Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:843

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2017
Datum publicatie
06-11-2017
Zaaknummer
K.G. no. 2020 van 2017 / AUA201702394
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, executiegeschil, minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 oktober 2017

Behorend bij K.G. no. 2020 van 2017 / AUA201702394

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in kort geding van:

Eiser,

wonende in Aruba,

eiser in conventie, verweerder in reconventie,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba,

gedaagde in conventie, verweerder in reconventie,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. M.M. Malmberg.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de hangende dit geschil door dit Gerecht gegeven ordemaatregel van 20 september 2017;

-het schrijven van (de gemachtigde van) [gedaagde], met onder meer als bijlage een aankondiging van een door haar in te stellen reconventionele eis;

-de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 29 september 2017.

1.2 [

eiser] is ter zitting verschenen samen met zijn gemachtigde, en [gedaagde] is eveneens verschenen samen met haar gemachtigde. Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd - beiden mede aan de hand van toegelaten producties - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen. [eiser] heeft geen bezwaar gemaakt tegen toelating van de door [gedaagde] verzochte eis in reconventie. Die eis is/wordt daarom toegelaten.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

in conventie

2.1 [

eiser] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-de uitvoerbaarheid bij voorraad van het bij verstek gewezen vonnis in kort geding van dit Gerecht van 18 september 2017 in de zaak K.G. 1884 van 2017 (hierna: het vonnis) schorst totdat in deze voor partijen genoegzaam bekende lopende kwestie definitief eindvonnis of -beschikking is gewezen of gegeven;

-[gedaagde] veroordeelt in de proceskosten.

2.2 [

gedaagde] voert verweer, en concludeert tot afwijzing van het door [eiser] verzochte, kosten rechtens.

in reconventie

2.3 [

gedaagde] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

-het vonnis bevestigt;

-[eiser] veroordeelt om bij wijze van voorschot en ten titel van schadevergoeding aan [gedaagde] te betalen Afl. 2.562,16;

-te dezen enige andere juist voorkomende beslissing neemt;

-[eiser] veroordeelt in de kosten van deze procedure.

2.4 [

eiser] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het door [gedaagde] verzochte, kosten rechtens.

2.5

Voor zover van belang voor de beslissingen worden de stellingen van partijen hierna besproken.

3
3. DE BEOORDELING

in conventie

3.1

Het spoedeisend belang van [eiser] bij zijn vorderingen volgt uit de aard van die vorderingen.

3.2

De in dit geschil te beantwoorden vraag is of [gedaagde], mede gelet op de belangen aan de zijde van [eiser] (en op die van de twee minderjarige kinderen van partijen), geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om tot tenuitvoerlegging van het vonnis over te gaan zolang - en dat heeft het Gerecht partijen ter zitting voorgehouden - er niet is beslist op het door [eiser] tegen het vonnis ingestelde of in te stellen verzet.

3.3

Afweging van voormelde belangen brengt mede gehoord de Voogdijraad van Aruba met zich dat voormelde vraag bevestigend moet worden beantwoord. Op grond van de omstandigheid dat gesteld noch is gebleken dat [eiser] kansloos is in zijn mogelijke verzet tegen het vonnis oordeelt het Gerecht de belangen van [eiser] en van voornoemde minderjarigen bij toewijzing van het door [eiser] verzochte (en dus afwijzing van het oorspronkelijk door [gedaagde] verzochte) zwaarwegender dan de belangen van [gedaagde] bij afwijzing daarvan. In elk geval heeft te gelden dat het Gerecht in de kwestie die heeft geleid tot het vonnis tot een beter afgewogen oordeel kan komen (en dat is zeker in het belang van de minderjarigen) indien het ook [eiser] te dien aanzien heeft gehoord. De door [eiser] verzochte voorziening zal worden toegewezen als na te melden.

3.4

In de aard van deze procedure ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

in reconventie

3.5 [

gedaagde] zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering tot bevestiging van het vonnis. Deze procedure betreft immers geen verzetprocedure, terwijl [gedaagde] onmogelijk in verzet kan gaan tegen het vonnis.

3.6

Gesteld noch is gebleken dat [gedaagde] een spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot schadevergoeding. Die vordering zal reeds daarom worden afgewezen. Daar komt bij dat het Gerecht geen grond ziet voor toewijzing van die vordering. Gesteld noch is gebleken immers dat [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld jegens [gedaagde], en evenmin is gesteld of gebleken dat sprake is van een wanprestatie zijdens [eiser]. Het komt en blijft voor rekening en risico van [gedaagde] dat zij er voor heeft gekozen om onmiddellijk na de uitspraak van het vonnis vluchten te boeken naar Nederland, terwijl zij weet of behoort te weten dat een procedure als de onderhavige ingesteld zou kunnen worden door [eiser].

3.7

Het Gerecht ziet evenmin grond voor het nemen van een andere juist voorkomende beslissing, zoals subsidiair gevorderd door [gedaagde].

3.8

Ook de aard van deze procedure brengt met zich dat de proceskosten zullen worden gecompenseerd tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

in conventie

-schorst de bij het vonnis aan [gedaagde] verleende toestemming om met:

-Kind 1, geboren in Aruba op [datum], en

-Kind 2, geboren in Aruba op [datum]

naar Nederland te reizen en te wonen tot aan de uitspraak in de verzetprocedure tegen het vonnis;

-bepaalt dat voormelde schorsing eerst werking heeft indien en voorzover [eiser] ten tijde van de uitspraak van dit vonnis reeds verzet heeft ingesteld tegen het vonnis en dat verzet niet heeft ingetrokken;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte;

-compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

in reconventie

-verklaart [gedaagde] niet-ontvankelijk in haar vordering tot bevestiging van het vonnis;

-wijst af het overige door [gedaagde] verzochte;

-compenseert de kosten van deze reconventionele procedure tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 25 oktober 2017.