Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:813

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-10-2017
Datum publicatie
18-10-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1060 van 2017 / AUA201701536
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling (drugs)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 oktober 2017

behorend bij EJ. nr. 1060 van 2017 / AUA201701536

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

HET OPENBAAR MINISTERIE,

kantoorhoudende in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd,

om ondercuratelestelling van:

[naam X],

wonende in Aruba te [adres], thans verblijvende in het rehabilitatiecentrum
Centro Colorado,

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [naam X],

in persoon.

Belanghebbenden:

1. [naam vader]de vader,

2. [naam zus 1]de zus,

3. [naam zus 2]de zus,

4. [naam broer 1]de broer,

5. [naam broer 2]de broer en tevens de voorgestelde curator.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    de vordering, ingediend op 18 mei 2017.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 5 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mrs. S. Boekhoudt en E.L. Hart, Ridderstaat in persoon en de belanghebbenden sub 1, 2, 3, en 5.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het - ter zitting gewijzigd - verzoek strekt ertoe dat [naam X] onder curatele wordt gesteld met benoeming van zijn broer [naam broer 2] tot zijn curator en bevel tot plaatsing van [naam X] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar indien [naam X] vroegtijdig zijn behandeling te Centro Colorado beëindigd en weer terugvalt in zijn drugsmisbruik. Daartoe wordt - kort samengevat - gesteld dat hij wegens gewoonte van misbruik van verdovende en/of stimulerende middelen zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, en zijn eigen veiligheid alsmede die van anderen in gevaar brengt.

3 DE BEOORDELING

3.1

De broer, zus en de vader van [naam X] hebben verklaard dat [naam X] eerst marihuana gebruikte, later cocaïne en dat hij thans verslaafd is aan “piedra”. Ook verklaren zij dat [naam X] inbraken pleegt, onder invloed op straat rondloopt en agressief is. Hij verzorgt zichzelf niet en zoekt problemen met de buurtbewoners. De familieleden hebben diverse keren geprobeerd om hulp voor [naam X] te zoeken. Zo was hij begonnen met een rehabilitatieprogramma in de Dominicaanse Republiek via de Stichting Adopt An Addict en is hij opgenomen geweest in het rehabilitatiecentrum Centro Colorado. Hij heeft het centrum vrijwillig verlaten.

Ter zitting hebben de verzoeker en de mentor van [naam X], de heer [naam mentor], aangegeven dat [naam X] thans wederom vrijwillig is opgenomen in Centro Colorado en het goed met hem gaat maar dat hij nog niet klaar is met het behandelplan. Na zijn ontslag uit Centro Colorado zal [naam X] doorstromen naar een Halfway House.

Het gerecht is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat het verzoek tot ondercuratelestelling van [naam X] voor toewijzing vatbaar is. De rechter is ingevolge artikel 1:387 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bevoegd om een persoon die uit hoofde van gewoonte van misbruik van verdovende middelen onder curatele is gesteld ter verpleging in een door de minister van Justitie aangewezen inrichting te doen plaatsen. Het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion is een door de minister aangewezen inrichting als vorenbedoeld. Gelet op de verklaringen ter zitting is het gerecht van oordeel dat [naam X] de behandelingen in Centro Colorado kan blijven volgen. Indien [naam X] de vrijwillige behandeling staakt, is een gedwongen plaatsing alsnog geïndiceerd. Het verzoek zal derhalve in dier voege worden toegewezen.

3.2

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van zijn taak als curator een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curator dient voorts binnen acht maanden na aanvang van zijn taak als curator ter bevestiging van zijn deugdelijkheid een door hem ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat hij wordt opgemaakt.

3.3

De curator dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam X], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curator zijn broer, [naam broer 2], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba,

beveelt, bij voortijdige staking van zijn behandeling in Centro Colorado, de plaatsing van [naam X], in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ingaande uiterlijk een jaar na heden,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege curator binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 17 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.