Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:206

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
A.R. 1418 van 2017 / AUA201701402
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verkeersongeval, alcoholgebruik, veroorzaker van het ongeval, bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0341
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 april 2018

Behorend bij A.R. 1418 van 2017 / AUA201701402

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA&A) N.V.

te Aruba,

hierna te noemen Citizens,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna te noemen: [Gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 februari 2018;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie van partijen op 27 februari 2018.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 17 mei 2011 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij de auto van [gedaagde] met nummerplaat A-[kentekennummer 1] was betrokken. Bestuurder was [gedaagde].

Ten tijde van het ongeval was de auto van [gedaagde] verzekerd bij Citizens. Door het ongeval is schade veroorzaakt aan motorvoertuigen van derden, welke schade door Citizens is vergoed. De som van de vergoede schade en de in verband daarmee gemaakte kosten bedraagt Afl. 12.084,19. In de polisvoorwaarden (artikel 7 van onderdeel C) is de volgende uitsluitingsclausule opgenomen: “damage arisen during the driving of the “Motor Vehicle”, by the “Insured”, after the use of intoxicants or of any drug or stimulant, of after the “Insured” was evidently incapable of driving the “Motor Vehicle” due to other causes, for which he has been condemned.”

2.2

In het op ambtseed opgemaakte mutatierapport van de politie van 21 mei 2011 is de volgende omschrijving van het ongeval opgenomen:

“De cp. dir. de surv. thv. [adres], voor een aanr. m.p.o. tp. bleek dat de best. van de A-[kentekennummer 2], in westelijke richting over de [plaats] reed. Thv. het perceel voornoemd, begon de best. naar links te sorteren om linksaf te slaan. De best. van de A-[kentekennummer 1], die achter de A-[kentekennummer 2] reed, regelde zijn snelheid niet zodanig met gevolg dat hij tegen de achterzijde van de A-[kentekennummer 2] aanbotste. Door de klap, sloeg de A[kentekennummer 2] naar voren en botste tegen de tegenligger, de A-[kentekennummer 3], die op dat moment vanuit westelijke richting naderde. Als gevolg van de aanr. raakten de best. gewond. De best. van de A-[kentekennummer 2] klaagde over nek- en rugpijn en de best. van de A-[kentekennummer 1] liep verschillende snijverwondingen op over zijn lichaam. Gezien zijn toestand werd hij door pers. van de ambulancedienst met spoed naar de H.O.H. vervoerd, doordat zij vreesden dat het slachtoffer inwendige verwondingen had opgelopen. De best. van de A-[kentekennummer 2] werd ook door een ambulancedienst naar de H.O.H. vervoerd.”

Verder is in dat rapport [Gedaagde] als veroorzaker van het ongeval aangemerkt en is de vraag naar zijn alcoholgebruik bevestigend beantwoord.

2.3

In het accident report van 19 mei 2011 is het vakje “yes” aangekruist na de vraag “Was alcohol involved?” Daarbij is als toelichting vermeld: “tomé algo de trago.” Dit rapport is door een medewerker van Citizens ingevuld in aanwezigheid van [Gedaagde] en door laatstgenoemde ondertekend.

2.4

Bij brief van 4 juni 2014, door [gedaagde] ontvangen op 7 juni 2014, heeft Citizens, door tussenkomst van de naamloze vennootschap Century Collections N.V. (hierna: Century), aan [Gedaagde] een bedrag van Afl. 14.140,17 (Afl. 12.084,19 vermeerderd met kosten) in rekening gebracht, en daarbij per 18 juni 2014 verschuldigdheid van wettelijke rente aangezegd.

2.5

Zijdens [gedaagde] zijn op dit bedrag geen betalingen gedaan.

3 DE VORDERING EN HET VERWEER

3.1

Citizens vordert – uitvoerbaar bij voorraad – [gedaagde] te veroordelen tot betaling van Afl. 12.084,19, vermeerderd met rente en kosten.

3.2

Aan deze vordering legt Citizens het hiervoor onder 2 weergegeven feitencomplex ten grondslag.

3.3 [

Gedaagde] heeft verzocht om verlof om kosteloos te procederen. Verder heeft hij gemotiveerd verweer gevoerd. [Gedaagde] betwist dat hij de veroorzaker is van het ongeval en dat hij daaraan voorafgaand alcoholhoudende drank heeft genuttigd.

4 DE BEOORDELING

4.1

In de vordering van Citizens ligt besloten dat zij [gedaagde] aanmerkt als de veroorzaker van het ongeval. [Gedaagde] heeft betwist de veroorzaker te zijn geweest van het ongeval. Ter zitting heeft hij daarvoor de volgende toelichting gegeven. Omdat de bestuurder van de A-[kentekennummer 2], waar hij achter reed, vanaf de weg linksaf een oprit op wilde rijden, diende deze, alvorens dat te doen, eerst rechts voor te sorteren, derhalve rechts van de weg af te gaan, en, nadat al het verkeer uit beide richtingen gepasseerd was, weer de weg op te rijden om de desbetreffende oprit in te rijden.

4.2

Het gerecht acht aldus door [gedaagde] de met het mutatierapport van de politie onderbouwde stelling van Citizens onvoldoende gemotiveerd betwist. In dat rapport is vermeld dat en waarom gedaagde als veroorzaker van het ongeval is aan te merken, in het bijzonder omdat hij zijn snelheid niet voldoende heeft geregeld, waardoor hij tegen de voor hem rijdende auto is aangereden. [Gedaagde] heeft onvoldoende aangevoerd dat en waarom in het mutatierapport van een onjuiste uitleg van de geldende verkeersregels is uitgegaan. Evenmin heeft hij te kennen gegeven op welke verkeersregel of andere norm het door hem voorgestane rijgedrag bij het linksaf slaan is gegrond.

4.3

Uitgaande van een strikt taalkundige uitleg, wordt met artikel 7 van onderdeel C van de polisvoorwaarden dekking uitgesloten indien de verzekerde met het motorvoertuig heeft gereden na ieder gebruik van alcohol. Desgevraagd heeft Citizens ter comparitie evenwel toegelicht dat deze bepaling zo dient te worden begrepen, dat van dekking wordt uitgesloten schade die is ontstaan indien de verzekerde het desbetreffende motorvoertuig bestuurde onder invloed van meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol. [Gedaagde] heeft deze uitleg niet betwist.

4.4

Gelet op het hiervoor onder 4.3 overwogene, dient, ter beantwoording van vraag of dekking van de schade door artikel 7 van onderdeel C van de polisvoorwaarden is uitgesloten, vast te staan dat [gedaagde] ten tijde van het ongeval onder invloed was van meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol. Gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Landsverordening wegverkeer, betekent dit dat [gedaagde] onder zodanige invloed verkeerde van alcohol, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht (eerste lid), dan wel dat [gedaagde] zoveel alcoholhoudende drank had gedronken, dat het alcoholgehalte van zijn adem dan wel zijn bloed hoger was dan de daarvoor gestelde wettelijke normen (tweede lid).

Aan haar stelling dat dat het geval was, heeft Citizens het volgende ten grondslag gelegd. In de eerste plaats heeft Citizens verwezen naar het mutatierapport van de politie, waarin is vermeld dat aan de zijde van [gedaagde] sprake was van alcoholgebruik. Verder heeft Citizens verwezen naar voormeld accident report, waarin is vermeld dat [gedaagde] alcohol had gedronken.

[Gedaagde] heeft betwist voorafgaand aan het ongeval alcoholhoudende drank te hebben gedronken. [Gedaagde] kan erkennen dat zijn gedrag vlak na het ongeval de dienstdoende politieagenten de indruk heeft kunnen geven dat hij onder invloed was van alcohol. Dit gedrag werd echter veroorzaakt door de impact van de botsing en zijn opgelopen verwondingen. Daardoor was hij op dat moment niet geheel helder en zeer duizelig, aldus [gedaagde]. Verder voert hij aan dat hij in antwoord op de vragen van een medewerker van Citizens bij het invullen van het accident report weliswaar te kennen heeft gegeven wat te hebben gedronken, maar dat hij niet had begrepen dat de vraag zag op het drinken van alcoholhoudende drank.

4.5

Gelet op het hiervoor onder 4.4 overwogene, acht het gerecht door [gedaagde] voldoende gemotiveerd betwist dat hij meer alcoholhoudende drank dan wettelijk toegestaan had gedronken. Uit het mutatierapport van de politie noch uit het accident report valt op zichzelf af te leiden dat dat het geval was. Voorts heeft [gedaagde] voor de bevindingen in het mutatierapport een mogelijke andere verklaring gegeven. Het gerecht volgt de betwisting van [gedaagde] echter niet zover dat hij daarmee voldoende gemotiveerd heeft betwist überhaupt alcoholhoudende drank te hebben gedronken. In dit verband wordt betekenis toegekend aan zijn verklaring in het accident report wat te hebben gedronken. [Gedaagde] heeft niet aannemelijk gemaakt dat het hem bij het beantwoorden van de desbetreffende vraag niet duidelijk was dat het ging om alcoholhoudende drank. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze vraag luidde: “Was alcohol involved?”, dat het daarachter staande vakje “yes” was aangekruist en dat de door [Gedaagde] in deze context gebruikte term “trago” naar het algemeen spraakgebruik hier te lande voorbehouden is aan alcoholhoudende drank.

4.6

Op grond van artikel 129 Rv rust op Citizens de bewijslast dat [gedaagde] voorafgaand aan het ongeval meer alcoholhoudende drank had gedronken dan wettelijk toegestaan. Nu, zoals hiervoor onder 4.5 is overwogen, haar stellingen ter zake gemotiveerd zijn betwist, acht het gerecht deze vooralsnog niet vast komen te staan. Het gerecht zal Citizens tot het bewijs daarvan toelaten. Dat betekent dat Citizens feiten en omstandigheden dient te bewijzen die de conclusie rechtvaardigen dat ten tijde van het door [gedaagde] op 17 mei 2011 veroorzaakte ongeval [gedaagde] onder zodanige invloed verkeerde van alcohol, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht dan wel dat [gedaagde] zoveel alcoholhoudende drank had gedronken, dat het alcoholgehalte van zijn adem dan wel zijn bloed hoger was dan de daarvoor gestelde wettelijke normen.

4.7

Gezien het door [gedaagde] overgelegde bewijs van onvermogen, wordt hem verlof verleend om kosteloos te procederen.

4.8

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

het gerecht:

laat Citizens toe feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit volgt dat ten tijde van het door [gedaagde] op 17 mei 2011 veroorzaakte ongeval [gedaagde] onder zodanige invloed verkeerde van alcohol, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht dan wel dat [gedaagde] zoveel alcoholhoudende drank had gedronken, dat het alcoholgehalte van zijn adem dan wel zijn bloed hoger was dan de daarvoor gestelde wettelijke normen;

verwijst de zaak naar de rol van 9 mei 2018 voor akte uitlating bewijslevering (P1) zijdens Citizens;

verleent aan [gedaagde] verlof om kosteloos te procederen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.