Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:771

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
03-10-2017
Zaaknummer
K.G. no. 1800 van 2017 / AUA201702101
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, huurachterstand, ontruiming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 27 september 2017

K.G. no. 1800 van 2017 / AUA201702101

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

1 EISER 1, h.o.d.n. EMY’S REAL ESTATE & MORE,

2. eiser 2 , h.o.d.n. GREAT HOMES,

te Aruba,

EISERS, hierna te noemen: respectievelijk Emy’s en Great Homes,

hierna ook gezamenlijk te noemen: eisers,

gemachtigde: de advocaat mr. J.J. Steward,

en

Gedaagde,

te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederende in persoon.

1. DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 28 augustus 2017;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 14 september 2017 heeft plaatsgevonden. Eisers, bij hun gemachtigde voornoemd, en gedaagde in persoon zijn ter zitting verschenen. Partijen hebben het woord gevoerd en op elkaars stellingen gereageerd, althans kunnen reageren.

1.2

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE FEITEN

2.1

Emy’s verhuurt aan [gedaagde] sedert medio 2012 een woning, plaatselijk bekend als [adres], te Aruba, tegen een maandelijkse huurprijs van Afl. 1.400,--, exclusief de kosten van nutsvoorzieningen. De huurovereenkomst is niet op schrift gesteld.

2.2

Per 1 juli 2013 heeft Great Homes, het contract met [gedaagde] overgenomen. Gedaagde is op de hoogte gesteld van deze overname.

2.2

Uit de administraties van eisers blijkt dat gedaagde de huurpenningen niet heeft voldaan.

2.3 [

gedaagde] is meerdere malen gesommeerd om de huur te betelen. Bij brief van 28 augustus 2017 hebben eisers de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

3 DE VORDERING

3.1

Eisers vorderen dat het gerecht in kort geding bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- [ gedaagde] veroordeelt bij wijze van voorschot om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te voldoen het verschuldigd bedrag van Afl. 70.000,-- aan huurpenning tot en met 1 september 2017, vermeerderd met de huurpenningen vanaf 1 september 2017, zijnde het bedrag van Afl. 1.400,-- per maand tot aan de dag van de ontruiming, tevens te vermeerderen met de wettelijke rente over de van dat bedrag deel uitmakende betalingstermijn ingaande op de eerste dag van elke betrokken betalingsperiode over de dan telkens vervallen betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening;

- [ gedaagde] beveelt om binnen 2 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, de woning gelegen te [adres] volledig en behoorlijk te ontruimen onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eisers te stellen;

- Eisers machtiging verleent om de ontruiming met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen indien [gedaagde] hiermee in gebreke blijft, althans in goede justitie een andere voorziening treft;

- [ gedaagde] in de proceskosten te veroordelen, waaronder begrepen de noodzakelijke reis- en verblijfkosten en verletkosten van eisers, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en voor het geval dat voldoening van deze kosten niet binnen gestelde termijn plaatsvindt, voorts te vermeerderen met de wettelijk rente daarover vanaf veertiende dag na dagtekening van het vonnis en te vermeerderen met de na het vonnis te maken kosten van tenuitvoerlegging daarvan, waaronder de eventueel te maken ontruimingskosten.

3.2

Eisers gronden de vordering erop dat sprake is van voortdurende wanprestatie aan de zijde van [gedaagde], waarbij door een fatale termijn de vorderingen al direct opeisbaar zijn geworden. Gedaagd is schriftelijk op 21 augustus en 28 augustus 2017 gesommeerd voor betaling van de nog openstaande huurpenningen.

3.3 [

gedaagde] heeft verweer gevoerd inhoudende dat zijn ex-vrouw tot maart 2017 heeft betaald. Zij betaalde altijd de huur. Ze zijn nu gescheiden en zij woont nu in Nederland. Hij heeft geen betalingsbewijs kunnen overleggen. Na maart 2017 heeft hij geen huur betaald doordat hij geen ‘authorisation contract’ heeft gekregen aan wie te betalen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor de beoordeling in kort geding is het uitgangspunt dat het zeer waarschijnlijk moet zijn dat de bodemrechter, later oordelend, tot ontruiming zal beslissen en de vorderingen van eisers zal toewijzen. Voor zover veroordeling van een geldsom wordt gevraagd moet ook aandacht worden besteed aan het restitutierisico. Voorts dienen eisers een spoedeisend belang te hebben bij hun vorderingen.

4.2

Dat sprake is van een huurachterstand wordt door [gedaagde] niet voldoende betwist. Hij voert als verweer dat zijn ex-vrouw de huurpenningen tot maart 2017 heeft betaald, maar loaat na betaalbewijzen over te leggen. [gedaagde] erkent vanaf maart 2017 niets te hebben betaald omdat hij geen ‘authorisation contract’ heeft gekregen. Echter, hij al was bekend met de contractsovername van 5 juli 2013 nu hij daar zelf naar verwijst in zijn email van 26 september 2013 waarbij hij aangeeft al 2 maanden huur aan Dream Homes te hebben betaald.

De huurachterstand is (aanzienlijk) meer dan drie maanden. In een eventuele bodemprocedure zal de ontbinding van de huurovereenkomst dan ook te verwachten zijn, dan wel is te verwachten dat de buitengerechtelijke ontbinding stand houdt. Van eisers behoeft niet te worden verlangd dat zij genoegen blijven nemen met een huurder die niet betaalt. Zij hebben dan ook voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde ontruiming.

4.3

Eisers kunnen zelf de ontruiming doen bewerkstelligen door inschakeling van de deurwaarder. Uit het eerste lid van artikel 556 Rv volgt dat eisers de ontruiming niet zelf ter hand mag nemen, en dat gedwongen ontruiming het exclusieve terrein is van de deurwaarder. Eisers hebben voldoende aan dit vonnis om de deurwaarder te mogen inschakelen als [gedaagde] niet vrijwillig tot nakoming van de uit dit vonnis voortvloeiende verplichting tot ontruiming overgaat. Voorwaarde is dat het ontruimingsvonnis door de deurwaarder aan [gedaagde] wordt betekend en dat aan [gedaagde] overeenkomstig het bepaalde in artikel 555 Rv bevel wordt gedaan om binnen drie dagen te ontruimen. De deurwaarder op zijn beurt behoeft geen rechterlijke machtiging om bevoegd te zijn de hulp van de sterke arm van politie en justitie in te roepen indien [gedaagde] medewerking aan de ontruiming weigert. Die bevoegdheid ontleent de deurwaarder immers rechtstreeks aan artikel 557 Rv, waarin artikel 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Voorziet de deurwaarder problemen, dan kan hij op voet van (strekking en geest van) de Algemene Politieverordening – zonder dat daartoe rechterlijke machtiging nodig is – bijstand van de politie inroepen. In het licht van voorgaande heeft eisers geen belang bij de verzochte machtiging.

4.4

Eisers vorderen voorts betaling van de huurachterstand tot en met 1 september 2017, voorts vermeerderd met elke maand dat [gedaagde] in gebreke blijft. Het bedrag aan achterstallige huur en wettelijke rente is door [gedaagde] niet voldoende bestreden en is derhalve toewijsbaar. Zijn enkele stelling dat wel betaald zou zijn, maar door zijn ex-vrouw, is onvoldoende. Bovendien heeft hij erkend dat hij ten minste vanaf maart 2017 zelf geen huur heeft betaald. Evenmin blijkt dat hij enige poging heeft ondernomen om te komen tot betaling. ook bij de veroordeling tot betaling van toekomstige huurpenningen hebben eisers belang, nu uit de stukken blijkt dat [gedaagde] structureel tekortschiet en te verwachten is dat dit ook voor de komende periode het geval zal zijn.

4.5

De door eisers gevorderde kosten zullen worden afgewezen, nu het Gerecht niet kan vaststellen dat zij onder de kosten ex artikel 61 Rv vallen en zij zich, zonder nadere toelichting door [gedaagde], niet lenen voor een begroting.

4.6 [

gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op Afl. 750,- aan griffierechten, Afl. 246,16 aan deurwaarderskosten en Afl. 1.000,00 aan salaris gemachtigde.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

-beveelt [gedaagde] om 14 dagen na betekening van dit vonnis het gehuurde aan de [adres] te Aruba volledig en behoorlijk te ontruimen onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eisers te stellen;

-veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan eisers, althans één van hen, het bedrag van Afl. 70.000,-- aan achterstallige huurpenningen tot en met 1 september 2017, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de huurtermijnen tot de dag der voldoening;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan eisers, althans één van hen, van de huurtermijnen verschuldigd na 1 september 2017, zijnde het bedrag van Afl. 1.400,-- per maand tot aan de dag van de ontruiming,

-veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van eisers worden begroot op Afl. 750,- aan griffierechten, Afl. 246,16 aan deurwaarderskosten en Afl. 1.000,00 aan gemachtigde salaris, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis, alsmede tot de kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van dit vonnis.;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 27 september 2017 in aanwezigheid van de griffier.