Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:895

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-11-2017
Datum publicatie
14-11-2017
Zaaknummer
K.G. 914 van 2017 (AUA201700686)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG, spoedeisend belang, wijziging van het beleid, redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 10 november 2017

Behorend bij K.G. 914 van 2017 (AUA201700686)

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ESF INTERNATIONAL GAMING,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Cool Casino,

Eiser 2,

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eisers],

gemachtigden: advocaten mrs. A.E. Barrios en E.H.J. Martis,

tegen:

de naamloze vennootschap

R.B.C. ROYAL BANK (ARUBA) N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: RBC,

gemachtigde: advocaten mrs. M. Steward en B. Huiskes.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 3 mei 2017;

- de pleitnota met producties van Cool Casino;

- de pleitnota van RBC;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 18 mei 2017;

- de producties van Cool Casino;

- de pleitnota van RBC;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 7 september 2017;

- de producties van Cool Casino;

- de pleitnota van RBC;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 19 oktober 2017.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Cool Casino exploiteert het casino in het RIU hotel te Aruba. Zij heeft bij RBC verschillende bankrekeningen, waarvan er drie dateren uit 2012 en twee uit het najaar van 2016. [eisers] is Ultimate Beneficial Owner van Cool Casino en sedert 14 augustus 2013 mededirecteur van Cool Casino. Ook hij heeft een bankrekening bij RBC. De bankrelaties tussen [eisers] en Cool Casino enerzijds en RBC anderzijds zijn zonder problemen verlopen.

2.2

RBC maakt deel uit van de Royal Bank of Canada. Volgens RBC heeft het Senior Management “in 2016” een nieuw beleid opgesteld betreffende haar houding ten opzichte van casino’s. Dat is door RBC als volgt samengevat: “All casino & gambling establishments that are not part of a well-known conglomerate or operated by government fall outside of RBC’s current risk appetite”. Op basis van dit beleid heeft RBC op 28 februari 2017 aan Cool Casino en aan [eisers] laten weten dat zij de bankrelatie met hen wil beëindigen met ingang van 29 mei 2017. Als reden is in beide brieven, zowel aan [eisers] als aan Cool Casino, opgenomen: “As a regulated institution, RBC periodically reviews our products and services provided to clients in order to ensure that we operate within the appropriate parameters applicable to us. After careful consideration, we regret to inform you that we are no longer able to continue our banking relationship”.

2.3

Hangende de behandeling van het geding heeft Cool Casino bij een aantal banken pogingen ondernomen om daarmee een (volledige) bankrelatie aan te gaan. Uit de overgelegde emailberichten is af te leiden dat Banco di Caribe een telefonische weigering heeft gegeven, bevestigd bij email van 29 augustus 2017. Bij email van 12 juni 2017 heeft ook CMB bank aangegeven geen interesse te hebben in het aangaan van een bankrelatie met Cool Casino en bij brief van 15 juni 2017 heeft ook CIBC afwijzend gereageerd. Omdat Cool Casino al één rekening had bij Arubabank heeft zij die nog benaderd, en bij brief van 17 oktober 2017 heeft die bank laten weten: “Considering the fact that the RBC bank is the main bank of ESF Gaming International N.V., Aruba Bank N.V. does not consider it prudent to further expand the services to ESF Gaming International N.V.”.

3 DE VORDERING

3.1

Cool Casino en [eisers] vorderen, kort gezegd een gebod aan RBC om de bestaande relatie met hen voort te zetten op verbeurte van een dwangsom, subsidiair een opzegtermijn in acht te nemen van zes maanden, onder veroordeling van RBC in de kosten van het geding.

3.2

Cool Casino en [eisers] leggen aan hun vordering ten grondslag dat, ondanks het feit dat RBC in beginsel bevoegd is tot beëindiging van de bankrelatie, de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten, nu als vaststaand valt aan te nemen dat zij niet in staat zullen zijn om elders een soortgelijke bankrelatie aan te gaan. Tijdens de laatste behandeling van het geding op 19 oktober 2017 hebben zij aangevoerd dat er voor RBC onvoldoende grond is om over te gaan tot beëindiging van de relatie.

3.3

RBC heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4

Op de standpunten van partijen gaat het Gerecht hieronder, waar nodig, nader in.

4 DE BEOORDELING

4.1

De relatie tussen RBC en eisers is te beschouwen als een duurovereenkomst. Het Gerecht stelt voorop dat RBC in beginsel bevoegd is om de relatie met eisers te beëindigen maar dat de uitoefening van die bevoegdheid beheerst wordt door de eisen van redelijkheid en billijkheid, ook indien de mogelijkheid tot opzegging (al dan niet met onmiddellijke ingang) tussen partijen (in algemene voorwaarden) is overeengekomen. Voor een bank geldt bovendien dat zij een bijzondere zorgplicht heeft ten opzichte van haar cliënten. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij het opzeggen en afwikkelen van een bankrelatie dient de bank in ieder geval tevens rekening te houden met de belangen van de wederpartij. Hierbij speelt een rol, dat toegang tot het bancaire systeem essentieel is om in het economische verkeer te kunnen functioneren. Dit betekent dat er gegronde redenen moeten zijn om de relatie met een cliënt te beëindigen en dat deze in beginsel in staat moet zijn om elders een bankrelatie aan te gaan, tenzij de reden van opzegging in zijn risicosfeer ligt.

4.2

RBC heeft de opzegging van de relatie met [eisers] en Cool Casino gebaseerd op hetgeen is opgenomen in haar algemene voorwaarden. Zij heeft aan die opzegging ten grondslag gelegd dat binnen haar (wereldwijde) organisatie een gewijzigd beleid is geformuleerd ten aanzien van klanten zoals Cool Casino. Dit beleid is weergegeven onder overweging 2.2 van deze uitspraak. Concrete feiten of omstandigheden betreffende de individuele bankrelatie met Cool Casino en/of [eisers] zijn aan die opzegging niet ten grondslag gelegd. Het Gerecht moet er dan ook vanuit gaan dat op die relatie niets is aan te merken.

4.3

Met betrekking tot de relatie met [eisers] merkt het Gerecht op dat RBC niet aannemelijk heeft kunnen maken dat hij valt binnen het gewijzigde beleid van RBC, terwijl bovendien sprake is van een particuliere relatie. Het enkele feit dat hij directeur is van Cool Casino en daarbij tevens financieel belang heeft, betekent nog niet dat hij daarmee is te vereenzelvigen. De opzegging van die relatie is ook woordelijk gelijk aan die van Cool Casino, zodat het er alle schijn van heeft dat [eisers] is “meegenomen” in de opzegging van Cool Casino en een eigen afweging ten aanzien van hem niet heeft plaatsgevonden. Reeds om die reden kan de opzegging ten aanzien van [eisers] de toets der kritiek niet doorstaan.

4.4

Hangende de procedure heeft Cool Casino aannemelijk gemaakt dat het voor haar bij de bestaande banken op Aruba vrijwel onmogelijk is om een nieuwe relatie aan te gaan. Ook de brief van Aruba Bank is weinig uitnodigend en onvoldoende om aan te nemen dat die relatie kan worden uitgebouwd. Beëindiging van de relatie met RBC komt er dan op neer dat Cool Casino van het bancaire systeem wordt uitgesloten, wat feitelijk tot gevolg heeft dat zij haar bedrijfsactiviteiten zal moeten staken. Dit gevolg is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor een cliënt die aan haar verplichtingen jegens RBC voldoet en op wier gedrag niets is aan te merken. Het enkele feit dat sprake is van gewijzigd internationaal beleid bij RBC is onvoldoende om hier anders over te denken. Het zal toch telkens moeten gaan om een individuele afweging ten aanzien van een specifieke relatie. Het Gerecht betrekt hierin ook het gegeven dat RBC op 22 september 2016 een tweetal bankrekeningen ten behoeve van Cool Casino heeft geopend, naast degene die al sedert 2012 werden aangehouden. Op dat moment bestond kennelijk tegen Cool Casino geen enkel bezwaar. In zoverre is de wijziging van het beleid als een verrassing te beschouwen, die niet is gebaseerd op een weging van de individuele risico’s ten aanzien van deze relatie.

4.5

Dit leidt ertoe dat ook de opzegging van de bankrelatie met Cool Casino voorshands onrechtmatig wordt geacht en Cool Casino, en met haar [eisers], ook voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening. Nu Cool Casino haar vordering heeft gekoppeld aan een door haar te entameren bodemprocedure, zal het Gerecht daarbij aansluiten. De dwangsom zal in na te melden zin worden gematigd.

4.6

RBC zal in de kosten van het geding worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

5.1

veroordeelt RBC om, onder de voorwaarde dat de bodemprocedure door Cool Casino en [eisers] uiterlijk op de dertigste dag na het uitspreken van dit vonnis aanhangig is gemaakt, tot het moment waarop in die bodemprocedure in hoogste instantie is beslist, de bankrelatie met Cool Casino en [eisers] onder de overeengekomen voorwaarden voort te zetten, op verbeurte van een dwangsom van Afl. 10.000,- voor iedere dag dat RBC na betekening van dit vonnis nalatig is om aan dit vonnis te voldoen, tot een maximum aan te verbeuren dwangsommen van Afl. 1.000.000,-;

5.2

veroordeelt RBC in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Cool Casino en [eisers] worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 222,25 aan explootkosten en Afl. 5.000,- aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.