Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:794

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1152 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1152 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoeker],

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna ook te noemen de heer [naam verzoeker],

procederend in persoon,

Belanghebbenden:

[naam stiefdochter], de stiefdochter,

[naam zoon van de stiefdochter], de zoon van de stiefdochter.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 2 juni 2017.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 12 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de heer [naam verzoeker] in persoon en de belanghebbenden [naam stiefdochter] en [naam zoon van de stiefdochter] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van de heer [naam verzoeker], met benoeming van mevrouw [naam stiefdochter] tot curatrice. Daartoe wordt aangevoerd dat de heer [naam verzoeker] aan dementie lijdt en daarom handelingsonbekwaam is.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het gerecht begrijpt het verzoek aldus dat [naam verzoeker] zich beseft dat hij zijn belangen niet steeds behoorlijk kan waarnemen en voorziet dat hi in de nabije toekomst geheel handelingsonbekwaam zal worden. Uit de verklaringen van de behandelend geneesheer dhr. S. Waterloo, MD, internist-geriater, en de ondervraging van de heer [naam verzoeker] en mevrouw [naam stiefdochter] is gebleken dat [naam verzoeker] lijdt aan dementie, type Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De heer [naam verzoeker] heeft met zoveel woorden te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen benoeming van mevrouw [naam stiefdochter] tot zijn curatrice. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van zijn bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam verzoeker], geboren op [datum] 1945 in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice mevrouw [naam stiefdochter], geboren op [datum] 1963 in Aruba en wonende in Aruba,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

Bij ontstentenis van mr. Engelbrecht is de beschikking ondertekend door mr. W.J. Noordhuizen