Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:881

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-11-2017
Datum publicatie
14-11-2017
Zaaknummer
A.R. 152 van 2011 / AUA201100006
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling nalatenschap, gebruikersvergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 november 2017

Behorend bij A.R. 152 van 2011 / AUA201100006

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiser 1]

[eiser 2]

[eiser 3]

wonende te Aruba,

eisers in de hoofdzaak, gedaagden in het incident

hierna ook te noemen: [eisers]

thans procederend in persoon

tegen:

[gedaagde 1]

[gedaagde 2]

[gedaagde 3]

[gedaagde 4]

[gedaagde 5]

[gedaagde 6]

[gedaagde 7]

wonende te Aruba en te Nederland

gedaagden in de hoofdzaak, eisers in het incident,

hierna ook te noemen: [gedaagden],

gemachtigde: de advocaat mrs. D. Kock en L.J.Pieters ,

alsmede tegen

[gedaagde 8]

[gedaagde 9]

wonende te Nederland

hierna te noemen: [gedaagden].

gemachtigde: de advocaat mr. E.J.M. Lotter Homan.

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 25 maart 2015;

 • -

  het deskundigenbericht van 9 maart 2017;

 • -

  de akte aan de zijde van [gedaagde 3];

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht namens [eisers].

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht namens [gedaagden].

1.2

De zaak is hierna verwezen voor vonnis.

1.3

De zaak is hierna verwezen naar de rol voor vonnis.

2.DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Voorop wordt gesteld dat volhard wordt in hetgeen reeds is overwogen en beslist in het tussenvonnis van 25 maart 2015. Voorts merkt het gerecht op dat het taxatierapport onnodig lang op zich heeft laten wachten. Dit laat onverlet dat het gerecht niet vermag in te zien dat dit rapport niet bruikbaar is [eisers]. stelt dat het rapport niet objectief is, doch stelt geen feiten en omstandigheden die deze conclusie rechtvaardigen. Het gerecht ziet dan ook geen aanleiding om een andere deskundige te benoemen, te meer de andere erfgenamen zich refereren aan dit deskundigenrapport. Dit heeft tot gevolg dat uitgegaan wordt van een vrije marktwaarde van het onroerend goed te [adres] te Aruba (een erfpachtperceel, met daarop een woonhuis en 3 appartementen) van AWG 189.000,00.

2.2

Bij tussenvonnis d.d. 18 januari 2012 en 25 maart 2015 is beslist dat het onroerend goed aan de [adres] te Oranjestad aan [gedaagden]. toebedeeld wordt, onder de verplichting dat zij aan de andere erfgenamen hun erfdeel in de vrije marktwaarde van het onroerend goed zullen uitkeren. Bij brief van 24 maart 2017 heeft [eiser 3] bericht dat [gedaagde 6], […] en [gedaagde 4] hun deel in het onroerend goed aan hem wensen over te dragen. Deze onderlinge verdeling gaat buiten dit geschil en kunnen partijen aan de notaris doorgeven, die zorg draagt voor de uiteindelijke verdeling en het transport van het onroerend goed.

De inboedel

2.3

Over de inboedel is reeds beslist bij vonnis van 25 maart 2015. Deze wordt toebedeeld aan [gedaagden], onder de verplichting dat zij aan de overige erfgenamen hun erfdeel zullen uitkeren.

De saldi op drie bankrekeningen

2.4

Bij tussenvonnis van 18 januari 2012 is reeds overwogen dat de tegoeden op de bankrekeningen [nummer 1], [nummer 2] en [nummer 3] bij Aruba Bank N.V. per datum overlijden verdeeld dienen te worden conform de breukdelen, genoemd in de verklaring van erfrecht.

Het gouden LAGO horloge

2.5

Het gerecht heeft reeds bij tussenvonnis d.d. 18 januari 2012 besloten dat dit horloge conform de wens van de erflater zonder vergoeding wegens overbedeling aan […] dient te worden toebedeeld.

De sierraden en postzegelcollectie, boeken, CD’s videobanden

2.6

Bij vonnis d.d.25 maart 2015 is reeds beslist dat deze niet nader omschreven goederen met onbekende waarde zonder verrekening wegens overbedeling aan [gedaagden] toebedeeld.

De huuropbrengsten van de appartementen

2.7.

Bij vonnis d.d. 25 maart 2015 is reeds beslist dat ervan uit wordt gegaan dat de huuropbrengst AWG 44.280,00 bedroeg en dat dit bedrag behoort tot de te verdelen gemeenschap en conform de breukdelen genoemd in de erfrechtverklaring verdeeld dient te worden.

De gebruikersvergoeding

2.8

Bij tussenvonnis van 25 maart 2015 is reeds geoordeeld dat de gebruikersvergoeding gelijk is aan 5% op jaarbasis van de door de deskundige vast te stellen waarde van het woonhuis resp. appartementen. Bij vonnis van 25 maart 2015 is geoordeeld dat ‘[gedaagde 7]’ in de periode 29 november 2006 tot en met 31 oktober 2007 in het woonhuis heeft gewoond. Over deze periode hebben [eisers]. recht op een gebruikersvergoeding. Het woonhuis is getaxeerd op AWG 79.552,80. De gebruikersvergoeding bedraagt aldus 5% van AWG 79.552,80 = AWG 3.977,64 op jaarbasis. Voor de periode 29 november 2006 tot 31 oktober 2007 bedraagt de gebruikersvergoeding afgerond 11/12 x AWG 3.977,64 of wel AWG 3.646,17, welk bedrag betaald dient te worden door [gedaagden] aan [eisers].

2.9

Bij vonnis van 25 maart 2015 is tevens geoordeeld dat ‘[gedaagde 5]’ gebruikt gemaakt van een appartement in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 alsmede in 2007 tot en met 2010. Onduidelijk is evenwel welk appartement hij gebruikt heeft, zodat deze gebruikersvergoeding nog niet vastgesteld kan worden. Hierover kunnen partijen zich uitlaten op de hierna te melden comparitie van partijen.

2.10

Deze comparitie zal tevens worden benut om de laatste puntjes op de i te zetten. Ook mogen partijen zich dan uitlaten over de vraag welke notaris de verdeling zal dienen af te ronden met in acht neming van het voorgaande. Het komt het gerecht geraden voor dat partijen op de hierna te melden comparitie van partijen deugdelijk vertegenwoordigd zijn door één persoon, die gemandateerd is namens de anderen een beslissing te nemen. Dit impliceert dat de overige erfgenamen niet hoeven te verschijnen.

2.11

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

gelast een verschijning van partijen op de terechtzitting van mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, op woensdag 20 december 2017 om 10.00 uur in een nader aan te duiden zaal van het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba;

3.2

bepaalt dat elke partij vertegenwoordigd dient te zijn door persoon die van de zaak op de hoogte is en op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is de anderen te vertegenwoordigen en eventueel een vaststellingsovereenkomst te sluiten;

3.3

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.