Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:761

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
02-10-2017
Zaaknummer
E.J. 1654 van 2017/AUA201701905
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Arbeid. Voorwaardelijke ontbinding. HR Manager heeft zich niet aan de ziektemeldingsregels gehouden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5098
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking 26 september 2017

behorend bij E.J. 1654 van 2017/AUA201701905

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

LING & SONS I.G.A. SUPERCENTER N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Ling & Sons,

gemachtigden: de advocaten mrs. A.A. Ruiz en I.R. Wever,

tegen:

[A],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [A],

gemachtigden: de advocaten mrs. J.M.R.F. Scheper en P.A.J. van der Biezen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 8 augustus 2017;

- het verweerschrift, ingediend op 5 september 2017;

- de brief met producties zijdens Ling & Sons, ingediend op 5 september 2017;

- de brief met producties zijdens [A], ingediend op 6 september 2017;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting ;

- de aantekeningen van de griffier van de behandeling ter zitting op 8 september 2017.

1.2

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[A] is met ingang van 1 oktober 2015 bij Ling & Sons in dienst getreden in de functie van Human Resource Manager voor 24 uur per week en tegen een bruto loon van Afl. 23,09 per uur.

2.2 [

[A] is op 15 mei 2017 geschorst voor twee dagen met behoud van loon voor onderzoek met betrekking tot de ziektemeldingsprocedure en het functioneren als Human Resource Manager. Op 16 mei 2017 is de schorsing met behoud van loon verlengd met twee dagen in verband met onderzoek naar het salaris van [A].

2.3 [

[A] is op 18 mei 2017 op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief is onder meer het volgende te lezen:

1.U heeft gehandeld in strijd met de voor u geldende ziekmeldingsprocedure van Ling & Sons. Conform de ziektemeldingsprocedure van Ling & Sons die u als Human Resources Manager nota bene zelf heeft opgesteld en geïmplementeerd dient u zich in geval van ziekte te melden bij zowel de SVB als Medwork. U heeft zich desondanks willens en wetens op 29 april 2017 tot 3 mei 2017 niet bij de SVB gemeld en op 4 mei 2017 heeft u zich niet gemeld bij Medwork.

(…)

2. U heeft zich schuldig gemaakt aan het naar eigen goeddunken vaststellen en toekennen aan uzelf van een (uur) salaris dat niet is overeengekomen met Ling & Sons. U heeft zich in de maand januari 2017 een bedrag van Afl. 30,77 per uur, althans een salaris van Afl. 5.333,38 per maand, toegekend en uit laten betalen in plaats van het met u overeengekomen salaris. In de maand februari 2017 heeft u zichzelf zelf een uur salaris van Afl. 40,74, althans een salaris van Afl. 7.058,61 per maand, toegekend en uit laten betalen.

3. U heeft zich schuldig gemaakt aan het naar eigen goeddunken bepalen van uw werktijden en – uren, buiten de overeengekomen werkuren, terwijl u daarvoor geen toestemming heeft gekregen van Ling & Sons.

4. In april 2017 heeft u zich extra emolumenten toegekend, zoals representatievergoeding, autovergoeding en telefoonvergoeding, terwijl deze emolumenten op dat moment niet met u waren overeengekomen. De bedoeling was, zoals u zeer wel weet, dat u deze per 1 mei 2017 toegekend zou krijgen middels formalisatie in een schriftelijke overeenkomst.

Bovenstaande onregelmatigheden leveren zowel ieder op zich als in onderling verband en samenhang dringende redenen op voor een ontslag op staande voet. U wordt dan ook bij deze ontslagen op staande voet.

Ling & Sons geeft u nog mee dat de volgende onregelmatigheden c.q. omstandigheden ook hebben meegewogen in de beslissing van Ling & Sons om u op staande voet te ontslaan. U heeft u ondanks diverse verzoeken c.q. instructies daartoe zijdens Ling & Sons geen follow up gegeven aan het voldoen aan de wettelijke van Ling & Sons om de arbeidslijsten Ling & Sons in te dienen bij de Directie Arbeid. Reeds bij brief van 27 juli 2016 was Ling & Sons aangesproken door de Directie Arbeid over deze ernstige nalatigheid en had Ling & Sons nog geen kans gekregen om deze alsnog z.s.m. in te dienen. Dit is geschied.

Ook bent U zonder toestemming van de Directie van Ling & Sons, in onderhandeling getreden met mevr. [B] aangaande een consultancy agreement tussen het bedrijf van mevr. [B], wetende dat zij nog in dienst is van Ling & Sons, en Ling & Sons. U heeft zelfs op eigen houtje een uur prijs van Afl. 25,77 voor zestien (16) uur per week vastgesteld. Dit heeft u nimmer met de Directie van Ling & Sons besproken laat staan dat u daar toestemming voor heeft gekregen.

Voorts heeft u op eigen houtje artikel 5 lid 6 van uw eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d.d. 28 september 2015, dat u geen nevenwerkzaamheden mag verrichten, geschrapt zonder toestemming van Ling & Sons. U heeft dit gedaan om de mogelijkheid te creeren een eigen bedrijf te beginnen dat gericht is op dezelfde soort werkzaamheden die u in uw functie als Human Resources Manager bij Ling & Sons verricht. Dit bedrijf genaamd Essenz Services & Xperts VBA heeft u ook opgericht zonder wetenschap van Ling & Sons.

U heeft Ling & Sons in de waan gelaten dat de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 mei 2016, ondertekend door de voormalige directeur van Ling & Sons, dhr. Richard Eman, ook door u was ondertekend, doch thans blijkt dat deze arbeidsovereenkomst niet te zijn ondertekend door u. Dit heeft u met opzet gedaan om zo in vaste dienst te komen van Ling & Sons.”.

2.4

Bij brief van 24 juli 2017 heeft [A] de nietigheid van het ontslag ingeroepen.

3 HET VERZOEK

3.1

Ling & Sons verzoekt het gerecht, - uitvoerbaar bij voorraad - om de arbeidsovereenkomst met [A], voor zover die nog bestaat met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van gewichtige redenen, primair wegens dringende reden en subsidiair wegens gewijzigde omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding en met veroordeling van [A] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2

Ling & Sons grondt het verzoek, samengevat, erop dat [A] zich niet heeft gehouden aan de ziektemeldingsprocedure, dat zij zonder toestemming haar uurloon, werkuren en werktijden heeft aangepast en dat zij zichzelf zonder toestemming emolumenten heeft toegekend.

3.3 [

A] voert gemotiveerd verweer dat voor zover voor de beslissing van belang hieronder zal worden besproken en vordert subsidiair, voor zover de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, een billijke vergoeding, met veroordeling van Ling & Sons tot vergoeding van de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Met betrekking tot de ziekmelding op 28 of 29 april1 en 4 mei heeft [A] verklaard dat zij de SVB op 28 april 2017 wel geprobeerd heeft te bellen maar dat deze onbereikbaar was. Zij slaagde er pas op 3 mei 2017 in de SVB te bereiken. [A] verwijst ter onderbouwing van haar betoog naar een e-mail van [A] van 28 april 2017 gericht aan een collega. In antwoord op de e-mail van een zieke collega, waarin deze opmerkt dat zij de SVB niet kan bereiken, schrijft [A] dat dat haar zelf ook niet lukt. In de e-mail is ook dhr. [X], mw. [Y] en mw. [Z] in gekopieerd. In diezelfde e-mail heeft [A] haar collega wel twee links opgestuurd van de SVB om zich digitaal ziek te melden.

4.2

Door Ling & Sons wordt niet voldoende gemotiveerd betwist dat [A], net als haar collega vergeefs heeft getracht op 28 april de SVB te bereiken. Dat [A] zich niet via de website van SVB heeft ziek gemeld, zoals zij haar collega had geadviseerd, kan niet aan haar worden tegengeworpen. De ziekmeldprocedure gaat uit van telefonische melding. Op 28 april waren de leidinggevenden van [A] ervan op de hoogte dat zij ziek was. Zij heeft zich toen wel bij Medwork ziek gemeld. Naar het oordeel van het gerecht heeft [A] zich daarmee inderdaad niet gehouden aan de regels door zich pas op 3 mei 2017 bij SVB ziek te melden maar is dit, gezien de omstandigheden in dit geval, niet zodanig ernstig dat dit een dringende reden oplevert om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. De gemiste ziekengelduitkering over de dagen dat [A] zich niet formeel had ziekgemeld bij de SVB had voor rekening van [A] kunnen worden gebracht.

4.3 [

[A] is door Medwork echter per 4 mei 2017 arbeidsgeschikt verklaard. Volgens [A] heeft zij op 4 mei geprobeerd contact te krijgen met Medwork maar is dat niet gelukt. Wel heeft zij haar leidinggevenden per whatsapp doorgegeven dat zij pas 15 mei weer hersteld zou zijn en zou komen werken. Niet blijkt dat [A] na 4 mei geprobeerd heeft met Medwork in contact te komen terwijl zij wist dat deze haar per 4 mei arbeidsgeschikt had bevonden. Dat levert in heel korte tijd een tweede fout van [A] op.

4.4

Naar oordeel van het gerecht levert dat terecht een ernstig verwijt op in de richting van [A] waarbij Ling & Sons in aanmerking mag nemen, dat als iemand de regels van ziekmelding kent en zich daaraan strikt moet houden dat de HR manager is.

4.5

Dat levert in ieder geval een gewijzigde omstandigheid op die meebrengt dat de arbeidsovereenkomst, als die nog bestaat, moet worden beëindigd per datum van deze uitspraak.

4.6

Bij de beoordeling speelt verder een belangrijke rol dat [A] relatief kort in dienst van Ling & Sons was en in beginsel voor slechts 24 uur per week. Onbetwist is dat zij op 5 december 2016 de VBA Essenz Services & Xperts heeft opgericht die zich bezighoudt met consultancy op – onder meer – administratief gebied aan bedrijven; kennelijk beoogde [A] destijds ook al langs andere weg inkomen te verwerven. Ten slotte is [A] relatief jong (geboren in november 1972) zodat haar kansen om door arbeid inkomen te verweven niet slecht zijn.

4.7

Alles bijeengenomen ziet het gerecht daarom geen aanleiding om enige vergoeding ten laste van Ling & Sons toe te kennen. Of de grond van ontbinding ook een dringende reden oplevert is daarmee voor dit geding niet relevant.

4.8

De proceskosten zullen worden gecompenseerd nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

5. DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van heden;

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 26 september 2017 in aanwezigheid van de griffier.

1 Uit de stukken blijkt dat [A] op 28 april per e-mail aan – onder andere – [Y] en [X] meldt dat zij naar het werk gekomen is om met de vakbond te vergaderen maar zich niet goed voelt en naar huis zal gaan. Zij deelt ook mee Medwork en SVB als te hebben gebeld. De datum 29 april in de ontslagbrief is mogelijk om die reden onjuist.