor “administrative services up till July 26 -2013- including compilation financial statements 2010 and 2011 (Final).”

2.4

Bij factuur van 30 juli 2013 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 1.399,43 in rekening gebracht voor “administrative services up till July 26 -2013- including additional services year 2012.”

2.5

Bij factuur van 2 oktober 2013 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 253,75 in rekening gebracht voor “appeal to imposed fines SVb assessments” en “appeal to imposed assessments wage tax and social premiums regarding January 2012.”

2.6

Bij factuur van 1 oktober 2013 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 101,04 in rekening gebracht als “finance charges on overdue balance”.

2.7

Bij factuur van 12 december 2014 heeft CATC Del-Mar Trading Afl. 51,25 in rekening gebracht voor “preparation request extension of filing the profit tax return 2013.”

3 DE VORDERING EN HET VERWEER

3.1

CATC heeft in de verstekprocedure gevorderd om tegen Mariel Trading N.V. h.o.d.n. Del-Mar Trading een betalingsbevel uit te vaardigen, waarbij zij, uitvoerbaar bij voorraad, wordt bevolen tot betaling van een bedrag van Afl. 3.924,28, vermeerderd met de overeengekomen rente ad 18% vanaf 2 oktober 2013 tot de dag van voldoening, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 588,64 en met de proceskosten, waaronder begrepen het door haar voldane griffierecht van Afl. 100,-.

3.2

Daaraan heeft CATC ten grondslag gelegd dat zij diverse administratieve werkzaamheden voor Del-Mar Trading heeft verricht. Het daarvoor verschuldigde loon is eerder bij Del-Mar Trading in rekening gebracht, maar niet betaald. In dit verband heeft CATC de hiervoor onder 2.3 tot en met 2.7 vermelde facturen overgelegd.

3.3

Bij voormelde beschikking van 7 juni 2017 heeft het gerecht Mariel Trading N.V. h.o.d.n. Del-Mar Trading uitvoerbaar bij voorraad bevolen tot betaling aan CATC van het bedrag van Afl. 3.924,28, zowel te vermeerderen met de overeengekomen rente ad 18% vanaf 2 oktober 2013 tot de dag der voldoening, voorts vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 375,-, alsmede tot betaling van het bedrag van Afl. 350,- wegens de tot vandaag gemaakte proceskosten, en het meer of anders gevorderde afgewezen.

3.4

Opposante verzoekt het gerecht de beschikking waarvan verzet te vernietigen onder veroordeling van CATC in de proceskosten.

3.5

Aan deze vordering legt opposante ten grondslag dat zij geen schuld heeft aan CATC, evenmin als zij de volgens CATC openstaande facturen heeft ontvangen.

3.6

CATC voert in verzet het verweer, strekkende tot ongegrondverklaring van het verzet, onder veroordeling van opposante in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzetschrift is ingediend namens Del-Mar Trading h.o.d.n. Mariel Trading N.V.

Uit het door opposante overgelegde uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba van 18 oktober 2017 valt evenwel af te leiden dat daarin is ingeschreven de zaak Mariel Trading N.V. h.o.d.n. Del-Mar Trading. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat in de aanhef van de conclusie van repliek in oppositie, anders dan in het verzetschrift, is vermeld dat partij in de procedure is Mariel Trading N.V. h.o.d.n. Del-Mar Trading, gaat het gerecht er vanuit dat laatstgenoemde zaak partij is in deze procedure. Dit is ook tot uitdrukking gebracht in de kop van dit vonnis.

Voor zover opposante met het betoog dat Del-Mar Trading gedurende de periode waarop de facturen zien een zelfstandige onderneming was, met als directeur [directeur], heeft beoogd te betwisten dat zij een schuld heeft aan CATC voor de door laatstgenoemde verrichte werkzaamheden, is dat tevergeefs. Uit voormeld uittreksel valt af te leiden dat in het handelsregister sinds 19 juli 1990 is ingeschreven de zaak met de handelsnaam Del-Mar Trading, met als ondernemingsvorm de naamloze vennootschap, als bedrijfsnaam Mariel Trading N.V. en als directeur [directeur]. Uit dat uittreksel valt voorts af te leiden dat met ingang van 13 augustus 2015 een wijziging van de handelsnaam van deze zaak van Mariel Trading naar Del-Mar Trading heeft plaatsgevonden. Ten tijde van het verrichten van werkzaamheden door CATC en de facturering daarvan, voerde de desbetreffende zaak de handelsnaam Mariel Trading, waar zij nu de handelsnaam Del-Mar Trading voert. Het gaat dan ook om een en dezelfde onderneming.

4.2

Ter onderbouwing van de betwisting van het bestaan van een schuld aan CATC heeft opposante verder aangevoerd dat aan haar bij factuur van 30 december 2012 de werkzaamheden voor het opstellen van de jaarrekeningen van 2010 en 2011 in rekening zijn gebracht, welke factuur zij reeds heeft betaald. De volgens CATC openstaande facturen zien op dezelfde werkzaamheden, zodat dubbel is gefactureerd, aldus opposante. Voorts heeft opposante aangevoerd dat zij gedurende de periode van 1 januari 2011 tot oktober 2013 maandelijks Afl. 654,86 aan CATC heeft betaald voor het verrichten van administratieve werkzaamheden. Het loon voor de werkzaamheden dat CATC nog in rekening brengt, heeft zij dan ook al betaald. Dat valt volgens opposante ook af te leiden uit de omstandigheid dat zij de desbetreffende jaarrekeningen van CATC heeft ontvangen. Als zij daarvoor niet betaald had, zou dat niet het geval zijn geweest, aldus opposante. Ten slotte voert opposante aan dat zij CATC geen opdracht heeft gegeven tot reconciliëren en dat zij geen overzicht van de uitgevoerde reconciliëringswerkzaamheden heeft ontvangen.

4.3

CATC heeft daartegenover aangevoerd dat zij voor opposante diverse werkzaamheden heeft verricht. Het gaat om incidentele werkzaamheden, zoals het wegwerken van achterstanden en het opzetten van een administratie, om het samenstellen van jaarrekeningen en om periodieke administratieve bijstand. De overeengekomen betalingen van Afl. 645,- per maand zagen op het verlenen van periodieke administratieve bijstand. Daarbij werd door CATC maandelijks de door opposante verwerkte en gereconcilieerde administratie afgesloten. Verder heeft CATC aangevoerd dat de door opposante betaalde factuur van 30 december 2012 zag op werkzaamheden ten behoeve van het in concept opstellen van de jaarrekeningen 2010 en 2011. De openstaande factuur ziet onder meer op werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de definitieve versies van deze jaarrekeningen. De definitieve jaarrekeningen zijn overigens steeds, voorafgaand aan de ontvangst van de betalingen daarvoor, aan opposante overhandigd. Ten slotte heeft opposante haar bij mailbericht van 6 juni 2013 opdracht gegeven tot het verrichten van reconciliëringswerkzaamheden, aldus CATC.

4.4

Het gerecht is van oordeel dat de stelling van CATC dat zij diverse werkzaamheden voor opposante heeft verricht, waarvoor opposante nog loon verschuldigd is, door opposante onvoldoende gemotiveerd is betwist en aldus als vaststaand moeten worden aangenomen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat CATC onbetwist heeft gesteld dat zij naast het verlenen van periodieke administratieve bijstand, waarvoor opposante maandelijks het vaste bedrag van Afl. 654,86 betaalde, diverse andere werkzaamheden verrichtte, waaronder het opstellen van jaarrekeningen. Zoals ook uit de door opposante overgelegde stukken valt af te leiden, heeft CATC in elk geval de jaarrekeningen over de jaren 2010, 2011 en 2012 voor opposante opgesteld. Verder heeft CATC onbetwist gesteld dat de door opposante betaalde factuur van 30 december 2012 zag op werkzaamheden ten behoeve van het in concept opstellen van de jaarrekeningen 2010 en 2011 en de openstaande facturen zien op de werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de definitieve versies van deze jaarrekeningen. Ten slotte heeft opposante niet betwist dat CATC voor haar reconciliëringswerkzaamheden heeft verricht, waarvoor zij loon in rekening mocht brengen. Dat CATC vooraf geen offerte voor deze werkzaamheden heeft uitgebracht en nadien geen specificaties heeft ingediend, zoals opposante heeft aangevoerd, is daarvoor niet voldoende.

4.5

Opposante heeft voorts aangevoerd, overigens zonder nadere toelichting, dat zij de desbetreffende facturen niet heeft ontvangen. Uit de door CATC overgelegde e‑mailcorrespondentie tussen haar en Del-Mar Trading van 8 mei 2014 valt echter af te leiden dat CATC Del-Mar Trading heeft gemaand de desbetreffende facturen te betalen. Daarop is namens Del-Mar Trading geantwoord dat zij geen schulden heeft aan CATC. Reeds om deze reden faalt het verweer.

4.6

Opposante heeft ook aangevoerd dat een groot verschil bestaat tussen het overzicht van de maandelijkse betalingen aan CATC en het interne financiële overzicht. Voor zover zij daarmee een beroep heeft willen doen op verrekening, wordt dit beroep verworpen, omdat de gegrondheid daarvan niet op eenvoudige wijze is vast te stellen en de vordering van CATC overigens voor toewijzing vatbaar is.

4.7

Gelet op het vorenoverwogene, zal de bij verstek gegeven beschikking worden bevestigd.

4.8

Opposante zal op na te melden wijze worden veroordeeld in de proceskosten.

5 DE UITSPRAAK

het Gerecht:

bevestigt het bij beschikking van het gerecht van 7 juni 2017 in zaak BB no. 499 van 2017 bij verstek uitgesproken betalingsbevel;

veroordeelt opposante in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van CATC worden begroot op Afl. 250,- (1 punt in tarief 2) aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.