Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:984

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13-12-2017
Datum publicatie
19-12-2017
Zaaknummer
K.G. no. 2345 van 2017 / AUA201702856
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

civiel recht, kort geding, ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 13 december 2017

Behorend bij K.G. no. 2345 van 2017 / AUA201702856

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in kort geding van:

de naamloze vennootschap GILOLA APARTMENTS N.V.,

gevestigd te Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Gilola,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.T.M. Arendsz-Marchena,

tegen:

1. [naam gedaagde 1],

2. [naam gedaagde 2],

wonende in Aruba, [adres],

gedaagden,

hierna ook te noemen: [gedaagde] c.s.,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties, ingediend op 30 oktober 2017;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 16 november 2017.

1.2

Gilola is ter terechtzitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door mw. [naam Y] (directrice van Gilola). [gedaagde] c.s. zijn in persoon ter zitting verschenen. Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd - Gilola mede aan de hand van een door haar overgelegde pleitnota - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[gedaagde] c.s. huren van Gilola het appartement gelegen te [adres] in Aruba tegen een huurprijs van Afl. 900,- per maand.

2.2

Op 16 mei 2017 is een vaststellingsovereenkomst tussen Gigola en [gedaagde] c.s. gesloten, waarbij [gedaagde] c.s. zich hebben verplicht betalingen met betrekking tot achterstallige huur te verrichten. [gedaagde] c.s. zijn die verplichtingen niet nagekomen.

2.3

Bij brief van 16 oktober 2017 zijn [gedaagde] c.s. aangemaand om de verschuldigde huurachterstand te voldoen, en aangezegd om de woning binnen een week te verlaten. Betaling van die huurachterstand is uitgebleven. [gedaagde] c.s. hebben het appartement niet verlaten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Gilola vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde] c.s.:

- beveelt het in Aruba te [adres] gelegen appartement binnen een (1) week te ontruimen en dit in goede staat achter te laten, onder verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,-- per dag voor elke dag of dagdeel dat [gedaagde] c.s. nalaten om aan het vonnis te voldoen, met machtiging van Gilola om bij gebreke hiervan de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm;

- veroordeelt om aan Gilola te betalen een voorschot van Afl. 6.243,-- aan achterstallige huur, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf de opeisbaarheid van elke huurtermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.2

[gedaagde] c.s. voeren verweer.

3.3

Voor zover van belang voor de beslissing worden de stellingen van partijen hierna besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van Gilola bij haar vorderingen ligt besloten in de aard van die vorderingen.

4.2

[gedaagde] c.s. hebben ter zitting erkend dat zij 5 maanden achterstallig zijn met betaling van huur aan Gilola. Die wanprestatie is dermate ernstig dat in een bodemprocedure het oordeel valt te verwachten dat ontbinding (door Gilola) van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Dat brengt mee zich dat de ontruimingsvordering van Gilola zal worden toegewezen, met dien verstande dat [gedaagde] c.s. een termijn van dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis zal worden gegund om de woning te ontruimen.

4.3

Ter zake van achterstallige huur wordt het volgende overwogen. Naar eigen zeggen van Gilola bedraagt de maandelijkse door [gedaagde] c.s. te betalen huur Afl. 900,--, en hebben [gedaagde] c.s. 5 maanden zonder betaling van huur het appartement bewoond. Zonder nadere uitleg - die ontbreekt – valt in dat verband niet in te zien dat sprake is van een huurachterstand van meer dan Afl. 4.500,--. In zoverre zal de vordering van Gilola op dit onderdeel worden toegewezen als na te melden. Daarbij geldt dat [gedaagde] c.s. de gevorderde wettelijke rente niet hebben weersproken.

4.4

Uit het eerste lid van artikel 556 Rv volgt dat Gilola de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Gilola heeft voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen indien [gedaagde] c.s. niet vrijwillig tot nakoming daarvan overgaan. In het licht daarvan heeft Gilola derhalve geen machtiging nodig om de ontruiming zelf te doen bewerkstelligen. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder wordt betekend aan [gedaagde] c.s., en dat aan [gedaagde] c.s. overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv bevel wordt gedaan om binnen drie dagen (na ommekomst van de aan haar bij dit vonnis gegunde ontruimingstermijn dus) te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien de deuren van het te ontruimen pand gesloten zijn of de opening daarvan geweigerd wordt. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv, waarin artikel 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de instrumenterende deurwaarder problemen, dan kan hij op de voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening - zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is - bijstand van de politie inroepen. In het licht van dit alles valt van de bodemrechter het oordeel te verwachten dat dit onderdeel van het door Gilola verzochte moet worden afgewezen. Dat betekent dat dit onderdeel van de thans door Gilola verzochte voorziening zal worden afgewezen.

4.5

Dwangsommen zullen gemaximeerd aan [gedaagde] c.s. worden opgelegd.

4.6

Afweging van de belangen van partijen maakt al het vorenstaande niet anders, omdat het Gerecht geen zwaarwegender belangen ziet aan de zijde van [gedaagde] c.s. bij afweging van het door Gilola verzochte ten opzichte van de belangen van Gilola bij hetgeen zal worden toegewezen.

4.7

[gedaagde] c.s. zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Gilola, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 224,14) Afl. 674,14 aan verschotten (griffiegelden en kosten van oproeping gedaagde) en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

-veroordeelt [gedaagde] c.s. om binnen dertig (30) dagen na betekening aan [gedaagde] c.s. van dit vonnis het in Aruba te [adres] gelegen appartement te ontruimen;

-veroordeelt [gedaagde] c.s. om bij wijze van voorschot aan Gilola te betalen Afl. 4.500,-- aan achterstallige huur, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf de opeisbaarheid van elke huurtermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

-bepaalt dat [gedaagde] c.s. ten behoeve van Gilola een dwangsom verbeuren van Afl. 500,-- voor elke dag of deel daarvan dat zij voormeld ontruimingsbevel niet nakomen, en bepaalt voorts dat [gedaagde] c.s. te dezen niet meer dan Afl. 50.000,-- aan dwangsommen kunnen verbeuren;

-veroordeelt [gedaagde] c.s. in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Gilola, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 674,14 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 13 december 2017.