Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:204

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
11-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
AR no. 3090 van 2016/AUA201600647
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, aanneemovereenkomst, niet tijdig opgeleverd, tekortkomingen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 11 april 2018

Behorend bij AR no. 3090 van 2016/AUA201600647

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres],

wonende te Aruba,

eiseres,

hierna te noemen: “Eiseres”,

gemachtigde: mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap ARCON N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna te noemen: “Arcon”,

gemachtigde: thans mr. R. Kock.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot en met 19 april 2017 blijkt uit het tussenvonnis van die datum. Op 30 mei 2017 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Nadat partijen zich ter rolle hebben uitgelaten dat zij geen minnelijke regeling hebben bereikt, hebben partijen conclusies van re- en dupliek ingediend.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn een aanneemovereenkomst gedateerd 31 juli 2015 aangegaan op basis waarvan Arcon voor een aanneemsom van Afl. 129.375,- een woning voor [eiseres] zou bouwen te [plaats] in Aruba. Partijen zijn overeengekomen dat het project binnen vier maanden na de eerste betaling opgeleverd zou worden, derhalve begin juni 2016.

2.2

Bij emailbericht van 23 juni 2016 heeft de directeur van Arcon aan [eiseres] bericht dat het project stil lag wegens financiële problemen zijdens Arcon. Arcon gaf aan de verloren tijd tegemoet te komen met 1 maand huur en dat het project zo snel mogelijk geleverd zou worden.

2.3

Bij emailbericht van 22 juli 2016 heeft de directeur van Arcon aan [eiseres] bericht dat hij er voor zou zorgen dat het project binnen 5 weken afgerond zou worden. Voorts berichtte hij dat de septic tank duurder uitviel (Afl. 3.500,--) en dat hij bereid was die kosten op zich te nemen en tevens tweemaal Afl. 1.000,-- voor de vertraging.

2.4

Bij emailbericht van 26 juli 2016 heeft [eiseres] aan de directeur van Arcon bericht dat zij wegens het niet volgens contract en bouwaanvraag werken genoodzaakt was een expert in te schakelen en dat zij wenste dat er geen werkzaamheden zouden worden verricht totdat de expert zijn rapport zou hebben uitgebracht.

2.5

De door [eiseres] ingeschakelde expert heeft op 9 augustus 2016 een rapport uitgebracht. In dit rapport staat onder meer vermeld:

“(..)

Of the completed items some are not done correct and/or according to the contract and/or according to agreement:

- Ceiling: the ceiling in the living-kitchen should be an “open ceiling”, meaning a cathedral ceiling. Gypsum board (sheetrock) should only be in the bedrooms and bathrooms. Instead a lowered ceiling is installed in the living-kitchen.

- Interior water lines should be copper. Instead these are installed in plastic.

- The septic tank at the front right side (bedroom side) of the house. Instead the PVC sewer pipes are installed to the left.

(..)

Payments

The payment of phases to the contractor represent 80% of the total construction costs.

The unfinished items are estimated at awg. 47,235.00. This is 37% of the total construction sum.

This implies that the contractor has received awg. 21,360.00 (17%) to much!

This is without taking into account the errors!

(..)”

2.6

Naar aanleiding van het door de door [eiseres] ingeschakelde expert uitgebrachte rapport heeft op 30 augustus 2016 een bespreking tussen partijen en de deskundige plaatsgevonden.

2.7

De expert heeft namens [eiseres] een nieuw contract opgesteld en dit ter ondertekening aan Arcon aangeboden. Arcon was het niet eens met de inhoud van dit contract en heeft niet getekend.

2.8

Bij brief van 3 november 2016 heeft de gemachtigde van [eiseres] Arcon in gebreke gesteld en gesommeerd om binnen 30 dagen de woning af te bouwen conform overeenkomst en met herstel van de gebreken genoemd in het rapport van de expert, bij gebreke waarvan buitengerechtelijke ontbinding van de aanneemovereenkomst werd aangezegd.

3 DE VORDERING EN STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Eiseres] vordert, samengevat, na vermindering van eis dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

- voor recht verklaart dat de overeenkomst rechtsgeldig door [eiseres] buitengerechtelijk is ontbonden, dan wel de overeenkomst alsnog per 3 december 2016 ontbindt;

- Arcon veroordeelt om aan [eiseres] te betalen het bedrag van Afl. 57.656,80,

met veroordeling van Arcon in de proceskosten.

3.2 [

Eiseres] legt samengevat het volgende ten grondslag aan haar vordering. Arcon heeft de werkzaamheden niet tijdig en niet conform de bouwtekening afgerond. [Eiseres] heeft daarom een expert ingeschakeld. De door [eiseres] ingeschakelde expert heeft berekend dat [eiseres] heeft betaald voor 80% van het werk, terwijl slechts 63% van het werk was uitgevoerd. Daarnaast heeft de expert een aantal gebreken geconstateerd. [Eiseres] heeft Arcon in de gelegenheid gesteld om de gebreken te herstellen. Nu Arcon heeft nagelaten, was [eiseres] bevoegd om de aanneemovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. [Eiseres] heeft een ander bedrijf gevonden dat de woning is gaan afbouwen. De kosten daarvan bedragen Afl. 57.656,80.

3.3

Arcon voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten.

3.4

Op de stellingen van partijen zal in het hiernavolgende voor zover nodig nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Tussen partijen staat vast dat Arcon het werk niet tijdig heeft opgeleverd. Tevens staat vast dat Arcon bepaalde werkzaamheden niet conform contract heeft uitgevoerd. Arcon erkent dat zij voor de waterleidingen in het huis ander materiaal, te weten plastic in plaats van koper, had gebruikt zonder overleg met [eiseres]. Voorts had Arcon de rioleringsbuizen naar de beoogde septic tank op een andere plaats aangelegd (rechts in plaats van links voor het huis). Arcon heeft bij conclusie van dupliek betoogd dat partijen dit in goed in overleg hadden besloten, maar het gerecht gaat aan deze tardieve stelling voorbij omdat [eiseres] daar niet meer op heeft kunnen reageren. Overigens valt deze stelling van Arcon ook niet te rijmen met haar stelling dat zij had aangeboden om de meerkosten van het graven uit harde klip voor haar rekening te nemen. Zonder nadere toelichting die is uitgebleven valt niet in te zien waarom [eiseres] dan nog akkoord zou zijn gegaan met een andere locatie. Het verweer van Arcon dat er ten aanzien van de septic tank sprake is geweest van een onvoorziene omstandigheid die niet aan Arcon kon worden toegerekend en waardoor zij aanspraak had op een verhoogde aanneemsom wordt verworpen. Het feit dat het moeilijker graven was levert in de gegeven omstandigheden geen onvoorziene omstandigheid op. Het is een feit van algemene bekendheid dat harde klip op Aruba voorkomt. Het had op de weg van Arcon als aannemer gelegen om ter zake een voorbehoud te maken in de aanneemovereenkomst, nu er geen bodemonderzoek werd uitgevoerd voorafgaand aan het sluiten van de aanneemovereenkomst. Ook ten aanzien van het plafond in de keuken gaat het gerecht voorbij aan de tardieve stelling van Arcon bij conclusie van dupliek dat zij een sheetrockplafond in de keuken heeft aangebracht omdat [eiseres] spotlichten in de keuken wilde hebben. [Eiseres] heeft ook op deze stelling niet meer kunnen reageren. Overigens heeft Arcon niet gesteld dat de wijziging naar een sheetrockplafond werd overeengekomen met [eiseres].

4.2

Naar aanleiding van de inhoud van de emailberichten van 23 juni 2016 en 22 juli 2016 van Arcon, in samenhang met het feit dat bepaalde werkzaamheden niet conform overeenkomst werden uitgevoerd, kon [eiseres] in redelijkheid besluiten om het werk stil te laten leggen, opdat zij advies van een expert kon inwinnen over het uitgevoerde en nog uit te voeren werk. Partijen hebben naar aanleiding van het rapport van de expert om de tafel gezeten, maar hebben geen oplossing bereikt. Uiteindelijk heeft [eiseres] Arcon in gebreke gesteld en gesommeerd om het werk binnen 30 dagen conform overeenkomst met herstel van de geconstateerde gebreken uit te voeren. Arcon is door het nalaten daarvan in verzuim komen te verkeren. Het verweer van Arcon dat zij niet in verzuim is geraakt, omdat [eiseres] een onredelijk schikkingsaanbod in de vorm van een nieuwe overeenkomst had aangeboden, wordt verworpen, omdat [eiseres] Arcon niet heeft gesommeerd om een nieuwe overeenkomst aan te gaan of na te komen. Arcon heeft bij conclusie van dupliek ook nog aangevoerd dat zij heeft aangeboden om de geconstateerde gebreken kosteloos aan te passen. Ook aan deze tardieve stelling gaat het gerecht voorbij, omdat ook hier weer geldt dat [eiseres] niet heeft kunnen reageren op deze stelling, terwijl Arcon bovendien niet heeft betwist dat zij na de sommatiebrief niets meer van zich liet horen. Indien Arcon daadwerkelijk bereid was om de geconstateerde gebreken (lees: wijzigingen in het oorspronkelijke werk) alsnog conform overeenkomst uit te voeren en het werk af te maken, dan had het op haar weg gelegen om op de sommatiebrief te reageren en het werk daadwerkelijk conform overeenkomst af te maken.

4.3

Het gerecht is van oordeel dat de in de sommatiebrief vermelde tekortkomingen van Arcon, het niet afronden en herstellen van het werk conform de overeenkomst, voldoende ernstig waren om een ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Het gerecht zal de gevorderde verklaring voor recht dan ook toewijzen. Arcon heeft haar stelling dat zij meer werk heeft geleverd dan waar zij betaling voor heeft ontvangen, hetgeen tot een vergoedingsplicht van [eiseres] ex artikel 6:272 BW zou kunnen leiden, niet nader onderbouwd, terwijl uit het rapport van de expert gespecificeerd volgt dat [eiseres] meer heeft betaald dan aan werk werd uitgevoerd. Arcon heeft het rapport op dit onderdeel niet gemotiveerd bestreden.

4.4

Arcon is door haar tekortkoming schadeplichtig geworden jegens [eiseres]. [Eiseres] heeft een andere aannemer ingeschakeld om het werk af te ronden. Arcon heeft bij conclusie van dupliek ten onrechte gesteld dat de rechter ter comparitie zou hebben aangegeven dat [eiseres] hoogstens recht heeft op Afl. 18.000,-. Het gerecht zal thans tot begroting van de schade overgaan. De onderliggende aanneemovereenkomst met de andere aannemer is door [eiseres] in het geding gebracht. [Eiseres] heeft daarbij onweersproken gesteld dat deze aannemer is goedgekeurd door de hypotheekverstrekkende bank. De aannemer zou de resterende werkzaamheden afronden voor een aanneemsom van Afl. 43.950,- exclusief de kosten voor de keuken, voordeur, achterdeur, ramen en de installatie daarvan. Die werkzaamheden zijn afzonderlijk geoffreerd voor een totaalbedrag Afl. 13.706,- (4.000 + 7.347 + 2.359). Arcon heeft onvoldoende ingebracht tegen deze aanneemsom en kosten. Zij heeft volstaan met de stelling dat een veel hogere prijs is gecontracteerd en dat extra werkzaamheden zijn overeengekomen die niet in de aanneemovereenkomst tussen Arcon en [eiseres] bedongen zijn, waaronder het schoonmaken en opruimen van het perceel. Echter, blijkt uit de oorspronkelijke aanneemovereenkomst tussen Arcon en [eiseres] dat de post “general cleaning and project delivery” werd overeengekomen, hetgeen het schoonmaken en opruimen van het perceel inhoudt. Dat de tweede aannemer een hogere contractsprijs rekent kan niet aan [eiseres] worden toegerekend. Gesteld noch gebleken is dat deze contractprijs onredelijk is, te minder daar [eiseres] onweersproken heeft gesteld dat de nieuwe aannemer door de hypotheekverstrekkende bank is goedgekeurd.

4.5

De schade die [eiseres] heeft geleden en door Arcon vergoed dient te worden, bestaande uit de meerkosten voor het afronden van het werk door een tweede aannemer, wordt als volgt begroot door het gerecht:

Betaald aan Arcon Afl. 103.500,00

Kosten afmaken/herstellen (43.950 + 13.706) Afl. 57.656,80

Totale kosten Afl. 161.156,80

Oorspronkelijk aanneemsom Afl. 129.375,00 -/-

Geleden schade Afl. 31.781,80

Het gerecht zal dan ook een bedrag van Afl. 31.781,80 toewijzen, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente. Het meer gevorderde wordt afgewezen.

4.6

Arcon dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van [eiseres], te dragen, welke kosten worden begroot op Afl. 750,- aan griffierechten, Afl. 187,95 aan oproepingskosten en Afl. 3.750,- aan gemachtigdensalaris (2,5 punt bij tarief 5).

5 DE BESLISSING

Het Gerecht,

5.1

verklaart voor recht dat de aanneemovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig door [eiseres] buitengerechtelijk is ontbonden;

5.2

veroordeelt Arcon om aan [eiseres] te betalen het bedrag van Afl. 31.781,80 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 december 2016 tot aan de dag van algehele voldoening;

5.3

veroordeelt Arcon in de proceskosten, gevallen aan de zijde van [eiseres] en tot op heden begroot op Afl. 750,- aan griffierechten, Afl. 187,95 aan oproepingskosten en Afl. 3.750,- aan gemachtigdensalaris;

5.4

verklaart de veroordelingen onder 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

5.5

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 11 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.