Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:839

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
25-10-2017
Datum publicatie
06-11-2017
Zaaknummer
A.R. nr. 1355 van 2017 / AUA201701287
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, comparitie vonnis, verjaring, auto ongeval, op grond van de wet in beginsel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 25 oktober 2017

Behorend bij A.R. nr. 1355 van 2017 / AUA201701287

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

CITIZENS INSURANCE (NETHERLANDS ANTILLES & ARUBA ASSURANCE COMPANY (NA & A) N.V.),

gevestigd in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: Citizens,

gemachtigde: de advocaat mr. Z.N.J. Laclé,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba, te [adres],

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- de conclusie van antwoord met producties.

Tussenvonnis is bepaald op heden.

2 DE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht heeft kennis genomen van de gedingstukken en acht het zinvol om inlichtingen te verkrijgen en/of een minnelijke regeling van (een deel van) het geschil te beproeven. Het zal daartoe een comparitie van partijen gelasten, waarop [gedaagde] in persoon en Citizens deugdelijk vertegenwoordigd dienen te verschijnen, desgewenst samen met gemachtigden.

2.2

Als een partij niet verschijnt kan het Gerecht daaraan het gevolg verbinden – ook in het nadeel van die partij – dat het passend acht.

2.3

De partij die zich bij de comparitie op schriftelijke (bewijs)stukken wil beroepen, dient die stukken tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de zitting) in fotokopie aan zijn wederpartij en aan het Gerecht over te leggen.

2.4

Voor de comparitie wordt in beginsel één uur uitgetrokken. Partijen kunnen hun zaak ter comparitie vijf minuten bepleiten. Als een partij de vastgestelde spreektijd overschrijdt, kan de rechter haar het woord ontnemen.

2.5

De partij die is verhinderd om op de hierna te bepalen datum en tijdstip ter zitting te verschijnen, dient binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis per brief aan de rechter om uitstel te verzoeken. Bij het verzoek om uitstel moeten de verhinderdata worden opgegeven van alle partijen en hun gemachtigden gedurende de drie komende maanden. Indien niet binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis om uitstel is verzocht, zal nog slechts uitstel worden verleend in geval van overmacht. In dat geval dient de partij die wegens overmacht is verhinderd te verschijnen, onmiddellijk na het intreden daarvan per brief de rechter gemotiveerd om uitstel te verzoeken.

2.6

Alvast wordt het volgende overwogen. Vast staat dat [gedaagde] als bestuurder van een automobiel op 27 november 2008 een verkeersongeval heeft veroorzaakt waardoor door zijn schuld voor een totaalbedrag van Afl. 13.161,25 schade werd toegebracht aan een andere bij Citizens verzekerde automobiel (hierna: het ongeval). Vast staat verder dat [gedaagde] ten tijde van het ongeval niet in het bezit was van een in Aruba geldig rijbewijs, en dat de door hem bestuurde auto niet verzekerd was. Vast staat tot slot dat Citizens voormeld schadebedrag heeft uitgekeerd aan de gelaedeerde, en dat [gedaagde] op grond van de wet in beginsel is gehouden tot terugbetaling van dat bedrag aan Citizens. De door [gedaagde] gestelde omstandigheid, dat de door hem bestuurde auto niet aan hem in eigendom toebehoorde, maakt al het vorenstaande niet anders. Ook overigens zijn er feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die vorenstaande anders maken. Met name kan de beweerdelijke betalingsonmacht zijdens [gedaagde] niet in de weg staan aan een veroordeling tot betaling van een geldsom.

2.7

Citizens zal ter zitting in elk geval in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de stelling van [gedaagde] dat - zo het Gerecht begrijpt - door het verloop van tijd sinds het ongeval Citizens thans geen, althans niet meer met succes een rechtsvordering kan instellen tegen [gedaagde] met betrekking tot het ongeval (zie sustenu 10 van de conclusie van antwoord). Het Gerecht ziet die stelling als een beroep zijdens [gedaagde] op verjaring althans op rechtsverwerking.

2.8

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-gelast een verschijning van partijen voor het geven van inlichtingen en/of ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. A.H.M. van de Leur, rechter, op 24 november 2017 om 14:30 uur in zaal A van het in Aruba te J.G. Emanstraat nr. 51 gelegen gerechtsgebouw;

-bepaalt dat [gedaagde] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat Citizens dan vertegenwoordigd aanwezig moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen, desgewenst met gemachtigden;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.