Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:981

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-12-2017
Datum publicatie
17-12-2017
Zaaknummer
E.J. no. 2285 van 2017/201702887
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, billijkheidsvergoeding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6601
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 12 december 2017

Behorend bij E.J. no. 2285 van 2017/201702887

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING in de zaak van:

[naam verzoekster]

wonende in Aruba,

verzoekster in conventie, verweerster in reconventie,

hierna ook te noemen: [verzoekster],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

UNIVERSAL AVIATION N.V.,

gevestigd in Aruba,

verweerster in conventie, verzoekster in reconventie,

hierna ook te noemen: Universal,

gemachtigden: de advocaten mrs. C.B.A. Coffie en L.D. Gomez.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-het verweerschrift tevens houdende een zelfstandig tegenverzoek;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak.

1.2

Die behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 24 november 2017. [verzoekster] is ter zitting verschenen samen met haar gemachtigde. Universal is verschenen bij haar gemachtigden, die werden vergezeld door dhr. [naam X] (directeur van Universal). [verzoekster] heeft ter zitting gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om in conventie te repliceren en om in reconventie te antwoorden. Daarop heeft Universal gebruik gemaakt van de aan haar geboden gelegenheid om in conventie te dupliceren en om in reconventie te repliceren. Tot slot heeft [verzoekster] gedupliceerd in reconventie. Dit alles is geschied onder overlegging door partijen van pleitnota’s, voorzien van toegelaten producties. Het door Universal opgeworpen bezwaar tegen de volgens haar te laat door [verzoekster] op 21 november 2017 ingediende producties kan onbesproken blijven, omdat het Gerecht die producties niet in zijn beoordeling en/of beslissing betrekt. Het door Universal opgeworpen bezwaar tegen de volgens haar te laat door [verzoekster] op 23 november 2017 heeft het Gerecht ter zitting terstond ongegrond geoordeeld, maar ook ter zake van die producties geldt dat het Gerecht ze niet in zijn beoordeling en/of zijn beslissing betrekt.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

2.1

[verzoekster] verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de in het verzoekschrift omschreven gewichtige redenen, met toekenning aan [verzoekster] van een door Universal te betalen billijkheidsvergoeding ad Afl. 31.666,70 bruto, althans een ander door het Gerecht te bepalen bedrag, kosten rechtens.

2.2

Universal voert verweer en concludeert tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, met toekenning aan [verzoekster] van een door Universal te betalen billijkheidsvergoeding ad Afl. 9.987,19 bruto.

in reconventie

2.3

Universal verzoekt dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst onmiddellijk of zo spoedig als mogelijk ontbindt op grond van de in het zelfstandig tegenverzoek omschreven gewichtige redenen, met toekenning aan [verzoekster] van een door Universal te betalen billijkheidsvergoeding ad Afl. 9.987,19 bruto, met veroordeling van [verzoekster] in de proceskosten waaronder begrepen de nakosten te vermeerderen met wettelijke rente.

2.4

[verzoekster] voert verweer en concludeert tot ontbinding van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, met toekenning aan [verzoekster] van een door Universal te betalen billijkheidsvergoeding ad Afl. 31.666,70 bruto.

in conventie en in reconventie

2.5

Voorzover voor de beslissing van belang worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3 DE BEOORDELING

in conventie en in reconventie

3.1

Naar hun aard lenen het geschil in conventie en in reconventie zich voor gezamenlijke bespreking.

3.2

Niet in geschil is tussen partijen dat de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Het Gerecht zal daarom die arbeidsovereenkomst ontbinden als na te melden.

3.3

Wel in geschil is tussen partijen de hoogte van de door Universal aan [verzoekster] te betalen (ontbindings)vergoeding naar billijkheid. Dienaangaande wordt het volgende overwogen in het licht van de volgende tussen partijen vaststaande omstandigheden.

3.3.1

Universal heeft een overeenkomst met Aruba Airport Security N.V. (hierna: AAA) om de luchthaven voor privévliegtuigen te exploiteren. Die overeenkomst dateert van 2005, en eindigt, na verlengingen daarvan, op 31 december 2017. AAA heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de exploitatie van voormelde luchthaven. Universal heeft niet deelgenomen aan die openbare aanbesteding. Universal kan haar bedrijvigheden na 31 december 2017 niet voortzetten, en heeft na die datum geen bron van inkomsten meer. Universal heeft aan al haar medewerkers op 28 september 2017 geïnformeerd over de bedrijfssluiting per 31 december 2017, onder gelijktijdige terhandstelling of aanbod van een afvloeiingsregeling (het sociaal plan). In totaal hebben 16 (van de 26) medewerkers van Universal (waaronder begrepen haar directeur) ingestemd met beëindiging per 31 december 2017 van het dienstverband met wederzijds goedvinden conform het sociaal plan.

3.3.2

Het bedrijf aan wie bedoelde exploitatie op grond van de openbare aanbesteding wordt gegund, dient voor haar kosten een nieuw luchthavengebouw te laten bouwen op het terrein van AAA, inclusief parkeerfaciliteiten en toegangswegen. Zodra de vijf jaar durende exploitatieovereenkomst van dat bedrijf met AAA eindigt, gaat dat gebouw - net als nu het geval is met het luchthavengebouw van Universal - over in eigendom van AAA.

3.3.3

[verzoekster] is op 24 oktober 2012 in dienst getreden van Universal tegen een salaris van Afl. 3.166,67 bruto per maand. Op 2 oktober 2017 heeft Universal collectief ontslag aangevraagd voor al haar personeel, waaronder [verzoekster].

3.4

[verzoekster] stelt in het licht van vorenstaande dat Universal enkel en alleen een reden creëert om de beëindiging van haar dienstverband te rechtvaardigen. Die stelling heeft Universal gemotiveerd bestreden, en staat daarom niet vast. Het Gerecht ziet in het licht van dat verweer evenmin grond om die stelling aannemelijk te oordelen. Vast staat immers dat de exploitatieovereenkomst van Universal met AAA eindigt per 31 december en dat er geen nieuwe exploitatieovereenkomst tot stand zal komen tussen die partijen nu Universal niet heeft deelgenomen aan bedoelde aanbesteding. Tegen die achtergrond stelt [verzoekster] dat het niet meedoen aan die aanbesteding een bewuste keuze betreft van Universal die voor haar rekening moet komen en naar het personeel van Universal toe vertaald moet worden in royale vergoeding. Net als Universal volgt het Gerecht [verzoekster] niet in die stelling. Het is aan Universal om haar bedrijfsvoering naar haar goedvinden in te richten, ook als dat op grond van bedrijfseconomische redenen of ontwikkelingen staking van alle bedrijvigheden betreft. In dat licht heeft Universal voldoende aannemelijk gemaakt dat onder meer het verplicht moeten bouwen van een nieuw luchthavengebouw op het terrein van AAA, inclusief parkeerfaciliteiten en toegangswegen, dat aan het einde van de vijfjarige exploitatieovereenkomst in eigendom overgaat naar AAA, voor haar bij de huidige stand van zaken geen haalbare kaart is. Dit één en ander brengt met zich dat Universal niet verwijtbaar handelt jegens [verzoekster] met haar (op handen zijnde) bedrijfssluiting. Sprake moet derhalve zijn van een zogeheten naar het oordeel van het Gerecht in de risicosfeer van Universal vallende neutrale ontbinding, die met zich brengt dat [verzoekster] in aanmerking komt voor een door Universal aan haar te betalen billijkheidsvergoeding. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die een ander oordeel kunnen dragen.

3.5

Alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, waaronder begrepen de leeftijd van [verzoekster], de duur van haar dienstverband bij Universal alsmede de hoogte van haar laatstelijk genoten maandsalaris komt het Gerecht zonder dat in enige formule uit te drukken een billijkheidsvergoeding van Afl. 16.000,-- bruto passend en geboden voor, met dien verstande dat eventuele door Universal aan [verzoekster] uit te keren cessantia in mindering strekt op die vergoeding. Universal zal aldus worden veroordeeld als na te melden. Nu voormelde vergoeding minder is dan door haar verzocht, zal [verzoekster] in de gelegenheid worden gesteld om haar conventionele verzoek in te trekken zoals vermeld in het dictum. Nu die vergoeding hoger is dat door Universal aangeboden, zal zij eveneens in de gelegenheid worden gesteld om haar reconventionele verzoek in te trekken zoals eveneens vermeld in het dictum.

3.6.1

Intrekking van het conventionele verzoek brengt met zich dat [verzoekster] zal worden veroordeeld in de conventionele proceskosten gevallen aan de zijde van Universal, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt). In geval [verzoekster] haar verzoek niet intrekt zullen de conventionele proceskosten worden gecompenseerd tussen partijen.

3.6.2

Intrekking van het reconventionele verzoek brengt met zich dat Universal zal worden veroordeeld in de reconventionele proceskosten gevallen aan de zijde van [verzoekster], tot aan deze uitspraak eveneens begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt). In geval Universal haar verzoek niet intrekt zullen de reconventionele proceskosten worden gecompenseerd tussen partijen.


DE 4 BESLISSING

Het Gerecht:

in conventie

-stelt [verzoekster] in de gelegenheid haar ontbindingsverzoek in te trekken middels een uiterlijk op dinsdag 19 december 2017 ter griffie van het Gerecht af te leggen schriftelijke verklaring, met gelijktijdig afschrift daarvan aan Universal;

-veroordeelt [verzoekster] in dat geval in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Universal, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris gemachtigde;

INDIEN [VERZOEKSTER] HAAR VERZOEK NIET INTREKT

-ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen met ingang van zondag 31 december 2017;

-bepaalt dat Universal een billijkheidsvergoeding van Afl. 16.000,-- bruto dient te betalen aan [verzoekster], met dien verstande dat een eventueel door Universal aan [verzoekster] uit te keren bedrag aan cessantia in mindering strekt op die vergoeding;

-verklaart dit deel van deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders door [verzoekster] verzochte;

in reconventie

-stelt Universal in de gelegenheid haar ontbindingsverzoek in te trekken middels een uiterlijk op dinsdag 19 december 2017 ter griffie van het Gerecht af te leggen schriftelijke verklaring, met gelijktijdig afschrift daarvan aan [verzoekster];

-veroordeelt Universal in dat geval in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [verzoekster], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris gemachtigde;

INDIEN UNIVERSAL HAAR VERZOEK NIET INTREKT EN [VERZOEKSTER] HAAR CONVENTIONELE VERZOEK NIET (TIJDIG) HEEFT INGETROKKEN

-ontbindt de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen met ingang van zondag 31 december 2017;

-bepaalt dat Universal een billijkheidsvergoeding van Afl. 16.000,-- bruto dient te betalen aan [verzoekster], met dien verstande dat een eventueel door Universal aan [verzoekster] uit te keren bedrag aan cessantia in mindering strekt op die vergoeding;

-verklaart (dit deel van) deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders door Universal verzochte;

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 12 december 2017.