Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:220

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
25-04-2018
Zaaknummer
A.R. nr. 8 van 2017 (AUA 201601505)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Geldvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 18 april 2018

Behorend bij A.R. nr. 8 van 2017 (AUA 201601505)

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiser],

wonende te Aruba,

eiser, hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. David G. Kock,

tegen:

ABH PRODUCTION VBA h.o.d.n. Blue FM ,

gevestigd te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: Blue FM,

gemachtigde: de advocaat mr. A.A. Ruiz.

1 DE VERDERE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit diverse conclusies met onjuiste benamingen, zodat deze hierna op datum worden weergegeven:

 • -

  het tussenvonnis van 5 april 2017;

 • -

  de conclusie aan de zijde van [eiser] van 24 mei 2017;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de comparitie na antwoord gehouden op 28 juni 2017;

 • -

  de conclusie aan de zijde van Blue FM d.d. 5 juli 2017;

 • -

  de conclusie aan de zijde van [eiser] d.d. 10 oktober 2017;

 • -

  de conclusie aan de zijde van Blue FM d.d. 6 december 2017;

 • -

  de akte uitlating producties aan de zijde van [eiser] d.d. 24 januari 2018.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

Voor zover voor de beslissing van belang staan de volgende feiten als erkend of niet voldoende gemotiveerd weersproken in dit geding vast.

2.2

De heer [eiser], voormalig directeur van Blue FM, heeft op 28 april 2016 de eenmanszaak ‘[naam eenmanszaak]’ opgericht, waarvan hij sedert 10 mei 2016 als enig eigenaar staat geregistreerd.

2.3

Sinds 2014 maakt het Land gebruik van de uitzenddiensten van Blue FM om de plenaire vergadering van de Staten van Aruba uit te zenden.

2.4

Sedert 28 juni 2016 is [eiser] geen directeur meer van Blue FM, nog wel voor 30% aandeelhouder.

2.5

Een DJ die een overeenkomst ter zake propaganda binnen haalt, heeft recht op 40% commissie van de propagandaverkopen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie en reconventie

3.1 [

eiser] vordert in conventie bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad en na wijziging van eis bij conclusie van antwoord in reconventie - voor zo ver het gerecht begrijpt, nu de aangekondigde ‘akte wijziging van eis’ niet is ingediend - veroordeling van Blue FM tot betaling van een totaal bedrag van Afl. 102.241,90 en met veroordeling van Blue FM tot vergoeding van de proceskosten (waaronder de beslagkosten).

3.2 [

eiser] grondt de vordering erop dat hij - net als de andere DJ’s bij Blue FM recht heeft op 40% commissie voor de door hem aangebrachte contracten, in totaal
Afl. 67.441,90. Tevens vordert [eiser] terugbetaling van de door hem, ten behoeve van Blue FM, betaalde huurpenningen voor bij High Performance gehuurde apparatuur, zijnde een bedrag ad Afl. 34.800,00.

3.3

Blue FM voert hiertegen - kort gezegd - het volgende verweer.

Het is juist dat DJ’s bij Blue FM 40% commissie kregen, maar dit geldt niet voor de directeuren, destijds [eiser] en [directeur 2]. Directeuren hadden recht op dividend. Met [eiser] is ook geen overeenkomst tot stand gekomen waarbij [eiser] recht zou krijgen op 40% commissie. Voor zo ver het gerecht van oordeel is dat [eiser] wel recht op commissie zou hebben, dan geldt dat in ieder geval niet ten aanzien van de overeenkomst met de Staten. De overeenkomst met De Staten is niet door toedoen van [eiser] tot stand gekomen. Voor zo ver commissie verschuldigd is aan [eiser], dan is dit maximaal Afl. 3.929,70.

3.4

Blue FM vordert in reconventie en na vermeerdering van eis, veroordeling van [eiser] tot betaling van een bedrag ad Afl. 86.219,00, met veroordeling van [eiser] tot vergoeding van de proceskosten.

3.5

Blue FM stelt dat ten bedrage van Afl. 51.475,00 onverschuldigde commissie is betaald aan [eiser]. Voorts dient [eiser] een bedrag ad Afl. 17.744,00 en een bedrag ad Afl. 17.000,00 te restitueren, omdat hij dit laatst genoemde bedrag ontvangen heeft om ‘equipment’ van te kopen, maar hiervan geen facturen heeft overgelegd.

3.6 [

eiser] voert tegen de vordering in reconventie verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

in conventie en reconventie

4.1

Ontdaan van alle franje heeft dit geschil betrekking op de vraag of [eiser] recht heeft op commissie voor door hem bij Blue FM aangebrachte contracten alsmede op de door hem betaalde huurpenningen.

in conventie

4.2

Het recht op commissie van [eiser]

Tussen partijen is niet in geschil dat DJ’s aanspraak hebben op 40% commissie over de dankzij hen tot stand gekomen (propaganda)contracten met derden. [eiser] stelt dat hij, omdat hij tevens als DJ werkte, ook aanspraak heeft op deze commissie. Blue FM betwist deze stelling en stelt zich primair op het standpunt dat de commissie afspraak niet geldt voor de directeuren, omdat zij recht op dividend (zouden) hebben.

4.3

Vast staat dat Blue FM aan beide directeuren, [directeur 2] en [eiser], regelmatig commissie heeft uitbetaald. Dit volgt niet alleen uit de vordering in reconventie, maar ook uit sustenu 3 van de conclusie van dupliek in conventie/akte uitlating producties in reconventie. Hier is te lezen: ‘In die tijd ging het financieel goed met Blue FM en besloot [directeur 2] ook zich zelf wat uit te betalen, zulks eveneens onder de noemer ‘commissie’. Hiervan zegt [directeur 2] thans dat ‘dit niet bedoeld was als commissie, maar als een voorschot op de dividend uitkering dan wel als een lening’-. Het gerecht acht deze stelling ongeloofwaardig. Niet valt in te zien waarom een betaling omschreven wordt als ‘commissie’ wanneer ‘een voorschot op dividend’ respectievelijk ‘een lening’ wordt bedoeld. Bovendien vermag het gerecht niet in te zien waarom deze ‘omissie’ dan herhaaldelijk heeft plaatsgevonden. Een directeur van een vennootschap dient zorg te dragen voor een deugdelijke en betrouwbare administratie en hierbij past het niet om uitbetalingen aan je zelf en de mededirecteur te doen met een onjuiste omschrijving. Dit schept verwarring en kan bovendien fiscale implicaties hebben. Het gerecht is dan ook van oordeel dat de stelling van Blue FM (lees [directeur 2]) inhoudende dat de directeuren geen recht hadden op commissie ‘pour besoin de la cause’ is aangevoerd. Aldus wordt er vanuit gegaan dat beide directeuren, voor zo ver zij tevens als DJ werkzaamheden verrichten, recht hadden op 40% commissie over de door hen aangebrachte contracten.

4.4

De volgende vraag die beantwoord dient te worden luidt of [eiser] recht heeft op de door hem gevorderde commissie ad Afl. 67.441,90.

4.5

Met [eiser] is het gerecht van oordeel dat het contract tussen Blue FM en De Staten tot stand is gekomen dankzij [eiser]. Hiertoe sterkt het volgende. [eiser] heeft op 24 mei 2013 een e-mail verzonden waarin hij aanbiedt om de statenvergadering uit te zenden tegen een uurtarief van Afl. 350,00. Bij e-mail van 24 mei 2013 bericht de [lid van staten] dat De Staten de offerte accepteert, onder de voorwaarde dat alleen wordt betaald voor de uitgezonden vergaderingen. Deze voorwaarde wordt door [eiser] geaccepteerd, waarna tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Voorts staat vast dat Blue FM steeds aan [eiser] commissie heeft betaald over de aan De Staten gefactureerde bedragen. Hiermee erkent Blue FM in feite dat [eiser] degene is geweest die het contract tot stand heeft gebracht maar ook dat [eiser] recht had op commissie. Voorts staat als onweersproken vast dat het [eiser] is geweest die de vergaderingen uitzond.

4.6 [

eiser] stelt dat De Staten aan Blue FM een bedrag ad Afl. 160.303,00 hebben betaald. Aldus heeft hij recht op Afl. 64.121,20. Nu Blue FM de hoogte van deze gevorderde commissie verder niet heeft weersproken, wordt dit bedrag toegewezen.

4.7 [

eiser] maakt tevens aanspraak op een bedrag ad Afl. 3.320,70 aan commissie.

Dit bedrag is eveneens toewijsbaar, nu Blue FM hiertegen geen separaat verweer tegen heeft gevoerd. Integendeel, Blue FM erkent dat [eiser] nog recht heeft op een bedrag ad Afl. 3.929,70, zijnde 40% commissie van door [eiser] binnengehaalde (andere) contracten (zie tweede alinea pagina 3 van de conclusie van repliek in reconventie).

De door [eiser] betaalde huurpenningen

4.8

Behalve commissie vordert [eiser] een bedrag ad Afl. 34.800,00 wegens door hem voorgeschoten huurpenningen in verband door Blue FM gehuurde apparatuur van High Performance. Ter onderbouwing van deze vordering heeft [eiser] als productie M bij conclusie van antwoord in reconventie een verklaring overgelegd van [verhuurder] d.d. 14 december 2016. Hierin verklaart [verhuurder] dat High Performance sinds juni 2013 apparatuur verhuurt voor het exploiteren van Blue FM, dat onder beheer staat van ABH Productions VBA en dat hij de betalingen tot 1 november 2015 altijd via [eiser] heeft ontvangen.

4.9

Blue FM betwist niet dat zij de door High Performance ter beschikking gestelde apparaten in gebruik heeft. Blue FM stelt slechts dat zij niets weet van de facturen. Volgens Blue FM zou [eiser] hebben gezegd dat er geen huur betaald hoefde te worden. Voorts stelt Blue FM dat [eiser] statutair niet bevoegd was om de huurovereenkomst aan te gaan.

4.10

De stelling van Blue FM dat [verhuurder] onder een hoedje speelt met [eiser] wordt als suggestief en onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen. Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, vermag het gerecht niet in te zien waarom de verklaring van [verhuurder], zijnde een van de twee directeuren van High Performance, niet op waarheid zou berusten. Voorts vermag het gerecht evenmin inzien waarom High Performance de apparatuur kosteloos aan Blue FM ter beschikking zou stellen. Wat hier verder ook van zij, nu Blue FM deze stelling verder niet feitelijk heeft onderbouwd, wordt dit verweer als onvoldoende gemotiveerd verworpen.

4.11

Blue FM stelt voorts dat [eiser] statutair niet bevoegd was om deze huurovereenkomst met High Performance te sluiten. Ingevolge artikel 15 lid o van de statuten (productie 10 bij conclusie van repliek/vermeerdering van eis in reconventie) is een directeur niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen die een bedrag van Afl. 25.000,00 te boven gaan of waardoor de vennootschap langer dan een jaar wordt verbonden. Het gaat in casu om een duurovereenkomst die langer dan een jaar heeft geduurd en waarvoor [eiser] dan ook in beginsel de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig had. Nu Blue FM gedurende de gehele periode gebruik heeft gemaakt van de door [eiser] gehuurde apparatuur, houdt het gerecht het ervoor dat Blue FM stilzwijgend heeft ingestemd met de door [eiser] gesloten huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst was dan ook aangegaan ten behoeve van de exploitatie van Blue FM en betreft een zakelijk belang. Niet valt in te zien waarom [eiser] deze kosten persoonlijk zou moeten dragen. Het gevorderde bedrag, waarvan de hoogte niet is betwist, ad Afl. 34.800,00 wordt dan ook toegewezen.

4.12

Uit het voorgaande volgt dat Blue FM veroordeeld wordt tot betaling aan [eiser]van een bedrag ad Afl. 102.241,90.

4.13

Blue FM wordt nu zij in het ongelijk is gesteld, in de kosten van conventie veroordeeld.

in reconventie

4.14 [

eiser] stelt dat de eisvermeerdering tardief is, doch deze stelling wordt verworpen. Ingevolge het bepaalde in artikel 109 Rv kan de eis gewijzigd worden, zolang de rechter geen eindvonnis heeft gewezen en deze niet in strijd is met een goede procesorde. In casu heeft [eiser] de kans gekregen zich te weren tegen de gewijzigde eis hetgeen hij ook heeft gedaan. [eiser] is derhalve niet in zijn belangen geschaad, zodat de eiswijziging toelaatbaar is.

4.15

In reconventie vordert Blue FM [eiser] te veroordelen tot betaling van een bedrag ad Afl. 86.219,00. Dit bedrag is opgebouwd uit diverse posten, die hierna successievelijk besproken worden.

Een bedrag ad Afl. 51.475,00 zijnde onverschuldigd betaalde provisie.

4.17

Zoals reeds overwogen in conventie heeft [eiser] (net zoals [directeur 2]) aanspraak op commissie over de door hem binnen gehaalde contracten, waaronder het contract met De Staten. Voor zo ver Blue FM een bedrag ad Afl. 51.475,00 van [eiser] terug vordert wegens onverschuldigde commissie, ontbeert deze vordering dan ook zowel een feitelijke als juridische grondslag, zodat deze afgewezen wordt.

4.18

Blue FM maakt voorts aanspraak op restitutie van een bedrag ad Afl. 17.744,00.

Dit bedrag komt naar het oordeel van het gerecht uit de lucht vallen, nu elke toelichting op de herkomst cq samenstelling van dit bedrag ontbreekt. Om deze reden wordt dit bedrag als zijnde onvoldoende feitelijk onderbouwd afgewezen.

4.19

Tot slot maakt Blue FM aanspraak op restitutie van een bedrag ad Afl. 17.000,00. Dit bedrag heeft Blue FM aan [eiser] voorgeschoten om apparatuur van te kopen. Volgens Blue FM heeft [eiser] deze apparatuur nooit geleverd.

4.20

Vast staat dat [eiser] het bedrag van Afl. 17.000,00 in 2013 heeft ontvangen, teneinde equipment te kopen. [eiser] stelt dat hij met dit bedrag ter waarde van
Afl. 8.529,00 equipment heeft gekocht en een bedrag ad Afl. 3.463,00 aan travel expenses heeft uitgegeven. Volgens [eiser] volgt het bedrag ad Afl. 8.529,00 uit de balans 2013. Voorts stelt [eiser] dat hij van dit voorschot een bedrag van Afl. 5.000,00 aan [directeur 2] heeft gegeven.

4.21

Blue FM betwist dat het bedrag dat op de balans voorkomt, ad Afl. 8.529,00, de door [eiser] gekochte equipment betreft. Volgens Blue FM is dat de waarde van de inventaris. Volgens Blue FM heeft [eiser] nimmer rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het bedrag Afl. 17.000,00. Volgens Blue FM heeft [eiser] wel een bedrag van Afl. 5.000,00 aan [diecteur 2] verstrekt, doch dit was - aldus Blue FM – niet afkomstig van de geleende Afl. 17.000,00.

4.22

Met Blue FM is het gerecht van oordeel dat de toelichting die [eiser] geeft op de besteding van het bedrag ad Afl. 17.000,00 niet plausibel is. Het lag op zijn weg om de facturen van de gekochte apparatuur in het geding te brengen, evenals die van de reis- en verblijfkosten. [eiser] heeft dit evenwel verzuimd. Wat betreft het bedrag ad

Afl. 5.000,00 -, waarvan [eiser] stelt dat hij dit van het voorschot ad Afl. 17.000,00 aan [directeur] heeft verstrekt - heeft het volgende te gelden. Uit productie I (conclusie van antwoord in reconventie) volgt dat op 19 juli 2013 een bedrag ad Afl. 17.000,00 aan [eiser] is overgeboekt. Uit productie J van vermelde conclusie volgt voorts dat op 5 augustus 2013 een bedrag van Afl. 5.000,00 is gedebiteerd van de rekening van [eiser]. Volgens [eiser] is dit bedrag direct daarna aan [directeur 2] overhandigd. Blue FM erkent dat [directeur 2] een bedrag ad Afl. 5.000,00 heeft ontvangen van [eiser], maar stelt dat op een ander moment is geweest. Hoe het ook zij, vaststaat dat [eiser] kort na ontvangst van het voorschot ad Afl. 17.000,00 aan [directeur 2] Afl .5.000,00 heeft overhandigd. Aangenomen wordt dat dit bedrag is betaald uit het voorschot van Afl. 17.000,00 zodat [eiser] over een bedrag ad Afl. 12.000,00 rekening en verantwoording verschuldigd is. [eiser] heeft tot op heden geen ter zake doende uitleg gegeven over de besteding van Afl .12.000,00 zodat hij dit bedrag dient teug te betalen aan Blue FM.

4.23

Uit het voorgaande volgt dat Blue FM grotendeels in het ongelijk is gesteld.

Om deze reden wordt zij in de kosten van reconventie veroordeeld.

in conventie en reconventie

4.24

Nu de vorderingen over en weer voortvloeien uit hetzelfde feitencomplex komen de toegewezen vorderingen voor verrekening in aanmerking. Dit heeft tot gevolg dat Blue FM veroordeeld wordt tot betaling aan [eiser] van een bedrag ad Afl. 90.241,90.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie en reconventie

5.1

veroordeelt Blue FM - na verrekening met de toegewezen vordering in reconventie - tot betaling aan [eiser] van een bedrag van Afl. 90.241,90;

5.2

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.3

wijst het meer of anders gevorderde af;

in conventie

5.4

veroordeelt Blue FM in de kosten van conventie, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiser] worden begroot op Afl. 750,00 aan griffierecht en Afl. 4.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

in reconventie

5.5

veroordeelt Blue FM in de kosten van reconventie, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiser] worden begroot op Afl. 3.000,00 aan salaris van de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.