Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:795

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1190 van 2017/AUA 201701778
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1190 van 2017/AUA 201701778

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1 [naam verzoeker 1],

2. [naam verzoeker 2],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp,

om ondercuratelestelling van:

[naam gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen: de heer [naam gerekestreerde].

Belanghebbenden:

[naam belanghebbende 1], de dochter,

[naam belanghebbende 2], de dochter,

[naam belanghebbende 3], de zoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 8 juni 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 12 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde en de belanghebbende Mildred in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat de heer [naam gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld, en om mevrouw [naam verzoeker 1] en de heer [naam verzoeker 2] gezamenlijk tot curator te benoemen. Daartoe wordt aangevoerd dat de heer [naam gerekestreerde] wegens geestelijke beperkingen niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn belangen behoorlijk waar te nemen

3. DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de andere familieleden, de behandelend geneesheer, dhr. S. Waterloo, MD, internist-geriater, en de ondervraging van de heer [naam gerekestreerde] is gebleken dat hijlijdt aan de ziekte van Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De heer [naam gerekestreerde] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van mevrouw [naam verzoeker 1] en de heer [naam verzoeker 2] tot zijn curatoren.

3.3

De wet voorziet (nog) niet in het benoemen van twee curatoren. Dat — zoals bij beschermingsbewind twee bewindvoerders (artikel 1:437 van het Burgerlijk Wetboek) — twee curatoren kunnen worden benoemd, heeft de wetgever niet bedoeld, maar kan voortvloeien uit artikel 8 van het (Europees) Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), aldus Hoge Raad 1 december 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA8717, NJ 2001, 390, in een geval dat ouders beiden de gezamenlijke ouderlijke zorg voor hun geestelijk gehandicapte kind wilden voortzetten na diens meerderjarigheid. Deze uitspraak werd ook aangehaald in de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van 22 augustus 2017, Ghis 81058/16 - EJ 1075/16 - H 370/16.

3.4

In de onderhavige zaak wordt het curatorschap verzocht door zowel [naam verzoeker 1] (de dochter van gerekestreerde) en [naam verzoeker 1] (de zoon van gerekestreerde). Verzoekers willen samen de verantwoordelijkheid dragen voor hun vader. Het recht heeft dat te respecteren. Er is geen praktische reden om het verzoek in dit opzicht niet toe te staan. De heer [naam gerekestreerde] heeft geen bezwaar tegen benoeming van beiden tot curator.

3.4

De benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatoren dienen ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BWA) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van [zijn/haar] taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatoren dienen voorts binnen acht maanden na aanvang van [zijn/haar] taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatoren dienen ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

3.5

De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam gerekestreerde], geboren op [datum] 1935 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatoren mevrouw [naam verzoeker 1], geboren op [datum] 1973 in Aruba en de heer [naam verzoeker 2], geboren op [datum] 1969 in Aruba, beiden wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatoren binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”,

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

Bij ontstentenis van mr. Engelbrecht wordt deze beschikking ondertekend door mr. W.J. Noordhuizen.