Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:988

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-12-2017
Datum publicatie
19-12-2017
Zaaknummer
A.R. 2829 van 2016/AUA201600698
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Geen sprake van een overeenkomst van geldlening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 december 2017

behorend bij A.R. 2829 van 2016/AUA201600698

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres],

domicilie kiezende te Aruba, ten kantore van haar gemachtigde,

eiseres, hierna ook te noemen: [Eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. C. Marica,

tegen:

de naamloze vennootschap

KIWI HOLDINGS N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde, hierna ook te noemen: Kiwi,

gemachtigde: de advocaat mr. P.M.E. Mohamed.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie;

- de conclusie van repliek, tevens vermeerdering van eis en tevens conclusie van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie;

- de akte uitlating producties.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[Eiseres] en [man] hebben een affectieve relatie gehad. Zij hebben op 1 augustus 2012 samen Kiwi opgericht. [Eiseres] houdt 40% en [man] 60% van de aandelen.

2.2

Op 30 juli 2012 is een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen [Y] c.s. en [X], vertegenwoordigd door [man] met betrekking tot een perceel land [perceel 1], met daarop twee commerciële gebouwen en een perceel land Pos Chikito voor een koopsom van Afl. 225.000,00.

2.3

Op 9 november 2012 is een bedrag ad Afl. 168.183,48 van een rekening ten name van [X], overgemaakt naar de derdenrekening van notaris Yazagaray.

2.4

[X] is [Eiseres].

2.5

Uit een akte van notaris Yazagary van 4 november 2012 volgt dat Kiwi de eigendom heeft verworven van beide percelen te Pos Chiquito met bebouwing.

2.6

Bij brief van 28 oktober 2016 aan Kiwi respectievelijk haar directeur [man], stelt [Eiseres] dat zij op 9 november 2012 een bedrag ad Afl. 168.428,62 heeft uitgeleend voor de aankoop van bovenvermeld onroerend goed. Kiwi wordt gesommeerd om dit bedrag uiterlijk maandag 31 oktober 2016 terug te betalen aan [Eiseres].

2.7

Op 1 november 2016 heeft [Eiseres] conservatoir beslag gelegd onder Kiwi, Banco die Caribe, CMB, Aruba Bank.

2.8

Het onroerend goed, plaatselijk bekend als Pos Chiquito en [perceel 1] is door [man] op 3 november 2016 verkocht aan Dell Real Estate N.V.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

3.1

[Eiseres] vordert - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en na vermeerdering van eis - veroordeling van Kiwi tot betaling van een bedrag ad Afl. 168.428,62, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 oktober 2016, een bedrag ad Afl. 22.443,66 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 mei 2017 en een bedrag ad Naf. 23.599,78 en Naf. 29.413,78, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 mei 2017 tot de dag der voldoening, een en ander met veroordeling van Kiwi tot vergoeding van de proceskosten (waaronder de beslagkosten).

3.2

[Eiseres] grondt de vordering erop dat zij een overeenkomst van geldlening heeft gesloten met Kiwi en dat Kiwi nimmer heeft afgelost.

3.3

Kiwi voert hiertegen verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

in reconventie

3.4

Kiwi vordert in reconventie opheffing van de gelegde beslagen, [Eiseres] aansprakelijk te stellen voor de schade ten gevolge van de beslagen, nader op te maken bij staat.

3.5

[Eiseres] voert tegen de vordering in reconventie verweer, dat zo nodig bij de beoordeling aan de orde komt.

4 DE BEOORDELING

in conventie

4.1

Aan de orde is de vraag of tussen [Eiseres] en Kiwi een overeenkomst van geldlening tot stand is gekomen.

4.2

Vast staat dat tussen partijen géén schriftelijke overeenkomst van geldlening tot stand is gekomen. Voor zo ver er al sprake zou zijn van een mondelinge overeenkomst van geldlening, lag het op de weg van [Eiseres]s om concreet aan te geven wanneer en onder welke voorwaarden (zoals de looptijd van de lening, de bedongen rente, de opeisbaarheid van de lening) deze overeenkomst tot stand is gekomen en waarom deze lening thans ineens en volledig opeisbaar zou zijn. [Eiseres] heeft evenwel ten aanzien van de essentialia van de pretense overeenkomst van geldlening geen enkel - zo nodig te bewijzen - feit gesteld. Dit heeft tot gevolg dat [Eiseres] haar stelling dat tussen haar en Kiwi een overeenkomst van geldlening tot stand is gekomen, onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd. Om deze reden wordt deze stelling verworpen met als gevolg dat de vordering in conventie afgewezen wordt.

4.3

[Eiseres] wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van conventie veroordeeld. Deze kosten worden bepaald op nihil, nu Kiwi geen kosten voor rechtsbijstand heeft gemaakt.

in reconventie

4.4

Kiwi vordert opheffing van de ten laste van Kiwi op haar bankrekeningen gelegde conservatoire beslagen. Deze vordering is toewijsbaar nu de vordering van [Eiseres] in de bodemprocedure is afgewezen. Aan deze toewijzing wordt evenwel geen dwangsom verbonden, nu deze niet is gevorderd.

4.5

De vordering om [Eiseres] aansprakelijk te stellen voor alle schade ten gevolge van de gelegde beslagen, wordt afgewezen, nu deze vordering evenmin feitelijk is onderbouwd.

4.6

[Eiseres] wordt nu zij in reconventie grotendeels in het ongelijk is gesteld, ook in deze kosten veroordeeld, zij het dat deze eveneens op nihil worden bepaald.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie

5.1

wijst het gevorderde af;

in reconventie

5.2

heft alle ten laste van Kiwi gelegde conservatoire beslagen per direct op.

in conventie en reconventie

5.3

veroordeelt [Eiseres] in de kosten van conventie en reconventie, aan de zijde van Kiwi tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 december 2017 in aanwezigheid van de griffier.