Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:684

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-08-2017
Datum publicatie
05-09-2017
Zaaknummer
A.R. no. 343-2012
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, verdeling nalatenschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/288
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 augustus 2017

Behorend bij A.R. no. 343-2012

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

1 Eiser 1,

2. Eiseres 2,

3. Eiseres 3,

4. Eiser 4,

5. Eiseres 5,

6. Eiser 6 en

7. Eiseres 7,

allen wonende te Aruba,

eisers in conventie, gedaagden in reconventie,

hierna ook te noemen: eisers,

thans procederende in persoon

tegen:

1.Gedaagde 1 en

2. Gedaagde 2

wonende te Aruba,

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,

hierna ook te noemen: gedaagden,

gemachtigde: D.M. Canwood.

1 DE VERDERE PROCEDURE

in conventie en reconventie

1.1

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis d.d. 20 januari 2016;

- het deskundigenrapport d.d. 13 maart 2017 van Arcotec N.V.

- de akte niet dienen aan de zijde van eisers;

- de akte uitlating na taxatiebericht aan de zijde van gedaagden.

De zaak is verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie en reconventie

2.1

Bij tussenvonnis van 26 november 2014 is reeds beslist op de conventionele vorderingen. Het gerecht volhardt hierin. Gedaagden worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording aan eisers ten aanzien van de spaarrekening 122763 105 001 005 01/13007924 ten name van [Naam X] over de periode vanaf het moment van overlijden tot op het moment dat rekening en verantwoording is afgelegd. Aan deze veroordeling wordt geen dwangsom verbonden, nu deze niet is gevorderd.

2.2

In reconventie is een taxateur benoemd, die inmiddels het in de nalatenschap vallende registergoed gelegen te [adres] te Aruba heeft getaxeerd. Uit het rapport van Arcotec N.V. d.d.13 maart 2017 volgt dat de vrije marktwaarde van dit registergoed
Afl. 493.000,00 bedraagt. Uit het taxatierapport volgt dat de taxateur de staat van de opstal als middelmatig tot slecht heeft beoordeeld. Dit is van invloed geweest op de vastgestelde waarde. Gedaagden hebben zich bij akte na deskundigenbericht uitgelaten over het taxatierapport en gesteld dat zij zich hierin niet kunnen vinden. Zij willen aansluiten bij de waarde die taxateur [naam taxateur Y] op 18 oktober 2012 heeft vastgesteld. Het gerecht verwerpt deze stelling. Het is een feit van algemene bekendheid dat de staat van een opstal in Aruba in een periode van vijf jaar achteruit gaat, indien er niet met regelmaat onderhoud wordt gepleegd. Uit het rapport van Arcotec volgt dat er de laatste jaren geen of nauwelijks onderhoud is gepleegd aan de opstal. Daar komt bij dat gedaagden de deskundigheid van Arcotec N.V. niet hebben betwist. Aangenomen wordt dan ook dat Arcotec heeft gehandeld als redelijk handelend en redelijk bekwaam taxateur, zodat de vastgestelde taxatiewaarde tot uitgangspunt genomen wordt. Dit heeft tot gevolg dat uitgegaan wordt van een vrije marktwaarde van Afl. 493.000,00.

2.3

Nu eisers - ondanks daartoe in de gelegenheid zijn gesteld - zich niet hebben uitgelaten over de taxatiewaarde, gaat het gerecht ervan uit dat zij zich kunnen vinden in toedeling van het registergoed aan hen tegen een vrije marktwaarde van Afl. 493.000,00, onder de verplichting dat zij aan gedaagden elk een bedrag ad Afl. 54.778,00 uitkeren wegens overbedeling.

2.4

Notaris M. Tromp zal benoemd worden ten overstaan van wie de verdeling dient plaats te vinden en mevrouw [Naam Z] wordt benoemd tot onzijdig persoon, in het geval gedaagden niet bereid zijn om hun medewerking aan de verdeling te verlenen. Voorts zal worden bepaald dat de kosten van de notaris en de onzijdig persoon ten laste van de nalatenschap komen.

2.5

Wat betreft de gevorderde gebruiksvergoeding wordt als volgt geoordeeld. Nu de taxateur verzuimd heeft om zich uit te laten over de vraag wat een redelijke gebruikersvergoeding is, zal deze conform het voorstel van gedaagden worden bepaald op Afl. 400,00 per maand. Dit bedrag acht het gerecht redelijk, nu het niet ongebruikelijk is om de gebruikersvergoeding te baseren op een percentage van de overwaarde van de woning. Tot voor kort werd een percentage van 4% redelijk geacht. Tegenwoordig wordt 2.5% ook redelijk geacht, omdat het rendement op woningen is gedaald. Het gerecht hanteert om deze reden thans een percentage van 2.5%, hetgeen in casu neerkomt op afgerond Afl. 1027,00 per maand. Het door gedaagden gevorderde bedrag is aanzienlijk lager en houdt kennelijk rekening met de draagkracht van de bewoonster. Nu het niet de bedoeling is om de bewoonster het huis uit te zetten, wordt de gebruikersvergoeding bepaald op Afl. 400,00 per maand met ingang van 1 mei 2010 zoals gevorderd.

2.6

De reconventionele vordering ter zake de inventaris en/of sierraden wordt afgewezen, nu eisers gedaagden hebben uitgenodigd om uit te zoeken wat zij om niet willen hebben en gedaagden van dit aanbod geen gebruik hebben gemaakt. Wellicht is verdeling van op deze wijze nog immer mogelijk.

2.7

Gelet op de aard van het geschil worden de proceskosten gecompenseerd.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

deelt het perceel eigendomsgrond te Aruba, in totaal groot 11.575 m2 met het daarop gebouwde woonhuis, plaatselijk bekend als [adres] toe aan eisers tegen een waarde van Afl. 493.000,00;

3.2

bepaalt dat eisers aan gedaagde ieder een bedrag ad Afl. 54.778,00 betalen wegens overbedeling;

3.3

benoemt M. Tromp als de notaris ten overstaan van wie de verdeling dient plaats te vinden;

3.4

benoemt mevrouw [Naam Z] tot onzijdig persoon, indien gedaagden niet willen meewerken aan de verdeling voornoemd;

3.5

bepaalt dat [eiseres 2] met ingang van heden een gebruikersvergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de woning, gelegen te [adres] van Afl. 400,00 per maand met ingang van 1 mei 2010 en te betalen aan de nalatenschap;

3.6

beveelt gedaagden rekening en verantwoording af te leggen van de spaarrekening 122763 105 001 01/13007924 over de periode 1 april 2009 tot de dag dat zij hieraan hebben voldaan;

3.7

bepaalt dat de kosten van de notaris en de onzijdige persoon ten laste van de nalatenschap komen;

3.8

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt, waaronder die van de taxateur;

3.9

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.10

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 augustus 2017 in aanwezigheid van de griffier.