Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:785

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
10-10-2017
Zaaknummer
E.J. 380 van 2017/AUA201700653
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Kennelijk onredelijk ontslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5252
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 oktober 2017

Behorend bij E.J. 380 van 2017/AUA201700653

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Verzoeker],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [Verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. C.B.A. Coffie,

tegen:

de stichting

STICHTING EDUCACION PROFESIONAL BASICO h.o.d.n. SEPB,

te Aruba,

hierna ook te noemen: SEPB,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D Tromp.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van [Verzoeker];

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van SEPB;

- de behandeling ter zitting van 22 augustus 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

[Verzoeker], nu 60 jaar oud, is op 1 november 1995 als leraar Engels in dienst getreden van SEPB.

2.2

Hij is op 1 september 2016 ontslagen.

2.3

De brief van 4 april 2016 waarbij hem de arbeidsovereenkomst is opgezegd leest, voor zover van belang:
Er zijn meerdere disciplinaire trajecten door het bevoegd gezag uitgevoerd t.a.v. uw functioneren als leraar, en u bent door meerdere directieleden in IB’ers begeleid teneinde tot een betere functievervulling te komen. Reeds vele malen bent u schriftelijk en/of mondeling aangesproken op u w functioneren.
Tijdens een uitgebreid gesprek met uw unitmanager op 17 september 2015 is opnieuw het niet goed functioneren van u als leraar met u besproken. Uit het gesprek met uw unitmanager is onder andere gebleken dat:
- u de cijfers niet op tijd inlevert c.q. in het LVS invoert en dat uw cijfers niet betrouwbaar zijn omdat u aantoonbaar cijfers heeft gegeven zonder proefwerken na te kijken of zonder dat er proefwerken zijn gegeven;
- diverse malen door leerlingen werd aangegeven dat u in slaap valt tijdens de les;
- u selectief les geeft, namelijk aan leerlingen die volgens u “willen leren”;
- u de PLT niet hanteert en/o zich niet houdt aan de PLT1, o.a. doordat u lesstof niet behandelt en niet uitlegt. De leerlingen wisten niet wat ze voor een proefwerk moeten doen;
- u, zoals eerder opgemerkt, lesgeeft aan degenen die les willen volgen en u toestaat […] dat bepaalde leerlingen, die aan uw verantwoordelijkheid als leraar zijn toevertrouwd, naar buiten lopen d.w.z. uw klaslokaal tijdens de les verlaten;
- u het klasbeheer niet onder controle heeft en de klas niet is opgesteld om les te geven. Er zitten enkele leerlingen voorin bij uw tafel en de rest van de leerlingen mag doen wat ze willen. Er is ook herhaaldelijk schade aan het meubilair in uw klas geconstateerd.
Dit zijn o.a. aandachtspunten waarvoor in 2011 een disciplinair traject is gevolgd, waarvoor de SEPB in 2012 nieuwe gedragsafspraken met u heeft gemaakt en waarvoor de SEPB u intensieve begeleiding heeft geboden. Hierin is derhalve geen sprake van verbetering.
Nadt het bestuur van de SEPB uw dossier heeft doorgenomen staat zij op het standpunt dat u voldoende gelegenheid en begeleiding is geboden en dat er geen sprake is van verbetering van uw functioneren. Er is sprake van structureel disfunctioneren hetgeen ernstig plichtsverzuim en subsidiair onbekwaamheid c.q. ongeschiktheid om uw functie als leerkracht Engels uit te oefenen, oplevert. Dit is veelvuldig met u besproken, Ook is u meegedeeld wat de gevolgen zijn van dit disfunctioneren.
Behalve aan de wet, bent u ook gehouden aan de regels van het LBO-reglement.

2.4

Op 17 september 2015 is met [Verzoeker] overleg over diens functioneren geweest. Dat werd voortgezet op 19 november 2015. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat [Verzoeker] zich – vergeefs – heeft georiënteerd op een andere betrekking. Eind januari 2016 werd dit traject bij gebrek aan veelbelovende vooruitzichten beëindigd en heeft SEPB besloten de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

2.5

In het door SEPB opgestelde verslag van het gesprek van 17 september 2015 staat, voor zover van belang:
Aanleiding: het functioneren. van [Verzoeker] is naar de mening van de schooldirectie niet naar behoren. Dit speelt al meerdere jaren. In 2011 is er na vele klachten een disciplinair traject geweest met het bestuur dat resulteerde in specifieke afspraken. In 2012 bleek dat hij zich niet aan de afspraken hield en er zijn opnieuw gedragsafspraken gemaakt (juli 2012), waarbij is gesteld door de voorzitter van het bestuur dat indien hij zich niet aan de afspraken zou houden er een ontslagprocedure gestart zou warden. Na 2012 is er een periode van intensieve begeleiding door de Intern Begeleidster ([A]) geweest. Ook is dhr. [Verzoeker] een periode ziek thuis geweest.
De gedragsafspraken van juli 2012 worden als agenda voor dit gesprek gehanteerd en bijgevoegd, waarbij in het gesprek de vraag centraal staat bij elke afspraak: heeft de heer [Verzoeker] op dit punt goed gefunctioneerd in het afgelopen en huidige schooljaar? (De gedragsafspraken zijn genummerd en onderstreept. Reactie van dhr. [Verzoeker] is [VERZOEKER] reactie van unitmanager mw. [B] [UNITMANAGER].

Gesprek :

De heer [Verzoeker] laat aan het begin van het gesprek een ingevuld "formulier lesbezoek" zien van de nieuwe IB'er, [C]. Het is op diverse punten als "goed" beoordeeld, op de overige punten als "voldoende". Hij vraagt wat het probleem is.

1. U levert alle cijfers volgens de planning in, d.w.z. op tijd.

[VERZOEKER] het is enkele keren verkeerd gegaan, ik heb een paar keer laat ingeleverd. [UNITMANAGER] van 2 klassen (1e rapp) vorig jaar zijn helemaal geen cijfers verkregen. Reactie [VERZOEKER] het kwam omdat ik boeken weken te laat kreeg en er was lesuitval. Daardoor kwam dit.

[UNITMANAGER] je hebt van andere klassen proefwerken niet nagekeken, of niet correct nagekeken, en toch kregen ze cijfers. Je rommelt met cijfers. We moeten in het LVS altijd nagaan of je je cijfers hebt ingevuld. Er stonden een paar keer cijfers, terwijl je de proefwerken niet had nagekeken of soms niet had gegeven. De leerlingen hebben dit verteld en we hebben dit met je besproken. Je hebt het toen zelf ook toegegeven dat dat zo was. Er is niet getoetst en toch zijn er cijfers. En een heel stel enen. Reactie [VERZOEKER] ik heb de cijfers ingevuld. Ik kijk soms wat ongeveer het gemiddelde is en dan geef ik "ongeveer" dat cijfer aan een leerling. Als ik een 1 geef, is dat omdat de leerling niet komt opdagen. Dat is de regel.

2. Gedurende de uren waarop dat volgens rooster van u verwacht wordt. geeft u les. Dat wil zeggen dat u geen andere activiteiten doet dan lesgeven (Engelse taal/mentor) en de leerlingen tot het einde van het lesuur in de klas houdt en daadwerkelijk les geeft .

[VERZOEKER] dat heb ik gedaan. Maar de leerlingen moeten wel willen.

[UNITMANAGER] er zijn verschillende signalen, van leerlingen en van collega's, dat je in slaap valt in de klas. De leerlingen zitten niet allemaal in de klas, ze staan buiten. Een aantal zitten rondom jouw tafel, een ander deel doet wat voor zichzelf. Het lokaal is her-ingericht, toch moet [D] steeds optreden. Je gebruikt bovendien het lesbord niet. Leerlingen wisten niet wat ze moesten doen voor een CP. Je geeft ze geen aantekeningen.
3. U houdt zich aan de PLT en de andere onderwijsinhoudelijke afspraken

[VERZOEKER]: ik houd me aan de PLT

[VERZOEKER]: nee, dat doe je niet. Je gebruikt wel een methode, maar de PLT hanteer je niet. Je behandelt niet de stof. Je legt niks uit, behalve als je geobserveerd wordt. Het maken van CP's en SO' s doe je nooit op tijd. Reactie [VERZOEKER]: dat klopt, dat is een paar keer gebeurd. Reactie [VERZOEKER]: dat is elke keer.

[UNITMANAGER]: je had vorig jaar een spreekbeurt moeten geven aan 2 kassen, dat heb je niet gedaan. Daardoor is hun mondeling niet getoetst en hebben ze alleen een deel-SO-cijfer. Reactie [VERZOEKER]: dat klopt. lk had het niet gezien in de PLT dat ik dat moest doen. [UNITMANAGER] we kunnen je ook niet vragen om te surveilleren. Je laat kinderen afkijken. Reactie [VERZOEKER]: niet waar. Ik kijk rond of ze afkijken.

[UNITMANAGER] en vorig jaar heb je met een andere docent gesurveilleerd, toen heb je de leerlingen geholpen met hun CP. Reactie [VERZOEKER]: nee, ik heb niet voorgezegd. Wel heb ik de opdracht uitgelegd, die de leerling niet snapte.

4. U zorgt dat uw leerlingen zich rustig gedragen in uw klas. Dat betekent o.a. dat ze niet bij elkaar op schoot zitten, ieder op een eigen stoel. en geen "worstel-" of "stoeipartijen".

[VERZOEKER]: er zijn geen vechtpartijen geweest. Ik heb toen inderdaad leerlingen laten stoeien, dat is daarna niet meer gebeurd.

[UNITMANAGER]: het is niet rustig in je klas. Een paar leerlingen zitten om je heen, een paar anderen doen wat ze willen en weer anderen zitten buiten op de trap. Als ik er langs loop gaan ze gauw naar binnen. Reactie [VERZOEKER] er is veel niveauverschil in de klas. Sommige leerlingen kennen het al. Zij mogen van mij naar buiten, in het zicht, bij de trap staan.

[UNITMANAGER]: je cijfers zijn niet betrouwbaar, zoals eerder besproken. Op de Centrale Proefwerken zijn veel onvoldoendes. Leerlingen weten niet wat voor stof ze moeten leren. Ik heb je vorig jaar gevraagd om in de klas van [E] te gaan om te vertellen wat ze moesten doen voor het CP, dat wisten ze niet. Reactie [VERZOEKER]: klopt, dat is 1x gebeurd, om een oefening te doen. Reactie [UNITMANAGER]: dat was zodat we zeker zouden weten dat ze de stof hadden gehad. Reactie [VERZOEKER] dat is nonsens. Ik leg de leerlingen uit wat ze moeten doen, ik noem op welke delen voor CP geleerd moeten worden.

5. U beheert uw leslokaal en het meubilair naar behoren

[VERZOEKER]: ik laat de banken precies zo staan als ze staan. Mij gaat het er om dat ze op hun plaats zitten en opletten. [D] vond dat het in rijtjes van 2 moest staan. Daarna was 1 bank een stukje verschoven, waar [D] erg kwaad om werd. [UNITMANAGER] de inrichting van de klas is in 2013 ook door toenmalig 1B'er [K] met u besproken. [VERZOEKER] dat weet ik niet meer, dat is te lang geleden. [VERZOEKER]: ze zitten niet 2 aan 2 in je lokaal. Elke keer als ik er ben zie ik dat een paar vooraan zitten bij je tafel. [VERZOEKER] dat klopt, zo gaat het bij mij in de klas.

[UNITMANAGER]: anderen zitten in groepen en doen maar wat. De klas is nooit zo opgesteld om goed les te geven. [D] helpt je, na 2 dagen is het weer hetzelfde. [VERZOEKER]: ik heb een andere mening hierover. Er zijn leerlingen die willen leren, die geef ik les. Anderen hebben geen interesse, zij mogen van mij niet de les verstoren van de leerlingen die wel willen leren.

[UNITMANAGER]: over het beheer: er zijn veel kapotte tafels uit je lokaal van vorig jaar. Ook is er op veel tafel geschreven. Het is elke keer een troep. [L] is ook langsgekomen, die heeft je daar ook op aangesproken. [VERZOEKER]: het klopt dat er veel op de tafels is geschreven. Ik heb dat niet gedaan, maar de leerlingen. Ik kan het niet voorkomen dat ze dat doen.

6. U bent op tijd aanwezig op school en gaat niet vroegtijdig naar huis .

[VERZOEKER]: dit gaat goed.

[UNITMANAGER]: je bent ongeveer 10x te laat op jaarbasis. Niet zo veel, 5-10 minuten, de les kan nog wel doorgaan, maar begint te laat.

[UNITMANAGER]: je hebt een klas naar huis gestuurd omdat een paar leerlingen iets moesten inhalen. Leerling [F] kwam naar boven en vroeg of hij naar huis mocht, omdat hij weg mocht bij dhr. [Verzoeker]. We hebben hem teruggestuurd naar de klas. [VERZOEKER]: Ik had maar 2 leerlingen. [F] kwam en zei dat hij van de directie naar huis mocht.

7. U neemt deel aan vergaderingen die bij uw functie horen

[VERZOEKER]: ik ben aanwezig bij de vergaderingen. [UNITMANAGER]: dat klopt, maar je valt in slaap. [VERZOEKER]: ontkent dat hij slaapt, hij zit wel met zijn hoofd naar voren, maar slaapt niet.

8. U surveilleert op het schoolplein als dat van u verwacht wordt (rooster )

[VERZOEKER] doe ik niet. Ik kan niet goed lopen, gevolg van een verkeersongeval (ernstige beenbreuk). [UNITMANAGER]: als u vanwege gezondheidsproblemen uw werk niet volledig kunt doen, kunt u dit met de bedrijfsarts van de SVb bespreken. Die zal ons adviseren. Als blijkt dat u wegens gezondheidsklachten niet kunt surveilleren, wordt u daarvoor niet meer ingeroosterd. [VERZOEKER]: dat zal ik dan doen.

Afsluiting:

Er zijn op meerdere punten blijvende problemen in het functioneren geconstateerd. Is er een medische oorzaak voor de functioneringsproblemen van dhr. [Verzoeker]?

[VERZOEKER]: ik voel me niet ziek. Soms is het suikergehalte misschien wat hoog, dan ben ik moe. Maar ik voel me niet ziek.

Hoe moet het verder volgens de heer [Verzoeker]: [VERZOEKER]: ik zit nu in het startjaar, dat gaat goed. (Hierop is de melding van de unitmanager erbij waaruit blijkt dat het ook in het startjaar al binnen 2 weken tot een gesprek over zijn functioneren kwam: spreekvolume, inrichting, slapen in de klas). [VERZOEKER] ontkent nogmaals dat hij slaapt in de klas.

Hoe moet het verder? [VERZOEKER] zegt hierover het volgende:

Ik voel niet dat het een echt probleem is

Ik kan werken, het kan voor mij zo doorgaan.

Ik functioneer voldoende

Zijn de problemen dan meer dan mijn goede dingen? Ik vind het niet.

Misschien ben ik mij niet bewust

Afsluitende opmerking [UNITMANAGER]: je kunt goed lesgeven, je kunt goed Engels. Maar je doet het alleen goed als je gecontroleerd wordt. Dat is niet goed.

2.6

Een evaluatieformulier van 25 september 2015 beoordeelt het optreden van [Verzoeker] over het algemeen als voldoende met af en toe goed en af en toe matig. De bijlage bij het formulier bevat (opnieuw) een aantal aandachtspunten voor [Verzoeker]. Daarop wordt onder meer opgemerkt dat de banken weer rommelig staan, er door leerlingen zonder toestemming op het bord geschreven was en door [Verzoeker] onvoldoende orde werd gehandhaafd en ook onvoldoende uitleg of begeleiding aan leerlingen werd gegeven. De rapporteur, [C], heeft aangegeven daarop een volgende keer te zullen letten.

2.7

In november 2015 zijn er weer klachten geuit over [Verzoeker]. In een verslag van de 11de van die maand schrijft [C]:

Het les-evaluatieformulier van EPB heb ik niet ingevuld, aangezien je geen les hebt gegeven. De leerlingen moesten slechts opdrachten maken. Vandaar gewoon een verslagje.

De leerlingen moesten de 3 laatste pagina's uit hun werkboek zelfstandig te maken. Je hebt de opdrachten niet uitgelegd of eventueel een korte herhaling te geven over de inhoud van de opdrachten etc. Bij voorgaande lesbezoeken heb ik meerdere malen aangegeven om een korte uitleg te geven voordat de lln. opdrachten moeten maken. Herhaling is nooit te veel, zwakke lln hebben zeker profijt aan. Wel goed dat je later hebt rondgelopen in de klas om te kijken wat de lln aan het doen. Je hebt waar nodig individuele hulp verleend.

De schoolbanken in de klas zijn weer ongestructureerd. Rechterkant in de klas (van voor naar achter) respectievelijk aantal banken: 4,2,2,4. Midden in de klas: achterin 1 om 2 banken. Linkerkant van voor naar achter: 4 rijen van 2. lk heb dit punt meerdere malen met u besproken, 1 keer zelf de banken met u geregeld. Je moet als docent gewoon op toezien dat de lln de banken niet zelf verplaatsen, anders blijf je maar aan de gang.

Opmerkingen qua orde in de klas:

Bij mijn binnenkomst om 11.07 waren de meeste lln nog niet aan het werk. [G] was met haar mobiele telefoon bezig. Toen ze mij zag heeft ze haar mobiel weggedaan. De regel `tas in, tas uit' van unit Startjaar was niet volledig uitgevoerd. Er waren eerst maar een stuk of 5 tassen voor in de klas. Drie leerlingen waren gedurende de hele les met hun tas bij zich. Wees consequent met de klassenregels, anders nemen de lln je niet serieus en zo leer je ze ook geen structuur aan.

Wees snel in het aanpakken: [H] stoorde continu achter in de klas. Pas na 6 minuten heb je [H] verplaatst. Je hebt hem voor in de klas laten zitten, goed! Wees alert en grijp gelijk in, wacht niet te lang.

Het overzicht op de klas was vandaag niet naar wens. Leerlingen liepen zonder

toestemming door de klas, staan op om bij een andere leerling te staan praten. Lln gaan ongevraagd naar hun tas om spullen te pakken. De leerling [I] had geen werkboek bij zich. Hij had zich omgedraaid en kletste met de 2 jongens die achter hem zaten. lk zat dichtbij ze dus heb ik ([I]) gevraagd waarom hij niet werkt. Hij gaf eerst aan dat hij geen werkboek heeft. Ik stelde voor dat hij de docent vraagt om een boek te lenen. Gelijk stond [I] op en ging zijn werkboek uit zijn tas halen. Daarnaast ging hij ook nog een pen lenen bij een andere leerling. Aan het begin van de les gewoon even controleren of alle lln hun spullen bij zich hebben en kijken dat ze daadwerkelijk werken.

Om 11:30 kwam een leerling van de unit Service bij u op bezoek, terwijl u les heeft. De leerling ging bij u zitten en jullie bleven de rest van het lesuur babbelen. De leerlingen van S11 die voor uw lessenaar zaten babbelden op een gegeven moment ook mee. Dit kan gewoon niet! U had de leerling van Service kunnen zeggen om in de pauze terug te komen en niet wanneer u les moet geven aan een klas. Let er voortaan a.u.b. op. Om 11.40 mogen de lln gaan pauzeren. Je controleert of de lln hun stoel onder de tafel hebben aangeschoven. Goed.

Voorstel IB-er: lessen te observeren (het lesgeven, aanpak van lln en handelen in diverse klassensituaties) bij andere vakdocenten Engels om ideeën op te doen en op den duur zelf uit te voeren tijdens uw eigen lessen. Collega [J] is bereid u de gelegenheid te geven om haar lessen bij te wonen. Graag verneem ik van u over dit voorstel.

2.8

Bij brief van 4 april 2016 werd de arbeidsovereenkomst met [Verzoeker] opgezegd tegen 1 september 2016.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

[Verzoeker] verzoekt verklaring voor recht dat het ontslag kennelijk onredelijk is en [Verzoeker] recht heeft op schadevergoeding naar billijkheid en – uitvoerbaar bij voorraad –veroordeling van SEPB tot betaling van schadevergoeding naar billijkheid dan wel een vergoeding van 22,5 weken brutoloon, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van SEPB tot vergoeding van de proceskosten en de rente daarover vanaf veertien dagen na de beschikking.

3.2

[Verzoeker] grondt het verzoek erop dat de reden voor het ontslag voorgewend of vals zijn.

3.3

SEPB voert hiertegen verweer, met verzoek tot veroordeling van [Verzoeker] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht constateert dat volgens SEPB in 2011 disciplinair tegen [Verzoeker] is opgetreden en, daarmee samenhangend, in 2012 nieuwe afspraken zijn gemaakt met betrekking tot diens functioneren en aan hem daarvoor intensieve begeleiding is aangeboden. Gebleken is dat in ieder geval mw. [C] [Verzoeker] kennelijk heeft begeleid althans beoordeeld, er wordt immers verwezen naar een door haar uitgebracht rapportvan de 25ste september 2015. Uit dat rapport maakt het gerecht op dat [Verzoeker] op de goede weg leek. Uit het – niet gemotiveerd weersproken – verslag van 11 november 2015 blijkt echter dat [Verzoeker] onverminderd van mening was dat het weinig zin heeft om leerlingen die niet willen leren toch bij de les te betrekken of daartegen disciplinair op te treden. Opnieuw wordt immers aangestipt dat [Verzoeker] die leerlingen zogezegd hun gang maar laat gaan. [Verzoeker] was daar toen al meermaals op aangesproken. Ter zitting heeft [Verzoeker] laten weten dat hij er nog steeds achter staat dat lesgeven alleen zin heeft als de leerling geïnteresseerd is en zich inspant om iets te leren zoals hij ook in september 2015 al had laten weten. Die houding mocht SEPB hem aanrekenen. Ook mocht SEPB erop rekenen dat [Verzoeker], hoe zeer hij ook zou worden begeleid, zich in dit opzicht niet zou confirmeren aan het standpunt van het bestuur over wat goed lesgeven is. Anders dan [Verzoeker] ter zitting heeft aangevoerd betreft het hier geen ‘flutklacht’ maar juist de kern van de taak die [Verzoeker] in het kader van zijn dienstbetrekking is opgedragen. Onder die omstandigheden kan niet geoordeeld worden dat het ontslag kennelijk onredelijk was.

4.2

Aan het voorgaande doet niet af dat [Verzoeker] sinds 1995 in dienst van SEPB is, inmiddels 60 jaar oud en slechts vier jaar van zijn pensioen verwijderd is. Van SEPB kan, als 100% gesubsidieerde onderwijsinstelling, niet gevergd worden een leraar op de loonlijst en in dienst te houden die halsstarrig volhoudt dat hij goed les geeft terwijl SEPB daar niet ten onrechte heel anders over denkt. SEPB heeft aan [Verzoeker] voldoende gelegenheid geboden zijn manier van werken bij te stellen maar uit de houding van [Verzoeker] blijkt dat hij dat juist met betrekking tot wat de kern van zijn taak is niet nodig vindt. Onder die omstandigheden heeft [Verzoeker] het gevolg van het ontslag in overwegende mate aan zichzelf te wijten.

4.3

Als de in het ongelijk te stellen partij zal [Verzoeker] de proceskosten van SEPB moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [Verzoeker] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van SEPB worden begroot op Afl. 2.500, aan salaris van de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 3 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.

1 Programmering van Lesstof en Toetsing