Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:70

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-01-2017
Datum publicatie
07-02-2017
Zaaknummer
K.G. 3104 van 2016
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG, paulianeus, ter goede trouw, beslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 26 januari 2017

Behorend bij K.G. 3104 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

1. Eiser,

wonende te Nederland,

2. de besloten vennootschap ROVET B.V.,

gevestigd te Nederland,

hierna ook te noemen: “Eiser 1” en “Rovet”,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd,

tegen:

1. de naamloze vennootschap DONTOM HORECA N.V.,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: “Dontom”,

gemachtigde: de advocaat mr. G.W. Rep,

2. de openbare rechtspersoon HET LAND ARUBA,

zetelende te Aruba,

hierna ook te noemen: “Het Land”.

gemachtigde: mevrouw mr. F.G. Geerman Ruiz van DWJZ.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 21 december 2016;

- de pleitaantekeningen van partijen, met producties;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 12 januari 2017.

1.2

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Eiser 1 en Dontom zijn een koopovereenkomst aangegaan waarbij Eiser 1 de activa van de destijds onder de naam Nikky Beach uitgebate horecagelegenheid gelegen te L.G. Smith Boulevard 2 heeft verkocht aan Dontom voor een koopsom van Afl. 1.200.000,00 (hierna: de koopovereenkomst). Partijen hebben op 2 oktober 2014 een addendum op de koopovereenkomst ondertekend waarbij de koopprijs werd verlaagd. Dontom dient de koopsom, naast een aanbetaling, in maandelijkse termijnen van Afl. 10.000,00 te voldoen. De horecagelegenheid wordt gehuurd van Navarra Properties N.V. (hierna: Navarra).

2.2

Het Land heeft op 24 oktober 2016 ten laste van de naamloze vennootschap Bananas N.V. (hierna: Bananas) executoriaal derdenbeslag gelegd onder Dontom krachtens dwangschriften voor een totaalbedrag van Afl. 126.196,00. Het Land heeft zich jegens Dontom op het standpunt gesteld dat de maandelijkse deelbetalingen aan Eiser 1/Rovet onder het executoriaal beslag vallen en Dontom derhalve niet tot uitbetaling aan Eiser 1/Rovet kan overgaan.

2.3

Dontom heeft 1 betaling van Afl. 10.000,00 aan het Land voldaan.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eisers vorderen, na vermeerdering van eis, samengevat, dat het gerecht bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad:

- het Land veroordeelt om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis het op 24 oktober 2016 gelegde derdenbeslag - voor zover dat de positie van eisers mocht raken - op te (doen) heffen, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,00 voor iedere dag dat het Land deze veroordeling niet nakomt;

- Dontom veroordeelt tot betaling aan eisers van Afl. 30.000,00 vermeerderd met wettelijke rente, alsmede de maandelijkse termijnen van Afl. 10.000,00 vanaf 1 januari 2017 tot aan de dag dat de resterende koopsom integraal zal zijn voldaan,

- het Land veroordeelt de hiervoor bedoelde betalingen door Dontom aan eisers te gehengen en te gedogen;

- het Land veroordeelt in de proceskosten.

3.2

Eisers gronden de vordering er samengevat op dat Dontom de maandelijkse deelbetalingen aan eisers verschuldigd is. Zij stellen bevoegd te zijn geweest de activa aan Dontom te verkopen. Bananas is geen eigenaar (geweest) van deze activa. De koopovereenkomst bestond uit roerende zaken die een waarde van Afl. 25.000,00 vertegenwoordigden en intangible property (huurrechten en goodwill) die een waarde van Afl. 1.175.000,00 vertegenwoordigden. De koopsom is middels het addendum verlaagd omdat Dontom het niet eens was met de kwantiteit en waarde van de activa. Een eventuele vordering uit hoofde van paulianeus handelen is inmiddels verjaard.

3.3

Het Land voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van eisers in de proceskosten. Het Land stelt -kort samengevat- het volgende. Bananas heeft een belastingschuld ad Afl. 128.088,54. Eiser 1 stond nimmer als directeur in het handelsregister ingeschreven. Verder blijkt uit het handelsregister dat alleen Bananas stond ingeschreven op het adres L.G. Smith Boulevard 2. Eiser 1 en Rovet hadden ook geen vergunning om op Aruba een zaak te drijven dan wel namens een zaak rechtshandelingen te verrichten. Hieruit volgt Bananas eigenaar moet zijn (geweest) van de activa bedoeld in de koopovereenkomst. Eiser 1 was beschikkingsonbevoegd om deze activa namens Bananas over te dragen. De koopovereenkomst is daardoor ongeldig. Eiser 1 heeft bestuurshandelingen verricht en kan als beleidsbepaler van Bananas worden aangemerkt en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van Bananas. De koopovereenkomst is vernietigbaar wegens paulianeus handelen. Er bestaat geen duidelijkheid over de goede trouw van de directeur van Dontom. Indien hij niet te goeder trouw was bij het sluiten van de koopovereenkomst, dan was de overdracht paulianeus. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, vallen de maandelijkse betalingen van Afl. 10.000,00 onder het beslag, aangezien deze betalingen de plaats innemen van de activa die aan Bananas toebehoren. Indien de roerende zaken toch aan een derde toebehoren, beroept het Land zich op haar bodemrecht.

3.4

Dontom stelt dat zij als derde betrokken is geraakt in deze procedure en door het standpunt van het Land niet aan Dontom heeft kunnen betalen. Dontom verzet zich niet tegen de gevorderde betaling van de openstaande termijnbedragen, maar wel tegen een veroordeling tot betaling van de nog niet opeisbare toekomstige termijnen. Dontom is te goeder trouw en was/is er niet mee bekend dat Bananas rechthebbende van de activa was/is. De roerende goederen (inventaris) bleken van Navarra te zijn, waarna Dontom middels het addendum een verlaagde koopprijs heeft bedongen met eisers. Dontom heeft de verklaring derdenbeslag in onwetendheid verkeerd ingevuld door aan te geven dat er een rechtsverhouding bestaat tussen haar en Bananas. Uit de koopovereenkomst blijkt het tegendeel al. De roerende zaken die op de beslaglijst voorkomen hebben nagenoeg geen betrekking op de roerende zaken uit de koopovereenkomst maar zijn door Dontom aangeschaft.

3.5

Op de stellingen van partijen zal in het hiernavolgende, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Van spoedeisendheid is genoegzaam gebleken.

4.2

Het Land heeft in kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de maandelijkse betalingen door Dontom aan Eiser 1 uit hoofde van de koopovereenkomst onder het door het Land gelegde executoriaal beslag vallen. De vraag of Eiser 1 en/of Rovet al dan niet zonder de benodigde vergunningen een onderneming in Aruba hebben gedreven staat los van de vraag of Eiser 1 en/of Rovet eigenaar was c.q. waren van de activa en bevoegd waren de activa over te dragen aan Dontom. Het Land heeft in het licht van de door eisers overgelegde koopovereenkomst tussen Eiser 1 en Dontom en het door eisers en Dontom gevoerde verweer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Bananas eigenaar was van de activa. Het gerecht komt dan ook niet toe aan de vraag of er sprake is geweest van paulianeus handelen. Dontom erkent de maandelijkse termijnen uit hoofde van de koopovereenkomst aan eisers verschuldigd te zijn. Dontom zal daarom veroordeeld worden om de opeisbare huurkooptermijnen over de maanden oktober, november en december 2016 (totaal Afl. 30.000,00) conform de koopovereenkomst en het addendum aan eisers te betalen. Eisers hebben geen recht op of belang bij de overige vorderingen. Zo hebben eisers geen belang bij opheffing van het ten laste van Bananas gelegde executoriaal beslag onder Dontom, reeds omdat de maandelijkse betalingen door Dontom aan eisers daar niet onder vallen. Voorts zijn de toekomstige koopsomtermijnen nog niet opeisbaar, terwijl niet aannemelijk is dat Dontom niet zal gaan betalen. Het Land staat buiten de rechtsverhouding tussen eisers en Dontom, zodat er evenmin belang bestaat bij de vordering jegens het Land de betalingen door Dontom aan eisers te gehengen en te gedogen.

4.3

Het Land zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden om de proceskosten die aan de zijde van eisers zijn gevallen te dragen. Het gerecht ziet geen aanleiding om Dontom mede in die kosten de veroordelen.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

veroordeelt Dontom tot betaling aan eisers van een bedrag van Afl. 30.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid van de respectievelijke maandtermijnen tot aan de dag van algehele voldoening;

5.2

veroordeelt het Land in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van eisers worden begroot op Afl. 450,00 aan griffierecht, Afl. 221,80 aan explootkosten en Afl. 1.500,00 aan salaris van de gemachtigde;

5.3

verklaart de veroordelingen onder 5.1 en 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 26 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.