Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:784

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
09-10-2017
Zaaknummer
E.J. 2155 van 2016 / AUA201601044
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Vernietiging ontslag op staande voet. De dringende reden die aan het ontslag op staande voet ten grondslag is gelegd, in rechte niet is komen vast te staan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5206
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 oktober 2017

Behorend bij E.J. 2155 van 2016 / AUA201601044

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker, hierna te noemen: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

de naamloze vennootschap

A.G.S. AVIATION GROUND SERVICES N.V.,

gevestigd in Aruba,

verweerster, hierna te noemen: AGS,

gemachtigde: mr. M.H.J. Kock.

1 Het verdere verloop van de procedure

Dit blijkt uit:

  • -

    Het proces-verbaal van de enquête gehouden op 24 maart 2017;

  • -

    Het proces-verbaal van de enquête gehouden op 21 april 2017;

  • -

    de akte uitlating voortzetting enquête aan de zijde van AGS.

2 De verdere beoordeling

2.1

Bij akte heeft AGS laten weten dat zij de getuigen [getuige 5] en [getuige 6] wilt laten gijzelen, nu zij wederom niet zijn verschenen ten tijde van het getuigenverhoor op 24 augustus 2017. Dit verzoek is niet toewijsbaar. Gijzelen is slechts mogelijk indien een getuige wel verschijnt maar niet bereid is om te getuigen en hem geen beroep toekomt op een verschoningsrecht. In casu hebben we te maken met onvindbare getuigen. [getuige 5] en [getuige 6] zijn reeds per deurwaardersexploot opgeroepen en ook het bevel medebrenging heeft niets opgeleverd. Het gerecht houdt het er dan ook voor dat het horen van deze getuigen niet mogelijk is. Om deze reden wordt de enquête gesloten. Op de rolzitting van 5 september 2017 heeft [verzoeker] laten weten dat hij afziet van het horen van getuigen in contra-enquête. Dit heeft tot gevolg dat eindvonnis kan worden gewezen.

2.2

Beoordeeld dient te worden of AGS is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat [verzoeker] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van goederen uit koffers. AGS heeft hiertoe [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4] doen horen. Alle vier de getuigen hebben onder ede verklaard dat zij niet uit eigen waarneming hebben geconstateerd dat [verzoeker] goederen uit koffers ontvreemdde.

2.3[

[getuige 4] die aanvankelijk verklaarde dat [verzoeker] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal uit koffers, heeft zijn eerdere verklaring ingetrokken. Uit zijn schriftelijke verklaring van 17 juni 2016 volgt dat hij bang was om ontslagen te worden, zich geïntimideerd voelde door [getuige 2] en namen van collega’s heeft genoemd die op dat moment in hem opkwamen. De getuige herhaalde onder ede dat zijn eerste, door [getuige 2] en [getuige 3], opgestelde verklaring niet juist is. Tevens verklaarde hij dat hij bang is voor [verzoeker].

2.4

Ten aanzien van de door AGS overgelegde verklaringen van [getuige 5] en [getuige 6] geldt dat onduidelijk is of deze waarheidsgetrouw zijn. [getuige 5] heeft immers op 16 juni 2016 een schriftelijke verklaring afgelegd, waaruit volgt dat hij nimmer de naam van [verzoeker] heeft genoemd.

2.5

Nu de overgelegde schriftelijke verklaringen onderling niet consistent zijn, een aantal afgelegde verklaringen zijn ingetrokken, getuigen verklaren dat zij door AGS onder druk zijn gezet en de kroongetuigen [getuige 5] en [getuige 6] niet onder ede zijn gehoord, kan in rechte niet worden vastgesteld dat [verzoeker] zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan diefstal van goederen uit koffers op de luchthaven. Onduidelijkheid in de bewijslevering komt voor rekening en risico van de partij op wie de bewijslast rust. Dit heeft tot gevolg dat AGS niet geslaagd is in het bewijs van haar stelling dat [verzoeker] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal uit koffers. Dit laat onverlet dat niet uit te sluiten is [verzoeker] zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan diefstal, doch hiervoor ontbreekt op dit moment voldoende bewijs.

2.6

Uit het voorgaande volgt dat de dringende reden die door AGS aan het ontslag op staande voet ten grondslag is gelegd, in rechte niet is komen vast te staan. Dit heeft tot gevolg dat AGS in beginsel gehouden is om het loon vermeerderd met emolumenten, aan [verzoeker] door te betalen vanaf 23 februari 2016 tot de dag dat het dienstverband rechtsgeldig is geëindigd. Gelet evenwel op het tijdsverloop zal de loonvordering worden gematigd tot 6 maanden, vermeerderd met de wettelijke rente en verhoging. De vordering tot wedertewerkstelling wordt afgewezen, nu terugkeer van [verzoeker] niet opportuun is gelet op de ontstane vertrouwensbreuk.

2.7

AGS wordt nu zij in het ongelijk is gesteld in de kosten van de procedure veroordeeld, gebaseerd op 4 punten van liquidatietarief 5.

3 De beslissing

De rechter in dit gerecht:

3.1

vernietigt het ontslag op staande voet d.d. 23 februari 2016;

3.2

veroordeelt AGS aan [verzoeker] te betalen het netto equivalent van het zijn salaris vermeerderd met emolumenten over een periode van 6 maanden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 februari 2016 tot de dag der voldoening en vermeerderd met de wettelijke verhoging;

3.3

veroordeelt AGS in de kosten van de procedure aan de zijde van [verzoeker] begroot op Afl. 50,- griffierecht en Afl. 5.000,- voor salaris gemachtigde;

3.4

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

3.5

wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting op 3 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.