Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:179

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-02-2018
Datum publicatie
11-04-2018
Zaaknummer
A.R. 1356 van 2017/AUA201701288
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Regres verzekeringsmaatschappij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 28 februari 2018

Behorend bij A.R. 1356 van 2017/AUA201701288

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA&A) N.V.),

gevestigd te Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: Citizens,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

[Gedaagde],

wonende te Aruba, [adres],

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [Gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 oktober 2017;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie op 1 november 2017;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie op 17 januari 2018;

- het medisch verslag van de poliopname van [Gedaagde] op 8 maart 2009, ingediend ter zitting op 17 januari 2018.

1.2

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[Gedaagde] is bij Citizens een verzekering aangegaan op grond van de Landsverordening Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (AB 1999, GT 12), hierna te noemen ‘LAM’, onder polisnummer [polisnummer], voor de auto met kenteken [1].

2.2

Op 8 maart 2009 raakte [Gedaagde] met de auto met kenteken [1] betrokken bij een verkeersongeval, waarbij de auto met kenteken [2] schade heeft opgelopen.

2.3

In het politierapport (Mutatie nr. 209007947) is onder meer het volgende opgenomen: ‘De best. Van de 13.1 riekte naar alc. houdende drank’.

(onder 13.1 is de naam van [Gedaagde] vermeld)

2.4

In het medisch verslag van de poliopname van [Gedaagde] op 8 maart 2009 is onder meer te lezen: diagnose; ‘fors onder invloed van alcohol (Bedwelmd).

Medisch beleid: Pt moet geen of minder alcohol drinken.’

2.5

Punt 7 onder Part C Exclusions van de polisvoorwaarden bepaalt dat ‘from the insurance shall be excluded: ‘damage arisen during the driving of the ‘Motor Vehicle”, by the “Insured”, after the use of intoxicants or of any drug or stimulant, or after the “Insured” was evidently incapable of driving the ‘Motor Vehicle” due to other causes, for which he has been condemned’.

2.6

Op grond van artikel 10 van de LAM is Citizens gehouden om de schade van de benadeelde te vergoeden. Citizens heeft aan de benadeelde en bedrag ad Afl. 9.025,75 betaald.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Citizens vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [Gedaagde] tot betaling van Afl. 9.025,75, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2013 tot de dag der voldoening, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten conform het nieuw procesreglement 2016 en de proceskosten.

3.2

Aan deze vordering legt Citizens het hiervoor weergegeven feitencomplex en geciteerd polisbepaling ten grondslag.

3.3

[Gedaagde] voert verweer, dat bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

4.1

Citizens beroept zich op het exoneratiebeding opgenomen in de polisvoorwaarden omdat Citizens meent dat [Gedaagde] onder invloed was van alcohol. Citizens stelt dat zij daarom gerechtigd is de schade van Afl. 9.025,75 op [Gedaagde] te verhalen.

4.2

[Gedaagde] betwist dat zij onder invloed was van alcohol. Zij stelt dat zij ten tijde van het verkeersongeval geen alcohol mocht drinken omdat zij kankerpatiente is en hiertegen medisch werd behandeld. Verder stelt [Gedaagde] dat zij zich duizelig voelde naar aanleiding van de door haar genomen medicijnen en ten gevolge van de aanrijding niet volledig bij bewustzijn was.

4.3

Uit het politierapport en het medisch verslag van de poliopname volgt overtuigend dat [Gedaagde] ten tijde van het ongeluk onder invloed van alcohol verkeerde. Zoals ter gelegenheid van de mondelinge behandeling reeds ter sprake kwam, heeft het gerecht geen reden om te twijfelen aan de waarnemingen van zowel de verbalisanten als de SEH-arts. De stelling van [Gedaagde] wordt dan ook als onaannemelijk verworpen. Dit heeft tot gevolg dat Citizens een beroep kan doen op het in de polisvoorwaarden opgenomen exoneratiebeding.

4.4

Ingevolge artikel 10 lid 2 van de LAM heeft de verzekeraar, die ingevolge deze landsverordening de schade van een benadeelde geheel of ten dele vergoedt, ofschoon de aansprakelijkheid voor die schade niet door een met hem gesloten overeenkomst was gedekt, voor het bedrag der schadevergoeding verhaal op de aansprakelijke persoon.

4.5

In artikel 19 lid 1 van de Landsverordening Wegverkeer is bepaald dat indien door een botsing met een voertuig waarmee op een weg wordt gereden, schade wordt toegebracht aan niet door dat voertuig vervoerde personen of goederen, de eigenaar of, indien er een houder is, de houder van het voertuig verplicht om die schade te vergoeden.

4.6

Op grond van de hiervoor genoemde bepalingen is [Gedaagde] aansprakelijk en als eigenaar van het motorrijtuig verplicht om de schade die zij heeft veroorzaakt te vergoeden. Nu [Gedaagde] het bedrag ad Afl. 9.025,75 niet dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, wordt dit toegewezen zoals verzocht.

4.7

Aanspraak op de wettelijke rente bestaat vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Bij brief van 20 april 2013 is [Gedaagde] door Citizens in gebreke gesteld. [Gedaagde] is vanaf 4 mei 2013 in verzuim getreden. Vanaf deze datum is [Gedaagde] de wettelijke rente verschuldigd over de op dat moment openstaande hoofdsom.

4.8

De gevorderde incassokosten zullen conform het procesreglement 2016 worden toegewezen tot een bedrag van Afl. 750,-, zijnde 1,5 punt van liquidatietarief 3.

4.9

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [Gedaagde] de proceskosten van Citizens moeten vergoeden, aan de zijde van Citizens begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 214,25 aan explootkosten en Afl. 500,- aan gemachtigdensalaris.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt [Gedaagde] tot betaling aan Citizens van een bedrag van Afl. 9.025,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2013 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald, alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 750,-.

5.2

veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Citizens worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 214,25 aan explootkosten en Afl. 500,- aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 28 februari 2018 in aanwezigheid van de griffier.