Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:9

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-01-2017
Datum publicatie
17-01-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2001 van 2016
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, bewind over aandeel afwezige ingesteld

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2017/42
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 januari 2017

Behorend bij EJ nr. 2001 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam A],

wonende in Aruba, domicilie kiezend te kantoor van notaris mr. H.M. Rodriguez-Taekema,

VERZOEKER,

in persoon,

Belanghebbenden:

[naam B],

wonende te [adres], Verenigde Staten van Amerika,

emailadres: [emailadres]

[naam C]

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland of elders.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 19 augustus 2016,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 15 november 2016, waaruit blijkt dat is verschenen verzoeker in persoon.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De verzoeker is met onder anderen de belanghebbenden rechtsopvolger van wijlen [naam X], overleden op [datum] in Aruba, en diens echtgenote wijlen [naam Y], overleden op [datum].

2.2

Tot de nalatenschap van wijlen [naam X] behoort een perceel eigendomsgrond, groot vierhonderdnegenentachtig vierkante meter (489 m2), gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als eerste afdeling sectie E nummer 109, plaatselijk bekend als “[adres]” (hierna: het registergoed).

2.3

Uit de concept leveringsakte van de notaris blijkt dat op 12 oktober 2015 een koopovereenkomst is gesloten met betrekking tot het registergoed. De koopsom bedraagt Afl. 150.000,--.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt – ertoe om het aan de belanghebbenden toegekomen aandeel in voornoemd registergoed onder bewind te stellen en verzoeker als bewindvoerder te benoemen.

Daartoe is aangevoerd dat de belanghebbende [naam A] niet beschikt over een legitimatiebewijs (paspoort) en dat zij derhalve geen volmacht kan geven voorzien van voldoende legalisatie, en dat de belanghebbende [naam C] tot 1 oktober 1999 in Nederland gehuwd is geweest met een rechtsopvolger, [naam B], en dat zij geen contact meer met elkaar hebben.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:409 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge dit artikel benoemt de rechter, indien iemand die zijn woonplaats heeft verlaten, niet voldoende orde op het bestuur van zijn goederen heeft gesteld en er noodzakelijkheid bestaat om daarin geheel of gedeeltelijk te voorzien of de afwezige te doen vertegenwoordigen, een bewindvoerder ten einde het bewind over het geheel of gedeelte van de goederen van de afwezige te voeren en diens overige belangen waar te nemen. Het tweede lid bepaalt dat met iemand die zijn woonplaats heeft verlaten, gelijk wordt gesteld degene wiens bestaan onzeker is geworden of die onbereikbaar is.

4.2

Door de inhoud van het verzoekschrift, de oproepingen van de belanghebbende [naam C] in het openbaar en zijn afwezigheid ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat hij afwezig is in de zin van artikel 1:409 lid 1 BWA en dat de noodzaak bestaat om hem te doen vertegenwoordigen in verband met de verkoop, levering en verdeling van het registergoed. Een en ander betekent overeenkomstig art. 1:409 lid 1 BWA dat het bewind zal worden ingesteld over het aandeel van [naam C] (hierna: de afwezige) in het registergoed.

4.3

De benoeming van verzoeker als bewindvoerder acht het gerecht in overeenstemming met het belang van de afwezige. Hij zal moeten trachten de afwezige (dan wel zijn erfgenamen) te traceren om het deel van de opbrengst dat aan hem toekomt, aan hem te doen uitkeren. Dat geld kan op een rekening bij de notaris blijven staan. Het gerecht zal dat met toepassing van art. 1:419 lid 1 BWA j° 1:344 lid 2 BWA bepalen.

4.4

Wat betreft de belanghebbende [naam B], overweegt het gerecht het volgende.

Uit de overgelegde stukken – met name de emailcorrespondentie tussen haar en het kantoor van de betrokken notaris, waaruit het adres, telefoonnummer en emailadres van die belanghebbende blijkt – is onvoldoende gebleken dat [naam B] afwezig is in de zin van voornoemde bepaling. Gelet hierop bestaat er ten aanzien van deze belanghebbende geen grond voor benoeming van een bewindvoerder ten einde het bewind over het geheel of gedeelte van haar aandeel in het registergoed te voeren. Het verzoek zal ten aanzien van deze belanghebbende worden afgewezen.

5 BESLISSING

Het gerecht:

- stelt onder bewind het aandeel van [naam C], geboren op [geboortedatum] in Alaca, Turkije, in het perceel eigendomsgrond, gelegen te [adres] in Aruba, kadastraal bekend als eerste afdeling sectie E nummer 109, plaatselijk bekend als “[adres]”,

- benoemt [naam A], geboren op [geboortedatum] in Aruba, tot bewindvoerder over het onder bewind gestelde,

- bepaalt dat het aan [naam C] (of zijn erfgenamen) toekomende deel van de opbrengst uit de verkoop van het onder bewind gestelde onder notaris mr. H.M. Rodriguez-Taekema zal (blijven) berusten totdat dit aan de rechthebbende(n) zal worden uitbetaald,

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 10 januari 2017 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.