Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:228

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24-04-2018
Datum publicatie
30-04-2018
Zaaknummer
AUA201800078
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

overig EJ, executeur-testamentair heeft recht op loon conform de Faillissementsrichtlijnen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/180
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 24 april 2018

Behorend bij AUA201800078

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[naam executeur] , in zijn hoedanigheid van executeur-testamentair in de nalatenschap van [naam erflaatster],

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna de [naam executeur],

Belanghebbenden:

1. [naam belanghebbende 1],

wonende te Aruba,

gemachtigde: mr. D.G. Kock

2. [naam belanghebbende 2],

3. [naam belanghebbende 3],

beiden wonende te Aruba,

gemachtigde: mr. E.H.J. Martis,

4. [naam belanghebbende 4],

wonende te Aruba,

gemachtigde: mr. L.D. Gomez,

1 DE PROCEDURE

1.1

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 9 januari 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 27 maart 2018, waaruit blijkt dat de verzoeker in persoon is verschenen, belanghebbende sub 1 bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd, alsmede de gemachtigden van de overige belanghebbenden.

1.2

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Belanghebbende sub 1 is bij testament van [erflaatster] benoemd tot executeur-testamentair, zonder toekenning van wettelijk loon.

2.2

Bij kortgedingvonnis van dit gerecht van 3 mei 2017 is belanghebbende sub 1 wegens verstrengeling van belangen geschorst als executeur-testamentair en is [naam executeur] benoemd tot executeur-testamentair.

2.3

Bij vonnis van dit gerecht van 13 september 2017 is belanghebbende sub 1 ontslagen als executeur-testamentair. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld.

3 HET VERZOEK

3.1 [

naam executeur] verzoekt dat het gerecht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, bepaalt dat [naam executeur] voor zijn werkzaamheden als executeur-testamentair in de nalatenschap van [erflaatster] recht heeft op loon conform de Faillissementsrichtlijnen en dat hij wordt gemachtigd dat loon ten laste te brengen van de nalatenschap.

3.2.1 [

naam executeur] heeft het volgende ten grondslag gelegd aan zijn verzoek.

3.2.2

Tussen belanghebbende sub 1 en de overige belanghebbenden en/of [naam executeur] lopen verschillende gerechtelijke procedures met betrekking tot de nalatenschap. Gezien de omvang en complexiteit van de nalatenschap en gezien de onwilligheid van belanghebbende sub 1 om een behoorlijke boedelbeschrijving van de gehele boedel op te maken en om overleg te voeren en een regeling in der minne na te streven, valt te verwachten dat belanghebbenden en [naam executeur] nog lang en intensief zullen (moeten) procederen. Daarnaast zal [naam executeur] nog veel werk hebben om alle tot de nalatenschap behorende vermogensbestanddelen in kaart te brengen, te waarderen en, indien nodig, te liquideren.

3.2.3 [

naam executeur] heeft in de periode gelegen tussen 3 mei 2017 en de datum van behandeling van het onderhavige verzoek in totaal 260.20 uren besteed in verband met zijn werkzaamheden als executeur-testamentair. Daarnaast heeft hij gedurende 2017 een bedrag van Afl. 10.248,95 besteed aan voorschotten. De verwachting is dat de kosten zullen blijven oplopen.

3.2.4

Boek 4, titel 13 van het BW bevat geen regeling voor de situatie waarbij de erflater heeft bepaald dat de door haar aangewezen executeur-testamentair geen recht heeft op loon en deze executeur-testamentair vervolgens wordt ontslagen met benoeming van een professionele executeur-testamentair. [naam executeur] verzoekt om wegens onvoorziene omstandigheden de beloning anders te regelen dan bij testament is aangegeven en voor de bepaling van het loon aan te knopen bij de Faillissementsrichtlijnen.

3.3

Belanghebbende sub 1 heeft verweer gevoerd. De overige belanghebbenden hebben gerefereerd naar het oordeel van het gerecht.

4 DE BEOORDELING

4.1

Erflaatster heeft bij testament bepaald dat de door haar aangewezen executeur-testamentair geen recht heeft op loon. [naam executeur] kan daarom geen aanspraak maken op het wettelijk loon ingevolge 4:1048 lid 2 BW, terwijl bij de benoeming van [naam executeur] als executeur-testamentair de wijze van beloning niet werd vastgesteld. [naam executeur] heeft verwezen naar een arrest van het Hof Den Bosch van 20 juli 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:2370), waarin het Hof ingevolge artikel 4:144 lid 3 jo. 4:159 lid 3 Nederlands BW op grond van onvoorziene omstandigheden de beloning anders heeft geregeld dan bij uiterste wil of de wet is aangegeven. Het huidige Arubaanse erfrecht omtrent de executeur-testamentair (artikelen 4:1031 e.v. BW) kent deze regeling niet. Het nieuwe Arubaanse erfrecht dat nog op invoering wacht (AB 2016 no. 51: Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) in verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of aanpassing in het Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven (aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba)), bevat evenwel een soortgelijke regeling als voornoemde regeling uit het Nederlands BW (eveneens in artikel 4:144 lid 3 jo. 4:159 lid 3). Het gerecht ziet hierin aanleiding om artikel 4:144 lid 3 jo. 4:159 lid 3 Nieuw (nog niet ingevoerd) BW anticiperend toe te passen. Naar het oordeel van het gerecht is sprake van onvoorziene omstandigheden, daaruit bestaande dat belanghebbende sub 1 wegens verstrengeling van belangen is ontslagen uit zijn functie als executeur-testamentair (na eerst geschorst te zijn geweest), waarna [naam executeur] als professioneel executeur-testamentair werd benoemd door dit gerecht. Onder deze omstandigheden mag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de testamentaire bepaling, hetgeen zou betekenen dat [naam executeur] voor zijn werkzaamheden geen loon zou ontvangen, niet worden verwacht. Het gerecht zal om die reden de beloning anders regelen dan bij testament werd aangegeven.

4.2 [

naam executeur] heeft verzocht om ter bepaling van zijn loon aan te sluiten bij het loon dat aan curatoren in faillissement wordt toegekend, zoals uitgewerkt in de Faillissementsrichtlijnen. Het gerecht acht deze wijze van vaststelling van het loon redelijk en billijk. Het gerecht zal daarom bepalen dat [naam executeur] zoals verzocht recht heeft op loon conform het uurtarief zoals vastgesteld in de geldende Faillissementsrichtlijnen.

4.3

Het verzoek van [naam executeur] om hem te machtigen zijn loon ten laste van de nalatenschap te brengen acht het gerecht niet toewijsbaar. [naam executeur] heeft recht op loon na afronding van zijn werkzaamheden en na goedkeuring van de door hem te zijner tijd af te leggen van rekening en verantwoording. Indien [naam executeur] tussentijds een voorschot op zijn loon wenst, zal hij daartoe een verzoek kunnen indienen bij het gerecht.

4.4

De door [naam executeur] genoemde onkosten komen ingevolge artikel 4:1044 ten laste van de nalatenschap.

4.5

De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

bepaalt dat [naam executeur] als executeur-testamentair recht heeft op loon conform het uurtarief zoals vermeld in de geldende Faillissementsrichtlijnen;

5.2

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.3

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.4

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, ter zitting van dinsdag 24 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.