Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:906

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-11-2017
Datum publicatie
21-11-2017
Zaaknummer
A.R. 352 van 2016 / AUA201600867
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Tussenvonnis. Geldvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 15 november 2017

Behorend bij A.R. 352 van 2016 / AUA201600867

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

GASA INC. N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Gasa,

gemachtigde: de advocaat mr. I.R. Wever,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

LAND ARUBA ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Land Aruba,

gemachtigde: de heer A. Lumenier.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- de pleitnota van Gasa;

- de pleitnota van Land Aruba;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van het pleidooi op 30 mei 2017;

- de akte uitlating zijdens Land Aruba;

- de contra-akte zijdens Gasa.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Land Aruba heeft diensten afgenomen van Gasa die niet geheel tijdig betaald zijn.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Gasa vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Land Aruba tot betaling van Afl. 14.608,57, te vermeerderen met de contractuele rente, de administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten en met veroordeling van Land Aruba tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Gasa grondt de vordering erop dat zij voor Land Aruba diensten heeft geleverd en daarvoor nog niet betaald werd.

3.3

Land Aruba voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van Gasa in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Gasa vordert betaling van facturen vanaf 20 maart 2006 tot en met 21 januari 2014 in verband met geleverde vervoers- en inklaringsdiensten en voor Land Aruba voorgeschoten kosten (invoerrechten). Het gaat hier om diensten die verband houden met het Landslaboratorium.

4.2

Land Aruba wijst erop dat de facturen 3625, 10480 en 10498 zijn betaald aan de Ontvanger ter delging van belastingschulden van Gasa. Gasa mist hier een verklaring van de Ontvanger dat de facturen werden verrekend met haar belastingschulden. Nu Land Aruba in deze procedure stelt dat die facturen werden verrekend met de belastingschulden kan zij daarop jegens de Ontvanger in voorkomend geval een beroep doen. Een separate verklaring van de Ontvanger is niet nodig. Wel is het, mede in verband met de kans dat diverse afdelingen van de overheid langs elkaar heen werken, verstandig als Gasa alsnog zo’n verklaring ontvangt. Dan is ook duidelijk welke belastingschulden op die manier werden voldaan.

4.3

De facturen 23256, 434 en 2102 zijn inmiddels betaald. Gasa heeft dat bevestigd in de conclusie van repliek onder 4.

4.4

De facturen 17664, 19004, 19841, 23728, 316, 939, 948, 2103, 3480, 8842, 10908 en 11171 zijn op 30 mei 2017 betaald. Gasa erkent dat.

4.5

De facturen 19654, 23337, 23730, 436, 1227, 2441 en 5070 liggen bij de Directie Financiën ter uitbetaling. Dat betekent dat zij nog niet betaald zijn op het moment dat Land Aruba zijn akte op de rol van 6 september 2017 nam. Gasa heeft daarom belang bij veroordeling van Land Aruba tot betaling.

4.6

Partijen twisten nu nog over de verschuldigdheid van contractuele rente en kosten. Gasa baseert haar vordering in dat verband op een contractuele afspraak zoals die uit de vermelding op de facturen zou moeten blijken. Land Aruba beroept zich erop dat hij alleen inkoopt op basis van zijn algemene inkoopvoorwaarden. Dat is door Gasa niet gemotiveerd bestreden. Volgens Gasa mocht zij er door de vermelding van de algemene betalingsvoorwaarden op de facturen echter op vertrouwen dat deze de rechtsverhouding tussen partijen mede beheersen. Dat betoog gaat eraan voorbij dat in de voettekst van de facturen niet uitdrukkelijk toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden van Land Aruba is verworpen (vergelijk artikel 6:225 lid 3 BW), nog los van de vraag of dat op zo’n moment nog effect kan sorteren. In de algemene verkoopvoorwaarden wordt de vertragingsrente beperkt tot de wettelijke rente en wordt de betalingstermijn van facturen standaard gesteld op 90 dagen. Het meerdere moet dus worden afgewezen.

4.7

Gasa zal in de gelegenheid worden gesteld om haar vordering te herberekenen op basis van de verschuldigdheid van de wettelijke rente over elke factuur vanaf 90 dagen na factuurdatum tot het moment waarop betaald werd, waarbij geldt dat de facturen die zijn verrekend met een belastingschuld geacht worden te zijn betaald op 30 mei 2017 (de datum waarop in de pleitnota de verrekeningsverklaring werd afgelegd).

4.8

Het gerecht zal de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het Procesreglement 2016 en artikel 63b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beperken tot 1.5 maal het liquidatietarief. Als de in overwegende mate in het ongelijk te stellen partij zal Land Aruba te zijner tijd worden veroordeeld om de proceskosten van Gasa te vergoeden. Partijen kunnen wellicht ter verdere bestrijding van kosten de zaak op basis van deze uitgangspunten ook zelf regelen.

4.9

De zaak zal naar de rol worden verwezen voor uitlating zijdens Gasa. Land Aruba kan daarop uiteraard reageren. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 13 december 2017 voor uitlating zijdens Gasa (P1);

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.